Vi phạm hành chính, Tỉnh Thừa Thiên Huế, Lê Trường Lưu, Còn hiệu lực

Tìm thấy 2 văn bản phù hợp.