Vi phạm hành chính, Tổng cục Địa chính, Hết hiệu lực

Tìm thấy 1 văn bản phù hợp.