Nghị quyết 13/NQ-HĐND

Nghị quyết 13/NQ-HĐND năm 2017 về phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2016 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 13/NQ-HĐND 2017 phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách địa phương Huế


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13/NQ-HĐND

Thừa Thiên Huế, ngày 08 tháng 12 năm 2017

 

NGHỊ QUYẾT

PHÊ CHUẨN TỔNG QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2016

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
KHÓA XII, KỲ HỌP THỨ 5

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 07/2015/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VI, kỳ họp thứ 11 về dự toán ngân sách nhà nước tỉnh năm 2016;

Sau khi xem xét Tờ trình số 8852/TTr-UBND ngày 01 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2016 với một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

1. Tổng thu ngân sách địa phương (kể cả thu bổ sung từ ngân sách cấp trên cho ngân sách cấp dưới, chuyển nguồn, kết dư và thu vay theo quy định của pháp luật):

 

15.129.874.140.328 đồng

Trong đó:

- Thu ngân sách tỉnh:

- Thu ngân sách cấp huyện:

- Thu ngân sách xã:

 

9.022.003.989.154 đồng

5.023.802.701.295 đồng

1.084.067.449.879 đồng

2. Tổng chi ngân sách địa phương (kể cả chi bổ sung từ ngân sách cấp trên cho ngân sách cấp dưới và chi chuyển nguồn): 14.841.359.017.822 đồng

Trong đó:

- Chi ngân sách tỉnh:

- Chi ngân sách cấp huyện:

- Chi ngân sách cấp xã:

 

8.906.330.095.512 đồng

4.899.053.585.199 đồng 1.035.975.337.111 đồng

 

3. Kết dư ngân sách địa phương (mục 1-2):

- Kết dư ngân sách cấp tỉnh

- Kết dư ngân sách cấp huyện:

- Kết dư ngân sách cấp xã:

288.515.122.506 đồng

115.673.893.642 đồng

124.749.116.096 đồng

48.092.112.768 đồng

Điều 2. Xử lý kết dư ngân sách địa phương.

1. Kết dư ngân sách tỉnh

Căn cứ Điều 9 của Luật ngân sách nhà nước và Điều 58 của Nghị định số 60/2003/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật ngân sách nhà nước, chuyển 50% kết dư ngân sách tỉnh số tiền là 57.836.946.821 đồng để bổ sung Quỹ dự trữ tài chính, phần còn lại chuyển vào thu ngân sách tỉnh năm 2017 theo quy định.

2. Kết dư ngân sách huyện, xã

Theo quy định của Luật ngân sách nhà nước, toàn bộ số kết dư của ngân sách huyện, xã đã được chuyển vào thu ngân sách huyện, xã năm 2017 để tiếp tục bố trí cho các nhiệm vụ chi theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Điều chỉnh quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2015 (theo phụ lục đính kèm)

Điều 4. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết theo nhiệm vụ, quyền hạn đã được pháp luật quy định.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VII, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2017./.

 

 

CHỦ TỊCH
Lê Trường Lưu

 

PHỤ LỤC:

ĐIỀU CHỈNH QUYẾT TOÁN THU CHI NGÂN SÁCH NĂM 2015
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2017 của HĐND tỉnh về việc phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách địa phương 2016)

Đơn vị tính: Đồng

TT

Nội dung

Số quyết toán năm 2015

Số quyết toán năm 2015 sau khi điều chỉnh

Chênh lệch

I

Tổng thu ngân sách địa phương (kể cả thu bổ sung từ ngân sách cấp trên cho ngân sách cấp dưới, chuyển nguồn, kết dư và thu vay theo quy định của pháp luật

13.597.728.263.983

13.584.735.379.983

(12.992.884.000)

1

Thu ngân sách tỉnh

7.846.549.783.710

7.833.556.899.710

(12.992.884.000)

2

Thu ngân sách huyện

4.713.793.234.103

4.713.793.234.103

-

3

Thu ngân sách xã

1.037.385.246.170

1.037.385.246.170

-

II

Tổng chi ngân sách địa phương (kể cả chi bổ sung từ ngân sách cấp trên cho ngân sách cấp dưới và chi chuyển nguồn

13.390.909.935.325

13.377.917.051.325

(12.992.884.000)

1

Chi ngân sách tỉnh

7.784.629.197.162

7.771.636.313.162

(12.992.884.000)

2

Chi ngân sách huyện

4.616.023.531.234

4.616.023.531.234

-

3

Chi ngân sách xã

990.257.206.929

990.257.206.929

-

III

Kết dư ngân sách

206.818.328.658

206.818.328.658

-

1

Ngân sách tỉnh

61.920.586.548

61.920.586.548

-

2

Ngân sách huyện

97.769.702.869

97.769.702.869

-

3

Ngân sách xã

47.128.039.241

47.128.039.241

-

Ghi chú: Thu chi ngân sách huyện, xã không thay đổi./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 13/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu13/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/12/2017
Ngày hiệu lực08/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 13/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 13/NQ-HĐND 2017 phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách địa phương Huế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 13/NQ-HĐND 2017 phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách địa phương Huế
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu13/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
        Người kýLê Trường Lưu
        Ngày ban hành08/12/2017
        Ngày hiệu lực08/12/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 13/NQ-HĐND 2017 phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách địa phương Huế

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 13/NQ-HĐND 2017 phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách địa phương Huế

            • 08/12/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 08/12/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực