Nghị quyết 160/2018/NQ-HĐND

Nghị quyết 160/2018/NQ-HĐND quy định về thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách cấp xã, cấp huyện; thời gian Ủy ban nhân dân các cấp gửi báo cáo đến các Ban của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, Hội đồng nhân dân cùng cấp; thời gian Ủy ban nhân dân các cấp giao dự toán ngân sách và các biểu mẫu phục vụ công tác lập báo cáo của Ủy ban nhân dân các cấp do tỉnh Kiên Giang ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 160/2018/NQ-HĐND thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách cấp huyện Kiên Giang


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH KIÊN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 160/2018/NQ-HĐND

Kiên Giang, ngày 24 tháng 7 năm 2018

 

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH THỜI HẠN PHÊ CHUẨN QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH CẤP XÃ, CẤP HUYỆN; THỜI GIAN ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC CẤP GỬI BÁO CÁO ĐẾN CÁC BAN CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÙNG CẤP; THỜI GIAN ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC CẤP GIAO DỰ TOÁN NGÂN SÁCH VÀ CÁC BIỂU MẪU PHỤC VỤ CÔNG TÁC LẬP BÁO CÁO CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC CẤP

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ CHÍN

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2017 của Chính phủ ban hành Quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương hằng năm;

Xét Tờ trình số 75/TTr-UBND ngày 14 tháng 6 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh dự thảo nghị quyết quy định thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách cấp xã, cấp huyện; thời gian Ủy ban nhân dân các cấp gửi báo cáo đến các Ban của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, Hội đồng nhân dân cùng cấp; thời gian Ủy ban nhân dân các cấp giao dự toán ngân sách và các biểu mẫu phục vụ công tác lập báo cáo của Ủy ban nhân dân các cấp; Báo cáo thẩm tra số 85/BC-HĐND ngày 09 tháng 7 năm 2018 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách cấp xã, cấp huyện; thời gian Ủy ban nhân dân các cấp gửi báo cáo đến các Ban của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, Hội đồng nhân dân cùng cấp; thời gian Ủy ban nhân dân các cấp giao dự toán ngân sách và các biểu mẫu phục vụ công tác lập báo cáo của Ủy ban nhân dân các cấp

1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị quyết này quy định thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách cấp xã, cấp huyện; thời gian gửi báo cáo kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm địa phương, dự toán, phân bổ ngân sách địa phương, quyết toán ngân sách địa phương, nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ ngân sách địa phương của Ủy ban nhân dân các cấp đến các Ban của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân và Hội đồng nhân dân cùng cấp; thời gian giao dự toán ngân sách địa phương của Ủy ban nhân dân các cấp cho các cơ quan, đơn vị, ngân sách địa phương cấp dưới và các biểu mẫu để các cơ quan, đơn vị thực hiện.

2. Đối tượng áp dụng

a) Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân các cấp.

b) Ủy ban nhân dân các cấp.

c) Các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan.

Điều 2. Thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách cấp xã, cấp huyện và Ủy ban nhân dân các cấp gửi báo cáo quyết toán ngân sách địa phương đến các cơ quan

1. Hội đồng nhân dân cấp xã phê chuẩn quyết toán ngân sách năm trước của cấp xã chậm nhất ngày 10 tháng 8 năm sau; Hội đồng nhân dân cấp huyện phê chuẩn quyết toán ngân sách năm trước của cấp huyện chậm nhất ngày 30 tháng 8 năm sau.

2. Ủy ban nhân dân các cấp gửi báo cáo quyết toán ngân sách địa phương đến Ban của Hội đồng nhân dân cùng cấp để thẩm tra chậm nhất 20 ngày, gửi đến Thường trực Hội đồng nhân dân cùng cấp để cho ý kiến chậm nhất 10 ngày và gửi đến các đại biểu Hội đồng nhân dân cùng cấp chậm nhất 05 ngày làm việc trước ngày khai mạc kỳ họp Hội đồng nhân dân.

3. Ủy ban nhân dân cấp xã, cấp huyện gửi báo cáo quyết toán ngân sách địa phương đến cơ quan tài chính cấp trên trực tiếp chậm nhất 20 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp Hội đồng nhân dân.

Điều 3. Thời gian Ủy ban nhân dân các cấp gửi báo cáo đến các Ban Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, Hội đồng nhân dân cùng cấp và Ủy ban nhân dân các cấp giao dự toán ngân sách địa phương

1. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh: Gửi báo cáo kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương và nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ ngân sách địa phương giai đoạn tới đến các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh để thẩm tra chậm nhất 20 ngày, gửi đến Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh để cho ý kiến chậm nhất 10 ngày và gửi đến Hội đồng nhân dân tỉnh chậm nhất 05 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp Hội đồng nhân dân của năm cuối giai đoạn hiện hành; gửi báo cáo kế hoạch tài chính - ngân sách 03 năm địa phương đến Hội đồng nhân dân tỉnh chậm nhất 05 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp Hội đồng nhân dân hằng năm; gửi báo cáo dự toán, phân bổ ngân sách địa phương đến các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh để thẩm tra chậm nhất 20 ngày, gửi đến Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh để cho ý kiến chậm nhất 10 ngày và gửi đến Hội đồng nhân dân tỉnh chậm nhất 07 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp Hội đồng nhân dân.

2. Ủy ban nhân dân cấp huyện: Gửi báo cáo kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm của địa phương giai đoạn tới đến các Ban Hội đồng nhân dân cấp huyện để thẩm tra chậm nhất 20 ngày, gửi đến Thường trực Hội đồng nhân dân cấp huyện để cho ý kiến chậm nhất 10 ngày và gửi đến Hội đồng nhân dân cấp huyện chậm nhất 05 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp Hội đồng nhân dân của năm cuối giai đoạn hiện hành. Gửi báo cáo dự toán và phân bổ ngân sách địa phương đến các Ban Hội đồng nhân dân cấp huyện để thẩm tra chậm nhất 20 ngày, gửi đến Thường trực Hội đồng nhân dân cấp huyện để cho ý kiến chậm nhất 10 ngày và gửi đến Hội đồng nhân dân cấp huyện chậm nhất 07 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp Hội đồng nhân dân.

3. Ủy ban nhân dân cấp xã: Gửi báo cáo kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm của xã giai đoạn tới đến các Ban Hội đồng nhân dân cấp xã để thẩm tra chậm nhất 20 ngày, gửi đến Thường trực Hội đồng nhân dân cấp xã để cho ý kiến chậm nhất 10 ngày và gửi đến Hội đồng nhân dân cấp xã chậm nhất 05 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp Hội đồng nhân dân của năm cuối giai đoạn hiện hành; gửi báo cáo dự toán và phân bổ ngân sách xã đến các Ban Hội đồng nhân dân cấp xã để thẩm tra chậm nhất 20 ngày, gửi đến Thường trực Hội đồng nhân dân cấp xã để cho ý kiến chậm nhất 10 ngày và gửi đến Hội đồng nhân dân cấp xã chậm nhất 07 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp Hội đồng nhân dân.

4. Thời gian Ủy ban nhân dân các cấp giao dự toán ngân sách địa phương

a) Ủy ban nhân dân tỉnh giao dự toán ngân sách năm sau cho các sở, ban, ngành, đơn vị trực thuộc và ngân sách cấp huyện chậm nhất 05 ngày làm việc kể từ ngày Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định dự toán ngân sách (trước ngày 17 tháng 12 năm hiện hành).

b) Ủy ban nhân dân cấp huyện giao dự toán ngân sách năm sau cho phòng, ban, đơn vị trực thuộc và ngân sách cấp xã chậm nhất 05 ngày làm việc kể từ ngày Hội đồng nhân dân cấp huyện quyết định dự toán ngân sách (trước ngày 24 tháng 12 năm hiện hành).

c) Ủy ban nhân dân cấp xã giao dự toán ngân sách năm sau cho các cơ quan, đơn vị trực thuộc trước ngày 31 tháng 12 năm hiện hành.

Điều 4. Biểu mẫu báo cáo

Biểu mẫu các cơ quan, đơn vị, địa phương gửi cơ quan tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư và y ban nhân dân cấp trên phục vụ công tác lập báo cáo kế hoạch tài chính 05 năm, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm, dự toán, phân bổ ngân sách địa phương, nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ ngân sách địa phương và quyết toán ngân sách địa phương thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước năm 2015, Luật Đầu tư công năm 2014 và Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2017 của Chính phủ và các quy định hiện hành.

Điều 5. Tổ chức thực hiện

1. Hội đồng nhân dân giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang khóa IX, Kỳ họp thứ chín thông qua ngày 18 tháng 7 năm 2018 và có hiệu lực từ ngày 03 tháng 8 năm 2018./.

 

 

CHỦ TỊCH
Đặng Tuyết Em

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 160/2018/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu160/2018/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/07/2018
Ngày hiệu lực03/08/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 160/2018/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 160/2018/NQ-HĐND thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách cấp huyện Kiên Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 160/2018/NQ-HĐND thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách cấp huyện Kiên Giang
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu160/2018/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Kiên Giang
        Người kýĐặng Tuyết Em
        Ngày ban hành24/07/2018
        Ngày hiệu lực03/08/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 160/2018/NQ-HĐND thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách cấp huyện Kiên Giang

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 160/2018/NQ-HĐND thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách cấp huyện Kiên Giang

            • 24/07/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 03/08/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực