Nghị quyết 104/2019/NQ-HĐND

Nghị quyết 104/2019/NQ-HĐND sửa đổi nội dung Điểm 1b, Mục 1 biểu quy định mức hỗ trợ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh Gia Lai tại Nghị quyết 57/2017/NQ-HĐND

Nội dung toàn văn Nghị quyết 104/2019/NQ-HĐND sửa đổi mức hỗ trợ vốn đầu tư xây dựng nông thôn mới tỉnh Gia Lai


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 104/2019/NQ-HĐND

Gia Lai, ngày 10 tháng 7 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

SỬA ĐỔI NỘI DUNG ĐIỂM 1B, MỤC 1 BIỂU QUY ĐỊNH MỨC HỖ TRỢ VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI GIAI ĐOẠN 2018-2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIA LAI TẠI NGHỊ QUYẾT SỐ 57/2017/NQ-HĐND NGÀY 13/7/2017 CỦA HĐND TỈNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI
KHÓA XI, KỲ HỌP THỨ CHÍN

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;

Thực hiện Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020;

Thực hiện Quyết định số 1760/QĐ-TTg ngày 10/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc Điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16 tháng 8 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020;

Xét Tờ trình số 1287/TTr-UBND ngày 13/6/2019 của UBND tỉnh về việc đề nghị ban hành Nghị quyết sửa đổi Nghị quyết số 57/2017/NQ-HĐND ngày 13/7/2017 của HĐND tỉnh về việc quy định đối tượng và mức hỗ trợ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh Gia Lai; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND tỉnh tại Kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Sửa đổi Điểm 1b, Mục 1 biểu quy định mức hỗ trợ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh Gia Lai tại Nghị quyết số 57/2017/NQ-HĐND ngày 13/7/2017 của HĐND tỉnh về việc quy định đối tượng và mức hỗ trợ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh Gia Lai như sau:

TT

Hạng mục công trình

Mức hỗ trợ đối với các xã thuộc đối tượng 3

Ngân sách Nhà nước hỗ trợ

Huy động các nguồn vốn hợp pháp khác

1

Giao thông:

 

 

 

Đường trục thôn, xóm

85%

15%

Các nội dung khác thực hiện theo Nghị quyết số 57/2017/NQ-HĐND ngày 13/7/2017 của HĐND tỉnh về việc “quy định đối tượng và mức hỗ trợ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh Gia Lai” và Nghị quyết số 84/2018/NQ-HĐND ngày 12/7/2018 của HĐND tỉnh “về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 57/2017/NQ-HĐND ngày 13/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định đối tượng và mức hỗ trợ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh Gia Lai”.

Điều 2. Giao UBND tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết này. Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Gia Lai Khóa XI, Kỳ họp thứ Chín thông qua ngày 10 tháng 7 năm 2019 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 7 năm 2019./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban TVQH;
- VPQH; VPCP;
- Cục kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Bộ Tài chính, Bộ KH&ĐT, Bộ NN&PTNT;
- TT Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Các đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- Các VP: TU, Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND tỉnh;
- HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Website: http://dbnd.gialai.gov.vn;
- Báo Gia Lai; Đài PTTH tỉnh;
- Lưu: VT, TH(03).Tr140.

CHỦ TỊCH
Dương Văn Trang

 

 

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 104/2019/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu104/2019/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/07/2019
Ngày hiệu lực20/07/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 tháng trước
(07/08/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 104/2019/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 104/2019/NQ-HĐND sửa đổi mức hỗ trợ vốn đầu tư xây dựng nông thôn mới tỉnh Gia Lai


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 104/2019/NQ-HĐND sửa đổi mức hỗ trợ vốn đầu tư xây dựng nông thôn mới tỉnh Gia Lai
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu104/2019/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Gia Lai
       Người kýDương Văn Trang
       Ngày ban hành10/07/2019
       Ngày hiệu lực20/07/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật4 tháng trước
       (07/08/2019)

       Văn bản thay thế

        Văn bản gốc Nghị quyết 104/2019/NQ-HĐND sửa đổi mức hỗ trợ vốn đầu tư xây dựng nông thôn mới tỉnh Gia Lai

        Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 104/2019/NQ-HĐND sửa đổi mức hỗ trợ vốn đầu tư xây dựng nông thôn mới tỉnh Gia Lai

        • 10/07/2019

         Văn bản được ban hành

         Trạng thái: Chưa có hiệu lực

        • 20/07/2019

         Văn bản có hiệu lực

         Trạng thái: Có hiệu lực