Nghị quyết 16/NQ-HĐND

Nghị quyết 16/NQ-HĐND năm 2019 về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái năm 2020

Nội dung toàn văn Nghị quyết 16/NQ-HĐND 2019 Chương trình giám sát Hội đồng nhân dân Yên Bái


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16/NQ-HĐND

Yên Bái, ngày 21 tháng 6 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NĂM 2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI
KHÓA XVIII - KỲ HỌP THỨ 13

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Hoạt động giám sát ca Quốc hội và Hội đồng nhân dân ngày 20 tháng 11 năm 2015;

Xét Tờ trình số 07/TTr-TT.HĐND ngày 05 tháng 6 năm 2019 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2020; Báo cáo thẩm tra số 59/BC-HĐND ngày 19 tháng 6 năm 2019 của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2020, với các nội dung sau đây:

1. Giám sát tại các kỳ họp của Hội đồng nhân dân tỉnh:

a) Xem xét báo cáo công tác 6 tháng, cả năm 2020 của Thường trực Hội đồng nhân dân tnh, các ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh;

b) Xem xét các báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về kinh tế - xã hội; thực hiện ngân sách nhà nước, quyết toán ngân sách nhà nước của địa phương; công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của cử tri; các báo cáo khác theo đề nghị của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh;

c) Chất vấn và xem xét việc trả lời chất vấn của Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh; Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh.

2. Giám sát chuyên đề của Hội đồng nhân dân tỉnh: "Giám sát việc chấp hành pháp luật trong công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm (trọng tâm là đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong các doanh nghiệp, trường học) trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017 - 2019".

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh căn cứ Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2020, xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện đảm bảo chất lượng, hiệu quả; báo cáo với Hội đng nhân dân tỉnh kết quả thực hiện Chương trình giám sát theo quy định.

2. Căn cứ Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các ban Hội đng nhân dân tỉnh xây dựng Chương trình giám sát năm 2020; tổ chức thực hiện giám sát và báo cáo kết quả giám sát theo quy định.

3. Các tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh căn cứ Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh và điều kiện tình hình thực tế, chủ động lựa chọn nội dung hoặc các vấn đề do Hội đồng nhân dân tnh, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh phân công đxây dựng chương trình, phi hợp và tiến hành hoạt động giám sát, báo cáo kết quả theo quy định.

4. Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan, tổ chức hữu quan có trách nhiệm tạo điều kiện thuận lợi để Thường trực Hội đồng nhân dân, các ban của Hội đồng nhân dân, các tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tiến hành hoạt động giám sát; nghiêm túc giải quyết các kiến nghị sau giám sát và báo cáo kết quả với các cơ quan tiến hành giám sát.

5. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc phối hợp thực hiện tốt Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái khóa XVIII, Kỳ họp thứ 13 thông qua ngày 21 tháng 6 năm 2019./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Thường trực Tỉnh
ủy;
- Thường trực Hội đồng nhân dân t
nh;
-
y ban nhân dân tỉnh;
- Ủy ban Mặt trận T
quc Việt Nam tỉnh;
- Đoàn đại bi
u Quốc hội tỉnh;
- Các đại biểu HĐND tỉnh;
- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể cấp
tỉnh;
- Thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố;
- Ủy ban nhân dân các huyện, th
xã, thành phố;
- Chánh, Phó Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND t
nh;
- Lưu: VT, CV
pc.

CHỦ TỊCH
Phạm Thị Thanh Trà

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 16/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu16/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/06/2019
Ngày hiệu lực21/06/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 16/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 16/NQ-HĐND 2019 Chương trình giám sát Hội đồng nhân dân Yên Bái


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 16/NQ-HĐND 2019 Chương trình giám sát Hội đồng nhân dân Yên Bái
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu16/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Yên Bái
        Người kýPhạm Thị Thanh Trà
        Ngày ban hành21/06/2019
        Ngày hiệu lực21/06/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 16/NQ-HĐND 2019 Chương trình giám sát Hội đồng nhân dân Yên Bái

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 16/NQ-HĐND 2019 Chương trình giám sát Hội đồng nhân dân Yên Bái

            • 21/06/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 21/06/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực