Thông tư, Bộ máy hành chính, Phạm Ngọc Thưởng, Chưa có hiệu lực

Tìm thấy văn bản phù hợp.