Nghị quyết 03/2016/NQ-HĐND

Nghị quyết 03/2016/NQ-HĐND quy định về phân cấp thẩm quyền quyết định điều chuyển, thanh lý, bán quyền thu phí sử dụng, cho thuê quyền khai thác và chuyển nhượng có thời hạn tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Nội dung toàn văn Nghị quyết 03/2016/NQ-HĐND thẩm quyền điều chuyển thanh lý bán quyền thu phí sử dụng Bình Thuận


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 03/2016/NQ-HĐND

Bình Thuận, ngày 15 tháng 7 năm 2016

 

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH VỀ VIỆC PHÂN CẤP THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU CHUYỂN, THANH LÝ, BÁN QUYỀN THU PHÍ SỬ DỤNG, CHO THUÊ QUYỀN KHAI THÁC VÀ CHUYỂN NHƯỢNG CÓ THỜI HẠN TÀI SẢN KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN
KHÓA X, KỲ HỌP THỨ 2

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước ngày 03/6/2008;

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13/11/2008;

Căn cứ Nghị định số 10/2013/NĐ-CP ngày 11/01/2013 của Chính phủ Quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

Căn cứ Thông tư số 178/2013/TT-BTC ngày 02/12/2013 của Bộ Tài chính Quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 10/2013/NĐ-CP ngày 11/01/2013 của Chính phủ Quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

Xét Tờ trình số 2110/TTr-UBND ngày 16 tháng 6 năm 2016 của UBND tỉnh về việc thông qua quy định về phân cấp thẩm quyền quyết định điều chuyển, thanh lý, bán quyền thu phí sử dụng, cho thuê quyền khai thác và chuyển nhượng có thời hạn tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh và ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua Tờ trình số 2110/TTr-UBND ngày 16 tháng 6 năm 2016 của UBND tỉnh về việc quy định phân cấp thẩm quyền quyết định điều chuyển, thanh lý, bán quyền thu phí sử dụng, cho thuê quyền khai thác và chuyển nhượng có thời hạn tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh, như sau:

1. Phạm vi điều chỉnh:

Quy định này được áp dụng để phân cấp thẩm quyền quyết định điều chuyển, thanh lý, bán quyền thu phí sử dụng, cho thuê quyền khai thác, chuyển nhượng có thời hạn tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ thuộc thẩm quyền quyết định của UBND cấp tỉnh, huyện, xã trên địa bàn tỉnh.

2. Đối tượng áp dụng:

a) Ủy ban nhân dân các cấp: tỉnh, huyện, xã được phân cấp thẩm quyền quyết định về điều chuyển, thanh lý, bán quyền thu phí, cho thuê quyền khai thác, chuyển nhượng có thời hạn tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ thuộc phạm vi quản lý;

b) Cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý tài sản hạ tầng giao thông đường bộ, gồm: Sở Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã và các cơ quan, đơn vị được Ủy ban nhân dân tỉnh giao nhiệm vụ trực tiếp quản lý tài sản hạ tầng giao thông đường bộ.

3. Nguyên tắc phân cấp thẩm quyền:

a) Phân định rõ công việc, trách nhiệm gắn với thẩm quyền của mỗi cấp trong việc quyết định xử lý, khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ thuộc phạm vi quản lý và trình tự thủ tục để thực hiện trên địa bàn tỉnh;

b) Nâng cao hiệu lực quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

4. Nội dung phân cấp:

a) Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định điều chuyển tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ giữa các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh; quyết định thanh lý, bán quyền thu phí sử dụng, chuyển nhượng có thời hạn và cho thuê quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ thuộc phạm vi tỉnh quản lý;

b) Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định điều chuyển, thanh lý, bán quyền thu phí sử dụng, chuyển nhượng có thời hạn và cho thuê quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ thuộc phạm vi cấp huyện quản lý;

c) Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định điều chuyển, thanh lý, bán quyền thu phí sử dụng, chuyển nhượng có thời hạn và cho thuê quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ thuộc phạm vi cấp xã quản lý.

5. Ngoài các quy định tại Nghị quyết này, việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 10/2013/NĐ-CP ngày 11/01/2013 của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; Thông tư số 178/2013/TT-BTC ngày 02/12/2013 của Bộ Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 10/2013/NĐ-CP ngày 11/01/2013 của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ và các quy định khác của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết này.

Trong quá trình thực hiện, nếu Ủy ban nhân dân tỉnh có đề nghị điều chỉnh, bổ sung các nội dung có liên quan về phân cấp thẩm quyền quyết định điều chuyển, thanh lý, bán quyền thu phí sử dụng, cho thuê quyền khai thác và chuyển nhượng có thời hạn tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Bình Thuận, Hội đồng nhân dân tỉnh ủy quyền cho Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh căn cứ quy định của pháp luật để quyết định việc điều chỉnh, bổ sung và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh trong kỳ họp gần nhất.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 13 tháng 7 năm 2016 và có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Mạnh Hùng

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 03/2016/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu03/2016/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/07/2016
Ngày hiệu lực23/07/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 03/2016/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 03/2016/NQ-HĐND thẩm quyền điều chuyển thanh lý bán quyền thu phí sử dụng Bình Thuận


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 03/2016/NQ-HĐND thẩm quyền điều chuyển thanh lý bán quyền thu phí sử dụng Bình Thuận
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu03/2016/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Thuận
        Người kýNguyễn Mạnh Hùng
        Ngày ban hành15/07/2016
        Ngày hiệu lực23/07/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 03/2016/NQ-HĐND thẩm quyền điều chuyển thanh lý bán quyền thu phí sử dụng Bình Thuận

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 03/2016/NQ-HĐND thẩm quyền điều chuyển thanh lý bán quyền thu phí sử dụng Bình Thuận

            • 15/07/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 23/07/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực