Thông tư, Thể thao và Du lịch, Nguyễn Ngọc Thiện, Chưa có hiệu lực

Tìm thấy văn bản phù hợp.