Nghị quyết 08/2018/NQ-HĐND

Nghị quyết 08/2018/NQ-HĐND quy định về nội dung, mức chi hoạt động của Hội đồng tư vấn thuộc Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ban tư vấn thuộc Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố, tỉnh Phú Yên

Nội dung toàn văn Nghị quyết 08/2018/NQ-HĐND mức chi hoạt động của Hội đồng tư vấn thuộc Uỷ ban Mặt trận Phú Yên


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 08/2018/NQ-HĐND

Phú Yên, ngày 27 tháng 9 năm 2018

 

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH MỘT SỐ NỘI DUNG, MỨC CHI HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG TƯ VẤN THUỘC UỶ BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH, BAN TƯ VẤN THUỘC UỶ BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM CÁC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN
KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 9

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Thông tư số 35/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí đảm bảo hoạt động của Hội đồng tư vấn thuộc Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, Ban tư vấn thuộc Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện;

Xét Tờ trình số 103/TTr-UBND ngày 19 tháng 9 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh dự thảo Nghị quyết quy định một số nội dung, mức chi hoạt động của Hội đồng tư vấn thuộc Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ban tư vấn thuộc Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị quyết này quy định một số nội dung, mức chi hoạt động của Hội đồng tư vấn thuộc Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ban tư vấn thuộc Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố.

2. Đối tượng áp dụng

a) Hội đồng tư vấn thuộc Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;

b) Ban tư vấn thuộc Uỷ ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố.

Điều 2. Nội dung chi

1. Chi hỗ trợ hoạt động hàng tháng cho lãnh đạo Hội đồng tư vấn thuộc Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; lãnh đạo Ban tư vấn thuộc Uỷ ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố là đối tượng không hưởng lương từ ngân sách nhà nước, bao gồm:

a) Chủ nhiệm, Phó chủ nhiệm Hội đồng tư vấn thuộc Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;

b) Trưởng ban, Phó Trưởng ban tư vấn thuộc Uỷ ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố.

2. Chi viết báo cáo và góp ý bằng văn bản.

Điều 3. Mức chi

1. Mức chi hỗ trợ hoạt động hàng tháng cho lãnh đạo Hội đồng tư vấn thuộc Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; lãnh đạo Ban tư vấn thuộc Uỷ ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố:

a) Hội đồng tư vấn thuộc Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh:

- Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn: Bằng 01 lần mức lương cơ sở;

- Phó chủ nhiệm Hội đồng tư vấn: Bằng 0,8 lần mức lương cơ sở.

b) Ban tư vấn thuộc Uỷ ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố:

- Trưởng Ban tư vấn: Bằng 0,15 lần mức lương cơ sở;

- Phó Trưởng Ban tư vấn: Bằng 0,1 lần mức lương cơ sở.

2. Mức chi viết báo cáo và góp ý bằng văn bản: 350.000 đồng/văn bản hoặc báo cáo.

Các quy định khác không nêu trong Nghị quyết này thực hiện theo quy định Thông tư số 35/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí đảm bảo hoạt động của Hội đồng tư vấn thuộc Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, Ban tư vấn thuộc Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

Điều 4. Tổ chức thực hiện

Hội đồng nhân dân tỉnh giao:

1. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên khóa VII, Kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 27 tháng 9 năm 2018 và có hiệu lực từ ngày 07 tháng 10 năm 2018./.

 

 

Nơi nhận:
- UBTVQH;
- Chính phủ;

- Ban CTĐB;
- Vụ Pháp chế - Bộ Tài chính;
- Cục Kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp;
- TT.Tỉnh ủy;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- TT. HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;
- Viện KSND, TAND, Cục THADS tỉnh;
-
Đại biểu HĐND tỉnh;
- VP: Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành;
- TT.HĐND, UBND các huyện, TX, TP;
- Báo
PY, Đài PT - THPY;
- Trung tâm Thông tin và Công báo tỉnh;
- Trang Thông tin điện tử HĐND tỉnh;
- Lưu: VT, HSKH.

CHỦ TỊCH
Huỳnh Tấn Việt

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 08/2018/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu08/2018/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/09/2018
Ngày hiệu lực07/10/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 08/2018/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 08/2018/NQ-HĐND mức chi hoạt động của Hội đồng tư vấn thuộc Uỷ ban Mặt trận Phú Yên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 08/2018/NQ-HĐND mức chi hoạt động của Hội đồng tư vấn thuộc Uỷ ban Mặt trận Phú Yên
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu08/2018/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Phú Yên
        Người kýHuỳnh Tấn Việt
        Ngày ban hành27/09/2018
        Ngày hiệu lực07/10/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 08/2018/NQ-HĐND mức chi hoạt động của Hội đồng tư vấn thuộc Uỷ ban Mặt trận Phú Yên

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 08/2018/NQ-HĐND mức chi hoạt động của Hội đồng tư vấn thuộc Uỷ ban Mặt trận Phú Yên

            • 27/09/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 07/10/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực