Nghị quyết 10/2019/NQ-HĐND

Nghị quyết 10/2019/NQ-HĐND về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ để thực hiện dự án đợt 1 năm 2019 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Nội dung toàn văn Nghị quyết 10/2019/NQ-HĐND chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa đất rừng phòng hộ Tây Ninh


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH TÂY NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10/2019/NQ-HĐND

Tây Ninh, ngày 11 tháng 7 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA, ĐẤT RỪNG PHÒNG HỘ ĐỂ THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN ĐỢT 1 NĂM 2019 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 12

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Xét Tờ trình số 1286/TTr-UBND ngày 21 tháng 6 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ để thực hiện các dự án đợt 1 năm 2019 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất cho chuyển mục đích sử dụng 28,66 ha đất (gồm 27,66 ha đất trồng lúa nước và 1,0 ha đất rừng phòng hộ) để thực hiện 19 dự án đợt 1 năm 2019 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

(Phụ lục kèm theo)

Trong quá trình thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất, nếu có sai số do đo đạc thì diện tích được điều chỉnh theo số liệu thực tế.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết đảm bảo đúng quy định.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh Khóa IX, Kỳ họp thứ 12 thông qua ngày 11 tháng 7 năm 2019 và có hiệu lực từ ngày 22 tháng 7 năm 2019./.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Vụ pháp chế - Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Thường trực Tỉnh uỷ;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh;
- Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Ủy ban MTTQVN tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở: TN&MT; Tư pháp;
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh;
- HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- Báo Tây Ninh;
- Trung tâm Công báo - tin học tỉnh;
- Lưu: VT VP
ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thành Tâm

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC DỰ ÁN CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA, ĐẤT RỪNG PHÒNG HỘ  ĐỂ THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN ĐỢT 1 NĂM 2019 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH
(Kèm theo Nghị quyết số 10/2019/NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh)

STT

Tên dự án

Mục đích sử dụng

Mã loại đất

Địa điểm

Diện tích sử dụng (ha)

Đất trồng lúa nước

Đất rừng phòng hộ

I

Huyện Bến Cầu

 

 

9

2.72

 

1

Sỏi phún đường Truông Cồng

Đất giao thông

DGT

xã Long Giang

0.70

 

2

Sỏi phún đường nhà ông Đẹp

Đất giao thông

DGT

xã Long Giang

0.14

 

3

Sỏi phún đường LG9 đến điểm cuối kênh tiêu LG-LP

Đất giao thông

DGT

xã Long Giang

0.20

 

4

Nâng cấp sỏi đỏ tuyến đường từ nhà ông 6 Đăng đến Bến Bò

Đất giao thông

DGT

xã Tiên Thuận

0.32

 

5

Nâng cấp sỏi đỏ tuyến đường từ nhà ông Thủy đến kênh Đìa Xù

Đất giao thông

DGT

xã Tiên Thuận

0.40

 

6

Nâng cấp sỏi đỏ tuyến đường từ nhà ông Te đến kênh tiêu Tiên Thuận

Đất giao thông

DGT

xã Tiên Thuận

0.24

 

7

Sỏi phún các đường nội dồng (ấp Voi xã An Thạnh - Kênh AT5) từ cống cây Trâm đến Cầu Đôi

Đất giao thông

DGT

xã An Thạnh

0.52

 

8

Sỏi phún tuyến đường nội đồng từ nhà ông Hà Thanh Hải đến Cầu Đôi

Đất giao thông

DGT

xã An Thạnh

0.14

 

9

Nhà văn hóa ấp Bảo xã Long Giang

Đất xây dựng cơ sở văn hóa

DVH

xã Long Giang

0.06

 

II

Huyện Châu Thành

 

 

3

2.02

 

1

Nhà máy sản xuất phân bón của Công ty TNHH Sản xuất - Xây dựng - Thương mại Phước Thắng

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

SKC

xã Ninh Điền

0.64

 

2

Cửa hàng xăng dầu của Công ty TNHH MTV xăng dầu Đại Đồng

Đất thương mại, dịch vụ

TMD

xã Thanh Điền

0.26

 

3

Nhà máy sản xuất phân bón của Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại - Dịch vụ CFSG

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

SKC

xã Ninh Điền

1.12

 

III

Huyện Gò Dầu

 

 

1

1.10

 

1

Tái định cư Bàu Thác Lát

Đất ở tại đô thị

ODT

thị trấn Gò Dầu

1.10

 

IV

Huyện Tân Biên

 

 

1

0.68

 

1

Hệ thống xử lý nước thải thuộc Nhà máy chế biến mủ cao su Công ty TNHH Hòa Hiệp Hưng

Đất bãi thải, xử lý chất thải

DRA

xã Hòa Hiệp

0.68

 

V

Huyện Trảng Bàng

 

 

1

2.87

 

1

Khai thác khoáng sản của Công ty TNHH Khai thác khoáng sản Phúc An

Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản

SKS

xã Lộc Hưng

2.87

 

VI

Thành phố Tây Ninh

 

 

2

10.01

 

1

Khu đô thị Trung tâm hành chính thành phố Tây Ninh (giai đoạn 2)

Đất ở tại đô thị

ODT

phường Ninh Sơn, phường Hiệp Ninh

9.50

 

2

Trường Mầm non Thực Hành

Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo

DGD

phường 1

0.51

 

VII

Huyện Tân Châu

 

 

1

 

1.00

1

Điểm Cảnh giới Cầu Cần Lê (Đồn Biên phòng Tống Lê Chân)

Đất quốc phòng

CQP


Tân Hòa

 

1.00

VIII

Dự án liên huyện Gò Dầu và Dương Minh Châu

 

 

1

8.26

 

1

Nâng cấp, mở rộng đường ĐT 782 - ĐT 784 (đoạn từ Ngã ba tuyến tránh Quốc lộ 22 đến Ngã tư Tân Bình)

Đất giao thông

DGT

Huyện Gò Dầu (2,8 ha), Huyện Dương Minh Châu (5,46 ha)

8.26

 

 

Tổng cộng

 

 

19

27.66

1.00

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 10/2019/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu10/2019/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/07/2019
Ngày hiệu lực22/07/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 10/2019/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 10/2019/NQ-HĐND chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa đất rừng phòng hộ Tây Ninh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 10/2019/NQ-HĐND chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa đất rừng phòng hộ Tây Ninh
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu10/2019/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Tây Ninh
        Người kýNguyễn Thành Tâm
        Ngày ban hành11/07/2019
        Ngày hiệu lực22/07/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBất động sản
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 10/2019/NQ-HĐND chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa đất rừng phòng hộ Tây Ninh

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 10/2019/NQ-HĐND chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa đất rừng phòng hộ Tây Ninh

            • 11/07/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 22/07/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực