Vi phạm hành chính, Thành phố Hải Phòng, Lê Khắc Nam, Còn hiệu lực

Tìm thấy 1 văn bản phù hợp.