Trách nhiệm hình sự, Chủ tịch nước, Trần Đức Lượng, Không còn phù hợp

Tìm thấy văn bản phù hợp.