Nghị quyết 05/2013/NQ-HĐND

Nghị quyết 05/2013/NQ-HĐND thông qua phương án cấp, bổ sung vốn điều lệ cho Quỹ Đầu tư phát triển Khánh Hòa

Nội dung toàn văn Nghị quyết 05/2013/NQ-HĐND thông qua phương án cấp bổ sung vốn điều lệ Quỹ Đầu tư Khánh Hòa


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/2013/NQ-HĐND

Nha Trang, ngày 11 tháng 12 năm 2013

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN CẤP, BỔ SUNG VỐN ĐIỀU LỆ CHO QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN KHÁNH HÒA

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
KHÓA V, KỲ HỌP THỨ 7

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 37/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 138/2007/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2007 về tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển địa phương;

Căn cứ Nghị định số 138/2007/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển địa phương;

Sau khi xem xét Tờ trình số 6214/TTr-UBND ngày 30 tháng 10 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 60/BC-HĐND ngày 03 tháng 12 năm 2013 của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Cấp, bổ sung vốn điều lệ cho Quỹ Đầu tư phát triển Khánh Hòa lên 1.000 tỷ đồng (một nghìn tỷ đồng).

Điều 2. Nguồn cấp, bổ sung vốn điều lệ

1. Bằng giá trị tài sản nhà và đất thuộc sở hữu Nhà nước ở địa phương.

2. Từ việc trích lợi nhuận sau thuế hàng năm của Quỹ Đầu tư phát triển Khánh Hòa theo chế độ quy định.

3. Được bố trí trong dự toán chi ngân sách hoặc nguồn tăng thu ngân sách hàng năm.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Giao cho Ủy ban nhân dân tỉnh cân đối bố trí nguồn để cấp, bổ sung vốn điều lệ cho Quỹ Đầu tư phát triển Khánh Hòa cho đến khi đủ 1.000 tỷ đồng vốn điều lệ theo quy định tại Điều 1 Nghị quyết này.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các ban Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa V, kỳ họp thứ 7 thông qua và có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày thông qua./.

 

 

Nơi nhận:
- UBTVQH, Chính phủ;
- Bộ TC, Bộ Tư pháp (Cục KTVBQPPL);
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy;
- Đoàn ĐBQH, đại biểu HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh, UBMTTQVN tỉnh;
- VP Tỉnh ủy, các ban Đảng;
- VP. Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, VP.UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể;
- HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Trung tâm Công báo (2 bản);
- Lưu: VT, VN, ĐN.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần An Khánh

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 05/2013/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu05/2013/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/12/2013
Ngày hiệu lực21/12/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 05/2013/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 05/2013/NQ-HĐND thông qua phương án cấp bổ sung vốn điều lệ Quỹ Đầu tư Khánh Hòa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 05/2013/NQ-HĐND thông qua phương án cấp bổ sung vốn điều lệ Quỹ Đầu tư Khánh Hòa
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu05/2013/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Khánh Hòa
        Người kýTrần An Khánh
        Ngày ban hành11/12/2013
        Ngày hiệu lực21/12/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 05/2013/NQ-HĐND thông qua phương án cấp bổ sung vốn điều lệ Quỹ Đầu tư Khánh Hòa

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 05/2013/NQ-HĐND thông qua phương án cấp bổ sung vốn điều lệ Quỹ Đầu tư Khánh Hòa

            • 11/12/2013

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 21/12/2013

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực