Vi phạm hành chính, Tỉnh Lạng Sơn, Hết hiệu lực

Tìm thấy 2 văn bản phù hợp.