Vi phạm hành chính, Bộ Văn hóa, Còn hiệu lực

Tìm thấy văn bản phù hợp.