Vi phạm hành chính, Bộ Văn hóa, Hết hiệu lực

Tìm thấy văn bản phù hợp.