Nghị quyết 125/2019/NQ-HĐND

Nghị quyết 125/2019/NQ-HĐND quy định về mức chi cho hoạt động đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Nội dung toàn văn Nghị quyết 125/2019/NQ-HĐND mức chi học tập làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh Lâm Đồng


HỘI ĐNG NHÂN DÂN
TNH LÂM ĐNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 125/2019/NQ-HĐND

Lâm Đồng, ngày 03 tháng 06 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH MỨC CHI CHO HOẠT ĐỘNG ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 7

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ khoản 2 Điều 4 Thông tư số 97/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 10 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn lập, quản lý, sử dụng kinh phí về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;

Xét Tờ trình số 3081/TTr-UBND ngày 24 tháng 5 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành Nghị quyết quy định mức chi cho hoạt động đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Mức chi cho hoạt động đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

1. Chi viết, biên soạn tài liệu phục vụ học tập: Áp dụng mức chi quy định tại khoản 11 Điều 2 Nghị quyết số 106/2018/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức ở trong nước thuộc tỉnh Lâm Đồng,

2. Chi dịch tài liệu phục vụ học tập: Áp dụng mức chi quy định tại Nghị quyết số 123/2019/NQ-HĐND ngày 03 tháng 6 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng quy định mức chi tiếp khách nước ngoài; mức chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế; chế độ chi tiếp khách trong nước tại các cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc tỉnh Lâm Đồng.

3. Chi mua tài liệu phục vụ học tập: Thanh toán theo hóa đơn, chứng từ thực tế phát sinh.

4. Chi công tác thông tin, tuyên truyền: Tùy theo quy mô, cấp tổ chức, địa bàn và phạm vi nguồn kinh phí được giao để thực hiện phù hợp, nhưng tối đa không vượt quá mức chi quy định tại Nghị quyết số 107/2014/NQ-HĐND ngày 15 tháng 7 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng quy định một số mức chi có tính chất đặc thù trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

5. Chi thù lao báo cáo viên, tuyên truyền viên: Áp dụng mức chi quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị quyết số 106/2018/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức ở trong nước thuộc tỉnh Lâm Đồng.

6. Chi hội nghị, hội thảo, sơ kết, tổng kết; chi công tác chỉ đạo, kiểm tra: Áp dụng mức chi quy định tại Nghị quyết số 59/2017/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng quy định mức chi công tác phí và mức chi hội nghị tại các cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc tỉnh Lâm Đồng.

7. Chi khen thưởng cho tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình: Thực hiện theo quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng.

8. Chi văn phòng phẩm và các khoản chi khác liên quan trực tiếp đến hoạt động đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: Thanh toán theo hóa đơn, chứng từ hợp pháp.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết theo quy định của pháp luật.

3. Khi các văn bản quy định về chế độ, định mức chỉ dẫn chiếu để áp dụng tại Nghị quyết này được sửa đổi, bổ sung, thay thế bằng văn bản mới thì áp dụng theo các văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế.

4. Chế độ bồi dưỡng quy định tại Điều 1 Nghị quyết này hết hiệu lực thi hành khi văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành quy định về chế độ tiền lương mới theo Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21 tháng 5 năm 2018 của Hội nghị lần thứ 07 Ban chấp hành Trung ương Khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp có hiệu lực thi hành.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng Khóa IX, Kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 03 tháng 6 năm 2019 và có hiệu lực từ ngày 13 tháng 6 năm 2019./.

 


Nơi nhận:
- UBTVQH, Chính phủ;
- VPQH, VPCP;
- Bộ Tài chính;
- Cục Ki
m tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- TTT
U, TTHĐND, UBND tỉnh;
- Đo
àn ĐBQH đơn v tnh Lâm Đồng;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Đại biểu H
ĐND tnh Khóa IX;
- Các sở, ban, ngành, đo
àn thể cp tỉnh;
- VP: TU, Đo
àn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh;
- TTHĐND, UBND các huyện, Th
ành ph;
- C
ng thông tin đin t tnh;
- Trung tâm Công b
áo -Tin học tnh;
- Chi cục VT, LT;
- Trang TT
ĐT HĐND tỉnh;
- Lưu: VT, HS kỳ họ
p.

CHỦ TỊCH




Trần Đức Quận

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 125/2019/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu125/2019/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/06/2019
Ngày hiệu lực13/06/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 tháng trước
(27/06/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 125/2019/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 125/2019/NQ-HĐND mức chi học tập làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh Lâm Đồng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 125/2019/NQ-HĐND mức chi học tập làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh Lâm Đồng
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu125/2019/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lâm Đồng
        Người kýTrần Đức Quận
        Ngày ban hành03/06/2019
        Ngày hiệu lực13/06/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 tháng trước
        (27/06/2019)

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Nghị quyết 125/2019/NQ-HĐND mức chi học tập làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh Lâm Đồng

         Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 125/2019/NQ-HĐND mức chi học tập làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh Lâm Đồng

         • 03/06/2019

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 13/06/2019

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực