Nghị quyết 06/NQ-HĐND

Nghị quyết 06/NQ-HĐND năm 2019 bãi bỏ Nghị quyết 28/NQ-HĐND về ủy quyền cho Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân tỉnh về đầu tư công do tỉnh Bình Dương ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 06/NQ-HĐND 2019 bãi bỏ Nghị quyết 28/NQ-HĐND Bình Dương


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 06/NQ-ND

Bình Dương, ngày 03 tháng 4 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC BÃI BỎ NGHỊ QUYẾT SỐ 28/NQ-HĐND NGÀY 12 THÁNG 8 NĂM 2016 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VỀ VIỆC ỦY QUYỀN CHO THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỰC HIỆN MỘT SỐ NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA HI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VỀ ĐẦU TƯ CÔNG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG
KHÓA IX - KỲ HỌP THỨ CHÍN (BẤT THƯỜNG)

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 120/2018/NĐ-CP ngày 13 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm, số 136/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công và số 161/2016/NĐ-CP ngày 02 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020;

Xét Tờ trình số 1254/TTr-UBND ngày 25 tháng 3 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 12 tháng 8 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ủy quyền cho Thường trực HĐND tỉnh thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân tỉnh về đầu tư công; Báo cáo thẩm tra số 19/BC-HĐND ngày 02 tháng 4 năm 2019 của Ban Kinh tế - Ngân sách và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bãi bỏ Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 12 tháng 8 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ủy quyền cho Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân tỉnh về đầu tư công.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương khóa IX, kỳ họp thứ Chín (bất thường) thông qua ngày 03 tháng 4 năm 2019 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban thường vụ Quốc hội;
- Văn phòng: Quốc hội, Chính phủ;
- Các Bộ: Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính;
- Ban Công tác đại biểu - UBTVQH;
- Thường trực Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ VN t
nh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp t
nh;
- Thường trực HĐND, UBND các huyện, thị xã, tp;
- LĐVP: Tỉnh ủy, Đo
àn ĐBQH, HĐND, UBND tỉnh;
- Website, Báo, Đài PTTH Bình Dương;
- Phòng TH, Phòng HC-TC-QT;
- Lưu: VT.

CHỦ TỌA
PHÓ CHỦ TỊCH HĐND TỈNH
Nguyễn Thị Kim Oanh

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 06/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu06/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/04/2019
Ngày hiệu lực03/04/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Đầu tư
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 tháng trước
(17/04/2019)

Download Văn bản pháp luật 06/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 06/NQ-HĐND 2019 bãi bỏ Nghị quyết 28/NQ-HĐND Bình Dương


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 06/NQ-HĐND 2019 bãi bỏ Nghị quyết 28/NQ-HĐND Bình Dương
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu06/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Dương
        Người ký***
        Ngày ban hành03/04/2019
        Ngày hiệu lực03/04/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Đầu tư
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật2 tháng trước
        (17/04/2019)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 06/NQ-HĐND 2019 bãi bỏ Nghị quyết 28/NQ-HĐND Bình Dương

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 06/NQ-HĐND 2019 bãi bỏ Nghị quyết 28/NQ-HĐND Bình Dương

            • 03/04/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 03/04/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực