Nghị quyết 05/2019/NQ-HĐND

Nghị quyết 05/2019/NQ-HĐND về Quyết định chủ trương đầu tư dự án “Xây dựng đoạn tuyến đường từ cầu Triều đến đường tỉnh 389”; bổ sung danh mục và phân bổ vốn đầu tư công nguồn cân đối ngân sách địa phương giai đoạn 2016-2020 từ nguồn dự phòng 10% cho dự án “Xây dựng đoạn tuyến đường từ cầu Triều đến đường tỉnh 389”; bổ sung và phân bổ chi tiết vốn từ nguồn tiết kiệm chi thường xuyên năm 2018 chuyển nguồn sang năm 2019 vào kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016-2020, kế hoạch đầu tư công năm 2019 (vốn ngân sách cấp tỉnh) do tỉnh Hải Dương ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 05/2019/NQ-HĐND Xây dựng đường từ cầu Triều đến đường tỉnh 389 Hải Dương


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/2019/NQ-HĐND

Hải Dương, ngày 11 tháng 7 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN “XÂY DỰNG ĐOẠN TUYẾN ĐƯỜNG TỪ CẦU TRIỀU ĐẾN ĐƯỜNG TỈNH 389”; BỔ SUNG DANH MỤC VÀ PHÂN BỔ VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NGUỒN TRONG CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG GIAI ĐOẠN 2016-2020 TỪ NGUỒN DỰ PHÒNG 10% CHO DỰ ÁN “XÂY DỰNG ĐOẠN TUYẾN ĐƯỜNG TỪ CẦU TRIỀU ĐẾN ĐƯỜNG TỈNH 389”; BỔ SUNG VÀ PHÂN BỔ VỐN TỪ NGUỒN TIẾT KIỆM CHI THƯỜNG XUYÊN NĂM 2018 CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM 2019 VÀO KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG GIAI ĐOẠN 2016-2020, KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2019 (VỐN NGÂN SÁCH CẤP TỈNH)

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG
KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ 10

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020;

Xét Tờ trình số 25/TTr-UBND ngày 23 tháng 4 năm 2019 về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án Xây dựng đoạn tuyến đường từ cầu Triều đến đường tỉnh 389 và Tờ trình số 38/TTr-UBND ngày 02 tháng 7 năm 2019 về bổ sung danh mục và phân bổ vốn đầu tư công nguồn trong cân đối ngân sách địa phương giai đoạn 2016-2020 từ nguồn dự phòng 10% cho dự án “Xây dựng đoạn tuyến đường từ cầu Triều đến đường tỉnh 389”; bổ sung và phân bổ chi tiết vốn từ nguồn tiết kiệm chi thường xuyên năm 2018 chuyển nguồn sang năm 2019 vào kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016-2020, kế hoạch đầu tư công năm 2019 (vốn ngân sách cấp tỉnh); Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quyết định chủ trương đầu tư dự án “Xây dựng đoạn tuyến đường từ cầu Triều đến đường tỉnh 389”; bổ sung danh mục và phân bổ vốn dự phòng 10% của kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016-2020; bổ sung và phân bổ vốn từ nguồn tiết kiệm chi thường xuyên năm 2018 chuyển nguồn sang năm 2019 vào kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016-2020, kế hoạch đầu tư công năm 2019 (vốn ngân sách cấp tỉnh), cụ thể như sau:

I. Quyết định chủ trương đầu tư dự án “Xây dựng đoạn tuyến đường từ cầu Triều đến đường tỉnh 389” vời các nội dung chủ yếu sau:

1. Tên dự án: Xây dựng đoạn tuyến đường từ cầu Triều đến đường tỉnh 389.

2. Dự án nhóm: B.

3. Cơ quan lập đề xuất chủ trương đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Hải Dương.

4. Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Hải Dương.

5. Hình thức đầu tư của dự án: Đầu tư xây dựng mới.

6. Mục tiêu đầu tư:

Kết nối thông tuyến từ Quốc lộ 18 (huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh) đến Quốc lộ 5 (huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương), hình thành tuyến giao thông đối ngoại liên kết vùng, phục vụ nhu cầu giao thông đi lại, vận chuyển hàng hóa trong khu vực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội hai tỉnh Hải Dương và Quảng Ninh, từng bước hoàn chỉnh hệ thống giao thông của tỉnh Hải Dương.

7. Nội dung và quy mô đầu tư:

7.1. Phạm vi và hướng tuyến: Điểm đầu nối với điểm cuối của dự án Dự án xây dựng cầu Triều và đường dẫn nối QL18 (thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh) với đường tỉnh 389 (huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương) do tỉnh Quảng Ninh đầu tư, thuộc địa phận xã Thất Hùng, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương. Điểm cuối giao đường tỉnh 389 tại Km9+800 thuộc địa phận xã Lê Ninh, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương.

Tổng chiều dài tuyến khoảng 4km.

7.2. Quy mô và tiêu chuẩn kỹ thuật:

- Xây dựng tuyến đường theo quy mô tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng; chiều rộng nền đường Bn=12m, chiều rộng mặt đường Bm=11m.

- Thiết kế thoát nước ngang đường, bảo đảm an toàn giao thông theo quy định, đầu tư hoàn trả công trình hạ tầng do ảnh hưởng khi xây dựng tuyến đường.

- Thực hiện giải phóng mặt bằng theo quy mô 24m để quản lý quy hoạch và làm đường công vụ phục vụ thi công.

8. Địa điểm thực hiện dự án: Huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương.

9. Tổng mức đầu tư dự án: 191.920 triệu đồng (Một trăm chín mươi mốt tỷ, chín trăm hai mươi triệu đồng)

Trong đó:

- Chi phí xây dựng: 117.180 triệu đồng;

- Chi phí QLDA, tư vấn và chi phí khác: 17.577 triệu đồng;

(15% chi xây dựng)

Chi phí GPMB (tạm tính): 39.716 triệu đồng;

Chi phí dự phòng (10% khối lượng): 17.447 triệu đồng.

10. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh (từ nguồn dự phòng 10% trong cân đối ngân sách địa phương nguồn ngân sách tỉnh trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020; nguồn vốn trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của tỉnh; nguồn tăng thu ngân sách hàng năm của tỉnh).

11. Thời gian, tiến độ thực hiện: Theo kế hoạch vốn cấp.

(Chi tiết nội dung dự án như trong Hồ sơ Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh tại Tờ trình số 25/TTr-UBND ngày 23 tháng 4 năm 2019)

II. Bổ sung dự án “Xây dựng đoạn tuyến đường từ cầu Triều đến đường tỉnh 389” vào kế hoạch đầu tư công vốn trong cân đối ngân sách địa phương giai đoạn 2016-2020 nguồn ngân sách tỉnh.

Trích 50.000.000.000 đồng trong tổng số 84.607.530.200 đồng vốn dự phòng 10% còn lại của kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016-2020 từ nguồn vốn trong cân đối ngân sách địa phương (vốn tiêu chí, định mức) thuộc ngân sách tỉnh để giao cho dự án “Xây dựng đoạn tuyến đường từ cầu Triều đến đường tỉnh 389”.

III. Bổ sung vốn và phân bổ 280.613.000.000 đồng từ nguồn tiết kiệm chi thường xuyên năm 2018 chuyển nguồn sang năm 2019 vào kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016-2020, kế hoạch đầu tư công năm 2019 nguồn ngân sách tỉnh cho 02 dự án như phụ lục biểu kèm theo.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương khóa XVI, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 11 tháng 7 năm 2019 và có hiệu lực kể từ ngày 21 tháng 7 năm 2019./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban TV Quốc hội; (để b/c)
- Chính phủ; (để b/c)
- Bộ Tài chính; Bộ Kế hoạch - Đầu tư; (để b/c)
- Bộ Tư pháp (Cục kiểm tra VBQPPL); (để b/c)
- Ban Công tác Đại biểu; (để b/c)
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy; (để b/c)
- Thường trực HĐND, UBND, UB MTTQ tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Các đại biểu HĐND tỉnh;
- VP: Tỉnh Ủy, UBND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;
- Lãnh đạo và CV Văn phòng HĐND tỉnh;
- Thường trực HĐND, UBND các huyện, TP;
- Báo Hải Dương, Trung tâm CNTT - Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Mạnh Hiển

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC DỰ ÁN BỔ SUNG TỪ NGUỒN TIẾT KIỆM CHI THƯỜNG XUYÊN NĂM 2018 CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM 2019 VÀO KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ TRUNG HẠN 2016 - 2020, KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2019 NGUỒN NGÂN SÁCH TỈNH
(Kèm theo Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT

Danh mục dự án

Quyết định chủ trương đầu tư/Quyết định đầu tư

Kế hoạch vốn ngân sách tỉnh giai đoạn 2016-2020 (sau khi bổ sung)

Kế hoạch vốn ngân sách tỉnh năm 2019 (sau khi bổ sung)

Số Quyết định; ngày, tháng, năm

Tổng mức đầu

Tr.đó, ngân sách tỉnh

Tổng số

Bao gồm

Tổng số

Bao gồm

Vốn đã giao

Vốn giao bổ sung (1)

Vốn đã giao

Vốn giao bổ sung (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng số

 

1,708,002

1,358,002

655,613.0

375,000.0

280,613.0

344,613.0

64,000.0

280,613.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Đường trục Bắc-Nam, tỉnh Hải Dương đoạn tuyến phía Nam, từ nút giao đường ô tô cao tốc Hà Nội Hải Phòng đến cầu Hiệp (giai đoạn I)

1004/QĐ-UBND; 29/3/2017

1,407,967

1,057,967

515,613.0

335,000.0

180,613.0

244,613.0

64,000.0

180,613.0

2

Đầu tư xây dựng khối nhà Khám, hành chính, nghiệp vụ kỹ thuật và nội trú của Bệnh viện Phụ sản Hải Dương

58/CV-HĐND; 31/3/2016

300,035

300,035

140,000.0

40,000.0

100,000.0

100,000.0

 

100,000.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: (1) - Vốn giao bổ sung từ nguồn tiết kiệm chi thường xuyên năm 2018 chuyển nguồn sang năm 2019.

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 05/2019/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu05/2019/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/07/2019
Ngày hiệu lực21/07/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtTháng trước
(17/08/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 05/2019/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 05/2019/NQ-HĐND Xây dựng đường từ cầu Triều đến đường tỉnh 389 Hải Dương


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 05/2019/NQ-HĐND Xây dựng đường từ cầu Triều đến đường tỉnh 389 Hải Dương
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu05/2019/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hải Dương
        Người kýNguyễn Mạnh Hiển
        Ngày ban hành11/07/2019
        Ngày hiệu lực21/07/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtTháng trước
        (17/08/2019)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 05/2019/NQ-HĐND Xây dựng đường từ cầu Triều đến đường tỉnh 389 Hải Dương

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 05/2019/NQ-HĐND Xây dựng đường từ cầu Triều đến đường tỉnh 389 Hải Dương

            • 11/07/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 21/07/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực