Thông tư, Văn hóa - Xã hội, Phạm Công Tạc, Chưa có hiệu lực

Tìm thấy văn bản phù hợp.