Nghị quyết 157/2014/NQ-HĐND

Nghị quyết 157/2014/NQ-HĐND quy định mức chi thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính của cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh Quảng Ninh quản lý

Nội dung toàn văn Nghị quyết 157/2014/NQ-HĐND chi kiểm soát thủ tục hành chính Quảng Ninh


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 157/2014/NQ-HĐND

Quảng Ninh, ngày 16 tháng 7 năm 2014

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC CHI THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CỦA CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ THUỘC TỈNH QUẢN LÝ

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH
KHÓA XII - KỲ HỌP THỨ 15

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 63/2010/NĐ-CP ngày 8/6/2010 về kiểm soát thủ tục hành chính; số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Thông tư số 167/2012/TT-BTC ngày 10/10/2012 của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính;

Sau khi xem xét Tờ trình số 3499/TTr-UBND ngày 27/6/2014 của UBND tỉnh về việc đề nghị quy định mức chi thực hiện các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính của các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh quản lý; Báo cáo thẩm tra số 67/BC-HĐND ngày 10/7/2014 của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định mức chi thực hiện các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính của các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh quản lý tại Phụ biểu chi tiết kèm theo Nghị quyết này.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao:

- Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XII, kỳ họp thứ 15 thông qua ngày 16/7/2014 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/8/2014./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Long

 

PHỤ LỤC:

MỨC CHI THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CỦA CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ THUỘC TỈNH QUẢN LÝ
(Kèm theo Nghị quyết số:157/2014/NQ-HĐND ngày 16/7/2014 của HĐND tỉnh khóa XII, kỳ họp thứ 15)

TT

Nội dung chi

Mức chi

1

Chi cập nhật, công bố, công khai, kiểm soát chất lượng và duy trì cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC

a

Chi cập nhật TTHC vào cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC

(Chỉ áp dụng đối với Phòng Kiểm soát TTHC - Sở Tư pháp)

Chi theo mức chi Thông tư số 194/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính (thay thế Thông tư số 137/2007/TT-BTC

b

Chi công bố, công khai thủ tục hành chính

Căn cứ vào hóa đơn, chứng từ chi tiêu hợp pháp

2

Chi cho ý kiến đối với TTHC quy định trong dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật (Chỉ áp dụng cho cấp tỉnh)

200.000 đồng/văn bản

3

Chi cho các hoạt động rà soát độc lập các quy định về TTHC

a

Chi lập mẫu rà soát

 

- Đến 30 chỉ tiêu

600.000 đồng/mẫu

- Trên 30 chỉ tiêu đến 40 chỉ tiêu

800.000 đồng/mẫu

- Trên 40 chỉ tiêu

1.200.000 đồng/mẫu

b

Chi điền mẫu rà soát

 

Đối với cá nhân

- Đến 30 chỉ tiêu

20.000 đồng/mẫu

- Trên 30 chỉ tiêu đến 40 chỉ tiêu

30.000 đồng/mẫu

- Trên 40 chỉ tiêu

40.000 đồng/mẫu

Đối với tổ chức

- Dưới 30 chỉ tiêu

60.000 đồng/mẫu

- Trên 30 chỉ tiêu đến 40 chỉ tiêu

70.000 đồng/mẫu

- Trên 40 chỉ tiêu

80.000 đồng/mẫu

4

Chi cho các thành viên tham gia họp, hội thảo, tọa đàm lấy ý kiến đối với các quy định về thủ tục hành chính, các phương án đơn giản hóa TTHC (Cấp huyện, cấp xã chỉ áp dụng cho việc họp thông qua các phương án đơn giản hóa TTHC)

a

Người chủ trì cuộc họp

Cuộc họp do UBND tỉnh tổ chức: 150.000 đồng/người/buổi;

- Cuộc họp do UBND cấp huyện, các Sở ban ngành tổ chức: 120.000 đồng/người/buổi

- Cuộc họp do UBND cấp xã tổ chức 75.000 đồng/người/buổi

b

Các thành viên tham dự họp

Cuộc họp do UBND tỉnh tổ chức: 100.000 đồng/người/buổi

- Cuộc họp do UBND cấp huyện, các Sở ban ngành tổ chức: 80.000 đồng/người/buổi

- Cuộc họp do UBND cấp xã tổ chức 50.000 đồng/người/buổi

5

Chi thuê chuyên gia tư vấn chuyên ngành, lĩnh vực

a

Thuê theo tháng

7.000.000 đồng/người/tháng

b

Thuê chuyên gia lấy ý kiến theo văn bản

600.000 đồng/văn bản

6

Báo cáo kết quả rà soát, đánh giá theo chuyên đề, theo ngành, lĩnh vực

- Cấp tỉnh: 1.000.000 đồng/báo cáo

- Cấp huyện: 800.000 đồng/báo cáo

- Cấp xã: 500.000 đồng/báo cáo

7

Chi khen thưởng cho các tập thể, cá nhân cán bộ, công chức có thành tích trong hoạt động kiểm soát TTHC

Theo quy định hiện hành về chế độ khen thưởng

8

Chi xây dựng sổ tay nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác kiểm soát TTHC (Chỉ áp dụng cho cấp tỉnh)

Chi theo quy định tại Quyết định số 4096/QĐ-UBND ngày 16/12/2009 của UBND tỉnh về việc ban hành chế độ nhuận bút và thù lao áp dụng đối với cổng thông tin điện tử Quảng Ninh

9

Chi mua sắm hàng hóa, dịch vụ…

Theo Thông tư số 68/2012/TT-BTC ngày 26/4/2012 của Bộ Tài chính quy định việc đấu thầu để mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội, tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân

10

Chi tổ chức các cuộc thi liên quan đến công tác cải cách TTHC

Chi theo mức tối đa quy định tại Thông tư Liên tịch số 14/2014/TTLT-BTC-BTP ngày 27/01/2014 của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp hướng dẫn việc lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

11

Chi dịch thuật

Chi theo mức chi quy định tại thông tư số 01/2010/TT-BTC ngày 06/01/2010 của Bộ Tài chính quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chế độ chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chi tiêu tiếp khách trong nước

12

Chi làm thêm giờ

Chi theo quy định tại Thông tư liên tịch số 08/2005/TTLT-BNV-BTC ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương làm việc vào ban đêm, làm thêm giờ đối với cán bộ công chức, viên chức

13

Chi hỗ trợ cán bộ, công chức là đầu mối kiểm soát TTHC tại các Sở, ngành, địa phương (Danh sách cán bộ, công chức làm đầu mối kiểm soát TTHC được UBND tỉnh, huyện phê duyệt)

- Cán bộ, công chức là đầu mối kiểm soát TTHC tại các Sở, huyện: 20.000 đồng/người/ngày

- Cán bộ, công chức là đầu mối kiểm soát TTHC tại các xã: 15.000 đồng/người/ngày

14

Chi tổ chức hội nghị; chi các đoàn công tác kiểm tra, giám sát đánh giá tình hình thực hiện công tác kiểm soát TTHC, trao đổi, học tập kinh nghiệm hoạt động kiểm soát TTHC ở trong nước

Chi theo mức chi quy định tại Quyết định số 2716/2010/QĐ-UBND ngày 9/9/2010 của UBND tỉnh về việc qui định mức chi cụ thể về công tác phí, chi Hội nghị đối với các cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc địa phương quản lý

15

Chi điều tra, khảo sát về công tác kiểm soát thủ tục hành chính

(Chỉ áp dụng cho cấp tỉnh)

Chi theo mức chi quy định tại Thông tư 58/2011/TT-BTC ngày 11/5/2011 của Bộ Tài chính quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc điều tra thống kê

16

Chi các đề tài nghiên cứu khoa học về công tác kiểm soát thủ tục hành chính

Chi theo quy định tại Quyết định số 1131/2012/QĐ-UBND ngày 21/5/2012 của UBND tỉnh về việc quy định mức phân bổ ngân sách đối với các đề tài, dự án khoa học và công nghệ có sử dụng NSĐP

17

Các nội dung chi khác có liên quan trực tiếp đến hoạt động kiểm soát TTHC

Chi theo quy định hiện hành bảo đảm có hóa đơn, chứng từ chi tiêu hợp pháp

Ghi chú: Trong quá trình thực hiện, nếu các văn bản được dẫn chiếu để áp dụng trong Quyết định này được sửa đổi, bổ sung hay thay thế bằng các văn bản mới thì các nội dung được dẫn chiếu áp dụng theo các văn bản mới đó. Thủ tục hành chính được viết tắt là TTHC./.

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 157/2014/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu157/2014/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/07/2014
Ngày hiệu lực01/08/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 157/2014/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 157/2014/NQ-HĐND chi kiểm soát thủ tục hành chính Quảng Ninh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 157/2014/NQ-HĐND chi kiểm soát thủ tục hành chính Quảng Ninh
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu157/2014/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Ninh
        Người kýNguyễn Đức Long
        Ngày ban hành16/07/2014
        Ngày hiệu lực01/08/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Nghị quyết 157/2014/NQ-HĐND chi kiểm soát thủ tục hành chính Quảng Ninh

         Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 157/2014/NQ-HĐND chi kiểm soát thủ tục hành chính Quảng Ninh

         • 16/07/2014

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 01/08/2014

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực