Nghị quyết 09/2019/NQ-HĐND

Nghị quyết 09/2019/NQ-HĐND quy định về mức chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi thường trú trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Nội dung toàn văn Nghị quyết 09/2019/NQ-HĐND về mức chúc thọ mừng thọ người cao tuổi Bình Dương


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 09/2019/NQ-HĐND

Bình Dương, ngày 31 tháng 7 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH VỀ MỨC CHÚC THỌ, MỪNG THỌ NGƯỜI CAO TUỔI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG
KHÓA IX - KỲ HỌP THỨ MƯỜI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Người cao tuổi ngày 23 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định s 06/2011/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một s điều của Luật Người cao tui;

Căn cứ Thông tư s 96/2018/TT-BTC ngày 18 tháng 10 năm 2018 của Bộ Trưởng Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người cao tuổi tại nơi cư trú; chúc thọ, mừng thọ; ưu đãi tín dụng và biu dương, khen thưởng người cao tuổi;

Xét Tờ trình s 3011/TTr-UBND ngày 25 tháng 6 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định về mức chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Bình Dương; Báo cáo thẩm tra s 59/BC-HĐND ngày 16 tháng 7 năm 2019 của Ban Văn hóa - Xã hội tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định về mức chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi thường trú trên địa bàn tỉnh Bình Dương, như sau:

- Mức chúc thọ, mừng thọ đối với người cao tuổi thọ trên 100 tuổi gồm: tiền mua quà 300.000 đồng và tiền mặt 1.200.000 đồng/người.

- Mức chúc thọ, mừng thọ đối với người cao tuổi thọ 100 tuổi gồm: 05m vải lụa; tiền mua quà 500.000 đồng và tiền mặt 1.200.000 đồng/người.

- Mức chúc thọ, mừng thọ đối với người cao tuổi thọ 95 tuổi gồm: tiền mua quà 300.000 đồng và tiền mặt 700.000 đồng/người.

- Mức chúc thọ, mừng thọ đối với người cao tuổi thọ 90 tuổi gồm: tiền mua quà 300.000 đồng và tiền mặt 700.000 đồng/người.

- Mức chúc thọ, mừng thọ đối với người cao tuổi thọ 80, 85 tuổi gồm: tiền mua quà 200.000 đồng và tiền mặt 500.000 đồng/người.

- Mức chúc thọ, mừng thọ đối với người cao tuổi thọ 70, 75 tuổi gồm: tiền mua quà 200.000 đồng và tiền mặt 300.000 đồng/người.

Điều 2. Nguồn kinh phí thực hiện

Kinh phí chúc thọ, mừng thọ đối với người cao tuổi thọ 90 tuổi và 100 tuổi bố trí trong dự toán chi thường xuyên hàng năm của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (cơ quan thường trực của Ban công tác Người cao tuổi cấp tỉnh). Kinh phí chúc thọ, mừng thọ đối với người cao tuổi 70, 75, 80, 85, 95 tuổi và trên 100 tuổi được bố trí trong dự toán chi thường xuyên hàng năm của Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn theo phân cấp ngân sách hiện hành.

Điều 3. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị Quyết này.

Điều 4. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu và Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương Khóa IX, kỳ họp thứ Mười thông qua ngày 26 tháng 7 năm 2019 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2019./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ;
- V
ăn phòng: Quốc hội, Chính phủ, Ban công tác ĐB;
- Các Bộ: Tài chính, LĐTB&XH;
- Cục Kiểm
tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- Thường trực T
nh ủy; Đoàn ĐBQH tnh;
- Thường trực H
ĐND, UBND, UBMTTQVN tnh;
- Đại biểu HĐND t
nh;
- Các s
, ban, ngành, đoàn thể cấp tnh;
- Thường trực HĐND và UBND cấp huyện;
- LĐVP: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH, H
ĐND, UBND tnh;
- Cơ sở Dữ liệu Quốc gia về pháp luật (Sở Tư pháp);
- Trung tâm CB, Website, Báo, Đài PT-TH Bình Dương;
- Chuyên viên phòng TH (2), HC-TC-QT;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Võ Văn Minh

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 09/2019/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu09/2019/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/07/2019
Ngày hiệu lực01/09/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 tháng trước
(01/09/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 09/2019/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 09/2019/NQ-HĐND về mức chúc thọ mừng thọ người cao tuổi Bình Dương


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 09/2019/NQ-HĐND về mức chúc thọ mừng thọ người cao tuổi Bình Dương
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu09/2019/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Dương
        Người kýVõ Văn Minh
        Ngày ban hành31/07/2019
        Ngày hiệu lực01/09/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 tháng trước
        (01/09/2019)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 09/2019/NQ-HĐND về mức chúc thọ mừng thọ người cao tuổi Bình Dương

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 09/2019/NQ-HĐND về mức chúc thọ mừng thọ người cao tuổi Bình Dương

            • 31/07/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/09/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực