Nghị quyết 03/2019/NQ-HĐND

Nghị quyết 03/2019/NQ-HĐND quy định về mức chi hỗ trợ thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Nội dung toàn văn Nghị quyết 03/2019/NQ-HĐND mức hỗ trợ Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới Bình Phước


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 03/2019/NQ-HĐND

Bình Phước, ngày 05 tháng 7 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH MỨC CHI HỖ TRỢ THỰC HIỆN CUỘC VẬN ĐỘNG “TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI, ĐÔ THỊ VĂN MINH” CỦA ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC CẤP XÃ VÀ BAN CÔNG TÁC MẶT TRẬN Ở KHU DÂN CƯ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH PHƯỚC

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ TÁM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ khoản 1, Điều 6 Thông tư số 121/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”;

Xét Tờ trình số 34/TTr-UBND ngày 13 tháng 6 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 25/BC-HĐND-VHXH ngày 19 tháng 6 năm 2019 của Ban văn hóa - xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị quyết này quy định mức chi hỗ trợ thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, phường, thị trấn (sau đây gọi là cấp xã) và Ban công tác Mặt trận ở thôn, ấp, khu phố (sau đây gọi là khu dân cư) trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

2. Đối tượng áp dụng

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư trên địa bàn tỉnh Bình Phước và các cơ quan, đơn vị liên quan.

Điều 2. Mức chi hỗ trợ

1. Chi đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã

a) Đối với các xã thuộc vùng khó khăn theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; xã thuộc địa bàn đặc biệt khó khăn (xã khu vực III) vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016 - 2020: 25 triệu đồng/xã/năm;

b) Đối với các xã thuộc vùng còn lại: 20 triệu đồng/xã/năm.

2. Chi hỗ trợ đối với Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư thực hiện Cuộc vận động và các phong trào được phát động ở địa phương:

a) Khu dân cư có quy mô dân số dưới 300 hộ: 05 triệu đồng/khu dân cư/năm;

b) Khu dân cư có quy mô dân số từ 300 hộ đến dưới 500 hộ: 06 triệu đồng/khu dân cư/năm;

c) Khu dân cư có quy mô dân số từ 500 hộ đến dưới 700 hộ: 07 triệu đồng/khu dân cư/năm;

d) Khu dân cư có quy mô dân số từ 700 hộ trở lên: 08 triệu đồng/khu dân cư/năm;

đ) Đối với các khu dân cư của các xã thuộc vùng khó khăn theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; xã thuộc địa bàn đặc biệt khó khăn (xã khu vực III) vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016 - 2020: Ngoài mức hỗ trợ theo quy định trên thì được bố trí thêm 01 triệu đồng/khu dân cư/năm.

3. Khi các văn bản quy định về vùng khó khăn, địa bàn đặc biệt khó khăn để áp dụng tại Nghị quyết này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bằng văn bản mới thì áp dụng theo các văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế.

4. Nguồn kinh phí: Cân đối trong dự toán chi ngân sách cấp xã theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và phân cấp quản lý ngân sách hiện hành.

Điều 3. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện; giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước khóa IX, kỳ họp thứ tám thông qua ngày 03 tháng 7 năm 2019 và có hiệu lực từ ngày 15 tháng 7 năm 2019./.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ;
- VPQH, VPCP,
Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp (Cục KTVB);
-
TTTU, TTHĐND, Đoàn ĐBQH, UBND, BTTUBMTTQVN tỉnh;
- Các Ban 
của HĐND tỉnh;
-
Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể của tnh;
- HĐND, UBND các huyện, thị xã
, thành phố;
- HĐND, UBND các xã, phường, thị trấn;
- Trung tâm Tin học -
Công báo;
- LĐVP, phòng Tổng hợp;

- Lưu: VT
.

CHỦ TỊCH
Trần Tuệ Hiền

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 03/2019/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu03/2019/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/07/2019
Ngày hiệu lực15/07/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 03/2019/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 03/2019/NQ-HĐND mức hỗ trợ Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới Bình Phước


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 03/2019/NQ-HĐND mức hỗ trợ Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới Bình Phước
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu03/2019/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Phước
        Người kýTrần Tuệ Hiền
        Ngày ban hành05/07/2019
        Ngày hiệu lực15/07/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Nghị quyết 03/2019/NQ-HĐND mức hỗ trợ Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới Bình Phước

         Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 03/2019/NQ-HĐND mức hỗ trợ Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới Bình Phước

         • 05/07/2019

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 15/07/2019

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực