Nghị quyết 15/NQ-HĐND

Nghị quyết 15/NQ-HĐND thông qua kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2016 do tỉnh Thái Nguyên ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 15/NQ-HĐND thông qua kết quả phát triển kinh tế xã hội đầu năm cuối năm Thái Nguyên 2016


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH THÁI NGUYÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15/NQ-HĐND

Thái Nguyên, ngày 12 tháng 8 năm 2016

 

NGHỊ QUYẾT

THÔNG QUA KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM 2016

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN
KHÓA XIII, KỲ HỌP THỨ 2

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Xét Tờ trình số 154/TTr-UBND ngày 20/7/2016 của UBND tỉnh về việc đề nghị thông qua kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2016; Báo cáo thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến tham gia của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2016. Để hoàn thành thắng lợi kế hoạch năm 2016 cần tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

1. Các cấp, các ngành, địa phương tiếp tục tập trung thực hiện tốt các giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm theo các văn bản của Trung ương và của tỉnh, đồng thời rà soát, bổ sung những giải pháp thiết thực, cụ thể phù hợp với ngành, địa phương để phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2016.

2. Phê duyệt và triển khai thực hiện các đề án, chương trình để cụ thể hóa nhiệm vụ, mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã đề ra với 8 chương trình, 16 đề án, 20 công trình trọng điểm. Triển khai xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 trên cơ sở phù hợp với mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch 5 năm 2016-2020, kế hoạch đầu tư công trung hạn và nguồn lực huy động.

3. Các cấp, các ngành, địa phương triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp thu chi ngân sách, đảm bảo thu đúng, thu đủ, không để thất thu ngân sách, thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 03/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách năm 2016; rà soát, quản lý chặt chẽ, tiết kiệm các khoản chi ngân sách nhà nước, nghiêm túc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Đẩy mạnh công tác xúc tiến đầu tư, tiến độ thực hiện và giải ngân các nguồn vốn đầu tư phát triển.

Tiếp tục thực hiện các biện pháp quản lý giá cả, thị trường; tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu, trốn thuế, phòng chống gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng; giám sát chặt chẽ việc vận chuyển gia súc, gia cầm, giảm thiểu tình trạng thâm nhập, lây lan dịch bệnh; thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

4. Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới; tổ chức hội nghị chuyên đề để đánh giá tiến độ và xây dựng giải pháp để thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là các xã điểm. Tập trung các nguồn lực đưa điện lưới quốc gia đến các xóm, bản chưa có điện lưới quốc gia.

Hoàn thành xây dựng đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, các chính sách triển khai thực hiện đề án, hỗ trợ đầu tư vào nông nghiệp theo Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ; xây dựng kế hoạch cụ thể về diện tích chuyển đổi giống cây trồng có hiệu quả cao. Khuyến khích các nhà đầu tư, đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, chế biến nông, lâm sản nhằm nâng cao giá trị gia tăng; khuyến khích các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm theo tiêu chuẩn VietGap. Tăng cường chỉ đạo các địa phương làm tốt công tác sản xuất nông, lâm nghiệp; chuẩn bị đủ giống, gieo cấy cây trồng đúng khung thời vụ; chỉ đạo tốt công tác phòng, chống dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi.

5. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, triển khai có hiệu quả các chương trình giảm nghèo bền vững, hỗ trợ hộ cận nghèo, tập trung đẩy nhanh tốc độ giảm nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Quan tâm thực hiện tốt các chính sách người có công, các đối tượng chính sách xã hội, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Đẩy mạnh triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp về phát triển giáo dục, đào tạo, y tế, các lĩnh vực văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Xây dựng và thực hiện kế hoạch chăm sóc, giáo dục học sinh, làm tốt công tác chuẩn bị cho năm học mới. Chủ động xây dựng và thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh; các chương trình y tế quốc gia, các dự án trong ngành y tế. Triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống các bệnh truyền nhiễm, nhất là các dịch bệnh có nguy cơ bùng phát cao trong mùa hè. Tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, trong đó tập trung đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra bảo đảm an toàn thực phẩm; tiếp tục nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.

6. Thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả chương trình tổng thể cải cách hành chính, tập trung hoàn thiện thể chế, đơn giản hóa thủ tục hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh, cải thiện môi trường kinh doanh. Triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm giữ vững thứ hạng và nâng cao chất lượng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI). Đẩy mạnh công tác thanh tra công vụ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính. Tổ chức kiểm tra, nâng cao chất lượng công tác tiếp dân, giải quyết kịp thời, chính xác những kiến nghị chính đáng của nhân dân.

7. Tiếp tục đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư; ban hành điều chỉnh, bổ sung chính sách về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên tại Quyết định số 31/2014/QĐ-UBND ngày 22/8/2014 cho phù hợp. Tổ chức kiểm tra, thanh tra các dự án, công trình đầu tư ngoài ngân sách trên địa bàn, nhất là các dự án trong lĩnh vực tài nguyên, khoáng sản; dự án bất động sản, khu dân cư, đô thị; dự án thương mại, dịch vụ, xây dựng chợ, trung tâm thương mại.

8. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, thực hiện Hiến pháp năm 2013, Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 và các luật mới bổ sung, ban hành; chủ động cung cấp thông tin về tình hình kinh tế - xã hội, các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các giải pháp thực hiện của tỉnh, đơn vị, địa phương trong tỉnh để tạo đồng thuận xã hội, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra.

9. Tiếp tục thực hiện các phương án chủ động sẵn sàng đối phó với mọi tình huống; đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, đảm bảo giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn giao thông, an toàn xã hội. Kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, nhất là việc quản lý các phương tiện vận tải hành khách.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2016 theo Nghị quyết.

Điều 3. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên khóa XIII, Kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 12 tháng 8 năm 2016./.

 

 

CHỦ TỊCH
Bùi Xuân Hòa

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 15/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu15/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/08/2016
Ngày hiệu lực12/08/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước

Download Văn bản pháp luật 15/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 15/NQ-HĐND thông qua kết quả phát triển kinh tế xã hội đầu năm cuối năm Thái Nguyên 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 15/NQ-HĐND thông qua kết quả phát triển kinh tế xã hội đầu năm cuối năm Thái Nguyên 2016
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu15/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thái Nguyên
        Người kýBùi Xuân Hòa
        Ngày ban hành12/08/2016
        Ngày hiệu lực12/08/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Nghị quyết 15/NQ-HĐND thông qua kết quả phát triển kinh tế xã hội đầu năm cuối năm Thái Nguyên 2016

          Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 15/NQ-HĐND thông qua kết quả phát triển kinh tế xã hội đầu năm cuối năm Thái Nguyên 2016

          • 12/08/2016

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 12/08/2016

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực