Nghị quyết 05/2007/NQ-HĐND

Nghị quyết 05/2007/NQ-HĐND thông qua quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng sắt, quặng titan trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2007-2015, có xét đến năm 2020 do Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên khóa XI, kỳ họp thứ 8 ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 05/2007/NQ-HĐND thông qua quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH THÁI NGUYÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 05/2007/NQ-HĐND

Thái Nguyên, ngày 17 tháng 7 năm 2007

 

NGHỊ QUYẾT

THÔNG QUA QUY HOẠCH THĂM DÒ, KHAI THÁC, CHẾ BIẾN VÀ SỬ DỤNG QUẶNG SẮT, QUẶNG TITAN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN GIAI ĐOẠN 2007-2015, CÓ XÉT ĐẾN NĂM 2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN
KHOÁ XI, KỲ HỌP THỨ 8

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân năm 2003;
Căn cứ Luật khoáng sản; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản;
Căn cứ Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng sắt, quặng Titan trên phạm vi cả nước đến năm 2010, có xét đến năm 2020,
Sau khi xem xét Tờ trình số: 13/TTr-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2007 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên đề nghị thông qua quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng Sắt, quặng Titan trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2007-2015, có xét đến năm 2020; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng Sắt, quặng Titan trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2007-2015, có xét đến năm 2020.

(Có phụ lục toám tắt quy hoạch kèm theo)

Điều 2. Giao Uỷ ban nhân dân tỉnh công bố và tổ chức thực hiện Quy hoạch này. Trong quá trình thực hiện cần lưu ý một số nội dung sau đây:

- Mọi hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng Sắt, quặng Titan phải xuất phát từ quy hoạch và các quy định của pháp luật.

- Thực hiện nghiêm túc triệt để các giải pháp bảo vệ môi trường từ khâu thẩm định dự án đến việc khai thác, chế biến và sử dụng. Có cam kết, ký, thực hiện qũy bảo vệ môi trường và thực hiện nghĩa vụ ngân sách Nhà nước.

- Tổ chức đấu thầu rộng rãi và công khai việc thăm dò, khai thác, tận thu, chế biến và sử dụng quặng Sắt, quặng Titan theo quy định của cơ quan có thẩm quyền.

- Thường xuyên thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện và sử lý triệt để các hoạt động thăm dò, khai thác, tận thu, chế biến và sử dụng quặng Sắt, quặng Titan trái quy định của pháp luật và nội dung Nghị quyêt này.

Điều 3. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban Kinh tế - Ngân sách, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên khoá XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 13 tháng 7 năm 2007./.

 

 

Nơi nhận:
- UBTV Quốc hội (Báo cáo);
- Chính phủ (Báo cáo);
- Bộ Tư pháp (Báo cáo);
- Bộ Công nghiệp (Báo cáo);
- Bộ Tài nguyên và Môi trường (Báo cáo);
- TT Tỉnh uỷ (Báo cáo);
- Các đại biểu HĐND tỉnh Thái Nguyên khoá XI;
- UBND tỉnh Thái Nguyên;
- Đoàn đại biểu Quốc hội khoá XII tỉnh Thái Nguyên;
- UBMTTQ tỉnh Thái Nguyên;
- Toà án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh;
- TT HĐND và UBND các huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh;
- Các đ/c LĐVP HĐND;
- Các chuyên viên HĐND tỉnh;
- Báo Thái Nguyên, Công báo tỉnh (để đăng);
- Luu: VP, VT-TH HĐND.
 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Vượng

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 05/2007/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu05/2007/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/07/2007
Ngày hiệu lực27/07/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 05/2007/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 05/2007/NQ-HĐND thông qua quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 05/2007/NQ-HĐND thông qua quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu05/2007/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thái Nguyên
        Người kýNguyễn Văn Vượng
        Ngày ban hành17/07/2007
        Ngày hiệu lực27/07/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 05/2007/NQ-HĐND thông qua quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 05/2007/NQ-HĐND thông qua quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến

            • 17/07/2007

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 27/07/2007

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực