Nghị quyết 169/NQ-HĐND

Nghị quyết 169/NQ-HĐND năm 2015 quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm B trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 do tỉnh Đồng Nai ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 169/NQ-HĐND 2015 đầu tư dự án nhóm B trong đầu tư công trung hạn 2016 2020 Đồng Nai


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 169/NQ-HĐND

Đồng Nai, ngày 16 tháng 07 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ MỘT SỐ DỰ ÁN NHÓM B TRONG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2016-2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
KHÓA VIII - KỲ HỌP THỨ 14

Căn Cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Sau khi xem xét Tờ trình số 4992/TTr-UBND ngày 29/6/2015 của UBND tỉnh về việc quyết định chủ trương đầu tư một số dự án nhóm B trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách và các ý kiến thảo luận của các đại biểu HĐND tỉnh tại tổ và tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quyết định chủ trương đầu tư 17 dự án nhóm B trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 của tỉnh Đồng Nai, cụ thể như sau:

1 .Dự án đầu tư đường Sông Nhạn - Dầu Giây từ HL10 đến ĐT 769;

2. Dự án tuyến thoát nước dải cây xanh huyện Nhơn Trạch;

3. Dự án tuyến chống ùn tắc giao thông trên quốc lộ 1 khu vực phường Tân Hòa TP Biên Hòa;

4. Dự án đầu tư Nhà tang lễ thành phố Biên Hòa;

5. Dự án Hệ thống thoát nước khu vực suối Nước Trong, huyện Long Thành;

6. Dự án Nâng cấp mở rộng đường ĐT 767 và cầu Vĩnh An đoạn qua thị trấn Vĩnh An huyện Vĩnh Cửu;

7. Dự án hồ chứa nước Cà Ròn, huyện Định Quán;

8. Dự án hồ chứa nước Cầu Dầu, thị xã Long Khánh;

9. Dự án Nâng cấp, mở rộng hồ chứa nước Suối Tre thị xã Long Khánh;

10. Dự án Trạm bơm Đắc Lua, huyện Tân Phú;

11. Dự án Chống ngập úng khu vực suối Cải, thị xã Long Khánh;

12. Dự án Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thị trấn Trảng Bom, giai đoạn ưu tiên;

13. Dự án Dự án Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thị trấn Long Thành, giai đoạn ưu tiên;

14. Dự án Đầu tư Cụm tượng đài và nhà lưu niệm truyền thống tại khu di tích căn cứ Tỉnh ủy Biên Hòa U1;

15. Dự án Đầu tư xây dựng Khối khám và điều trị Bệnh viện đa khoa Thống Nhất;

16. Dự án Đầu tư mở rộng, tu bổ, tôn tạo di tích đền thờ Nguyễn Hữu Cảnh;

17. Dự án Đầu tư xây dựng Nhà thi đấu đa năng huyện Định Quán.

(chi tiết có phụ lục đính kèm).

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức, hướng dẫn thực hiện Nghị quyết này, tiếp tục rà soát xác định danh mục dự án nhóm B trong kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016 - 2020 để trình Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư, đồng thời, tổng hợp, báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc triển khai, thực hiện Nghị quyết này theo Luật định.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai thông qua.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai khóa VIII, kỳ họp thứ 14 thông qua ngày 16 tháng 7 năm 2015./.

 

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Văn phòng: QH (A+B); CP (A+B);
- Các Bộ: Tài chính; Tư pháp; Kế hoạch và Đầu tư;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai;
- Thường trực: Tỉnh ủy; HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Đại biểu HĐND tỉnh;
- Ủy ban MTTQVN tỉnh và các đoàn thể;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh;
- Tòa án nhân dân tỉnh:
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- Văn phòng ĐĐBQH&HĐND tỉnh;
- Thường trực HĐND; UBND cấp huyện;
- Trung tâm Công báo tỉnh (để đăng công báo);
- Báo Đồng Nai. LĐĐN; Đài PT-TH Đồng Nai;

-
Lưu: VT

CHỦ TỊCH
Trần Văn Tư

 

PHỤ LỤC

(Kèm theo Nghị quyết số 169/NQ-HĐND ngày 16 tháng 7 năm 2015 của HĐND tỉnh về quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm B trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020)

1. Dự án đầu tư đường Sông Nhạn - Dầu Giây từ HL10 đến ĐT 769

- Mục tiêu đầu tư: Nhằm kết nối giao thông thuận lợi khu vực giữa huyện Cẩm Mỹ, Long Thành tăng cường hệ thống đường giao thông trong khu vực, phục vụ tốt hơn việc đi lại vận chuyển hàng hóa, an ninh và quốc phòng của khu vực, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế của địa phương.

- Quy mô: Tuyến đường dài 12,5 Km, đường cấp IV - đồng bằng. Mặt đường cấp cao A1, tải trọng trục xe tính toán 100KN (10 tấn/trục). Mặt đường rộng 7m bằng bêtông nhựa nóng, lề đường mỗi bên rộng 1m bằng sỏi đỏ (có lề gia cố mỗi bên rộng 0,5m bằng bê tông nhựa nóng), nền đường rộng 9m. Vận tốc thiết kế 60Km/h. Kết cấu mặt đường gồm: mặt đường bêtông nhựa nóng trên lớp móng đá dăm. Có hệ thống thoát nước dọc và ngang đường. Hệ thống biển báo giao thông đầy đủ.

+ Hệ thống thoát nước dọc (thoát ra suối rạch ngang hiện hữu) chủ yếu bằng mương đất và rãnh xây đá hộc (tại những vị trí có dốc dọc lớn nhằm tránh hiện tượng xói lở nền đường). Đoạn băng qua đường nhánh, UBND xã, chợ, các vị trí giao lộ bằng cống tròn.

+ Hệ thống thoát nước ngang đường: Làm mới và thay thế các cống hiện hữu hư hỏng không đảm bảo thoát nước bằng cống tròn và cống hộp bêtông cốt thép chịu lực.

Tổng mức vốn đầu tư khoảng: 162.541.713.000 đồng (trong đó chi phí đền bù giải phóng mặt bằng 21.181.279.000 đồng).

- Địa điểm đầu tư: huyện Cẩm Mỹ và huyện Long Thành.

Thời gian thực hiện dự án: năm 2018-2022.

2. Dự án tuyến thoát nước dải cây xanh huyện Nhơn Trạch

- Mục tiêu đầu tư: Đầu tư xây dựng tuyến thoát nước nhằm giải quyết đấu nối thoát nước cho khu công nghiệp Nhơn Trạch V, Khu công nghiệp Nhơn Trạch II - Nhơn Phú và phần lưu vực hạ lưu của rạch Vũng Gấm.

- Quy mô đầu tư: Xây dựng tuyến thoát nước dải cây xanh theo quy hoạch dài 8.631m để thoát nước mưa cho 975 ha lưu vực. Điểm đầu từ đường 25B đến điểm cuối là rạch Vũng Gấm ra sông Đồng Nai.

Xây dựng tuyến thoát nước dải cây xanh dài khoảng 8.631m, chia ra:

+ Đoạn 1 (A-B-C) dài khoảng 5.374m: xây dựng tuyến cống tròn và cống hộp kín và các hố thu nước, hố ga, kết cấu bê tông cốt thép. Điểm đầu là từ Đường 25B đến điểm cuối là điểm C (trên đường số 1).

+ Đoạn 2 (C-D-E) dài khoảng 3.257m: tận dụng rạch Vũng Gấm hiện hữu làm tuyến thoát nước, xây dựng mương thoát nước dạng hở, hai bên bờ mương xây dựng đường đi bộ, vỉa hè trồng cây xanh, rào chắn bảo vệ bằng trụ bê tông cốt thép+ lan can tôn. Xây dựng cửa xả tại vị trí cuối rạch Vũng Gấm.

- Tổng mức vốn đầu tư: Khoảng 310,756 tỷ đồng.

- Địa điểm đầu tư: Xã Long Tân, Phú Hội, Phước An, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

- Thời gian thực hiện dự án: 2017-2021.

3. Dự án tuyến chống ùn tắc giao thông trên quốc lộ 1 khu vực phường Tân Hòa TP. Biên Hòa:

- Mục tiêu đầu tư: Mở rộng thêm tuyến đường song hành với Quốc lộ 1 để giải tỏa ùn tắc giao thông khu vực phường Tân Hòa thành phố Biên Hòa đến giáp ranh huyện Trảng Bom.

- Quy mô đầu tư: Đầu tư xây dựng cải tạo tuyến đường dài khoảng 4,987 Km, hướng tuyến theo đường hiện hữu. Tuyến đường hiện hữu gồm 03 đoạn: đoạn từ đầu dự án (tại lý trình Km 1858+063 QL1 huyện Trảng Bom) đến giao với đường K860 dài 193m hiện hữu là đường đất rộng khoảng 5m hiện đã hư hỏng. Đoạn đường K860 dài khoảng 2,1Km rộng trung bình 7m là đường BTNN mới được đầu tư. Đoạn còn lại từ đường K860 (giao với đường xe lửa) đến cầu Sập (Quốc lộ 1) thành phố Biên Hòa là bê tông nhựa đã xuống cấp nặng. Mặt đường rộng 7m bằng BTNN, lề đường bằng đất mỗi bên rộng 1m. nền đường rộng 9m.

- Tổng mức vốn đầu tư khoảng 82,508 tỷ đồng.

- Địa điểm đầu tư: Tuyến đường hiện hữu huyện Trảng Bom và thành phố Biên Hòa.

- Thời gian thực hiện dự án: 2016 - 2018.

4. Dự án đầu tư Nhà tang lễ thành phố Biên Hòa

- Mục tiêu đầu tư: Tổ chức tang lễ cho các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố Biên Hòa khi có nhu cầu, đồng thời thực hiện nếp sống văn minh trong việc tổ chức tang lễ theo Thông tư 04/2011/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch ngày 21/01/2011 và tinh thần Nghị định số 105/2012/NĐ-CP ngày 17/12/2012 của Chính phủ về tổ chức lễ tang cán bộ, công chức, viên chức nhà nước.

- Quy mô đầu tư:

+ Khối nhà tang lễ (1 tầng) trong đó có 1 phòng tang lễ lớn sức chứa khoảng 300 người, 2 phòng tang lễ nhỏ có sức chứa 150 người/phòng (bố trí vách ngăn di động giữa các phòng loại di động để linh hoạt bố trí).

+ Khối nhà hành chính (1 tầng).

+ Khối quản lý + dịch vụ (1 tầng): bố trí đảm bảo làm việc cho bộ phận quản trị nội bộ + dịch vụ.

+ Nhà để xe 2 bánh cho cán bộ công nhân viên.

+ Sửa chữa tu bổ miếu Bà.

+ Xây dựng các hạng mục hạ tầng kỹ thuật: san nền, cấp điện, cấp thoát nước, cổng tường rào, bãi xe + sân đường, cây xanh, lò đốt rác và chống sét.

- Địa điểm: phường Bửu Long, thành phố Biên Hòa.

- Tổng mức vốn đầu tư dự kiến: khoảng 95,231 tỷ đồng.

- Thời gian thực hiện dự án: Năm 2016-2018.

5. Dự án hệ thống thoát nước khu vực suối Nước Trong, huyện Long Thành:

- Mục tiêu đầu tư: Đầu tư mở rộng và kiên cố hệ thống thoát nước khu vực suối Nước Trong, huyện Long Thành để đảm bảo thoát nước và chống bị ô nhiễm nặng các khu công nghiệp đang hình thành và hoạt động như: khu công nghiệp Long Thành, Tam Phước, An Phước, Long Đức và một số khu dân cư mới hình thành như: khu dân cư Tam Phước, đô thị Tam Phước, cụm vật liệu xây dựng đều thải nước ra suối Nước Trong.

- Quy mô đầu tư: Xây dựng 04 tuyến kênh thoát nước (T0, T1, T2 và T3) dài khoảng 19.620 m để thoát nước mưa cho lưu vực khoảng 68,881 km2, với tần suất mưa thời đoạn ngắn p = 10%.

- Địa điểm đầu tư: xã An Phước, Tam An huyện Long Thành và xã Tam Phước thành phố Biên Hòa.

- Tổng mức vốn đầu tư dự kiến: khoảng 368,520 tỷ đồng (trong đó có chi phí bồi thường khoảng 41,616 tỷ đồng).

- Thời gian thực hiện dự án: Năm 2016 - 2020.

6. Dự án nâng cấp mở rộng đường ĐT 767 và cầu Vĩnh An đoạn qua thị trấn Vĩnh An huyện Vĩnh Cửu:

- Mục tiêu đầu tư: Nhằm hoàn thiện hệ thống giao thông theo quy hoạch, nâng cao hệ thống hạ tầng kỹ thuật của đô thị, phục vụ tốt hơn việc đi lại vận chuyển hàng hóa, an ninh và quốc phòng của khu vực thị trấn Vĩnh An, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội, củng cố an ninh quốc phòng của khu vực.

- Quy mô đầu tư: Đầu tư xây dựng tuyến đường dài khoảng 2.296m. Cầu Vĩnh An dài 24,54m 01 nhịp dầm chữ I bê tông tiền áp khổ cầu rộng 23,5m. Tải trọng xe tính toán HL93. Đường xây dựng mở rộng; mặt đường rộng 18m; tải trọng tính toán xe 10 tấn/trục; dải phân cách giữa rộng 2m, gờ lề mỗi bên rộng 0,5m, vỉa hè mỗi bên rộng 6m (bố trí công trình hạ tầng: chiếu sáng, thoát nước mưa, cấp điện, cây xanh, cấp nước, thông tin liên lạc. thoát nước bẩn), nền đường rộng 33m. Cắm mốc lộ giới theo quy hoạch, biển báo giao thông, đèn tín hiệu lắp dựng đầy đủ theo quy định.

- Địa điểm đầu tư: thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu.

- Tổng mức vốn đầu tư khoảng 103 tỷ đồng.

- Thời gian thực hiện dự án: năm 2017-2019.

7. Dự án hồ chứa nước Cà Ròn, huyện Định Quán

- Mục tiêu đầu tư: Đảm bảo phục vụ cấp nước và tăng vụ cho khu vực xã Gia Canh huyện Định Quán có diện tích đất nông nghiệp khoảng 630 ha hiện đang canh tác bằng nước trời, ổn định đời sống dân cư khu vực.

- Quy mô đầu tư: Xây dựng Hồ chứa nước Cà Ròn, huyện Định Quán với dung tích hữu ích 2.982.040m3. Nội dung đầu tư xây dựng gồm: 1. Đập đất; 2. Cống lấy nước kết hợp xả nước; 3. Tràn xả lũ; 4. Nhà quản lý; 5. Hệ thống kênh tưới (Xây dựng và kiên cố hóa hệ thống các kênh tưới dài khoảng 14.155m gồm: Kênh chính dài khoảng 5.605m và các tuyến kênh cấp 1 dài khoảng 8.550m, kết cấu bê tông cốt thép đổ tại chỗ + các công trình trên kênh như cửa chia nước, cống qua đường, cống tiêu, cống lấy nước, cửa điều tiết, đan qua kênh...); 6. Kênh tiêu: dài khoảng 1000m.

- Địa điểm đầu tư: Xã Gia Canh, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai.

- Tổng mức vốn đầu tư khoảng 212,773 tỷ đồng.

- Thời gian thực hiện dự án: năm 2020-2024.

8. Dự án hồ chứa nước Cầu Dầu, thị xã Long Khánh

- Mục tiêu đầu tư: Phục vụ việc cấp nước sinh hoạt và tưới cho 450 ha đất trồng cây ăn trái và cây công nghiệp trên địa bàn thị xã Long Khánh.

- Quy mô đầu tư: Xây dựng hồ chứa nước Cầu Dầu thị xã Long Khánh với dung tích khoảng 3.659.000 m3. Nội dung đầu tư xây dựng gồm: 1. Đập đất; 2. Cống lấy nước; 3. Tràn xả lũ: 4. Đường giao thông ven hồ: 5. Đường ranh giới xung quanh lòng hồ; 6. Nhà quản lý.

- Địa điểm đầu tư: xã Hàng Gòn, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.

- Tổng mức vốn đầu tư: khoảng 297,872 tỷ đồng.

- Thời gian thực hiện dự án: năm 2016-2019.

9. Dự án nâng cấp, mở rộng hồ chứa nước Suối Tre, thị xã Long Khánh

- Mục tiêu đầu tư: Nâng cấp mở rộng hồ chứa nước Suối Tre nhằm cung cấp nước cho các cụm công nghiệp Suối Tre, Bảo Vinh, Khu công nghiệp Long Khánh và sinh hoạt của nhân dân khu vực ấp Suối Tre.

- Quy mô đầu tư: tu sửa hồ Suối Tre cũ, mở rộng xây dựng hồ Suối Tre mới với tổng dung tích khoảng 1.743.000 m3 đảm bảo công suất cấp nước khoảng 8.150m3/ngày, xả hoàn Iưu về hạ lưu hồ với lưu lượng khoảng 30lít/s.

- Nội dung đầu tư xây dựng gồm:

+ Tu bổ sửa chữa hồ cũ: 1. Nạo vét lòng hồ cũ; 2. Sửa chữa đập đất; 3. Sửa chữa Tràn xả lũ; 4. Thay cửa van phẳng, gia cố đoạn xói lở hai mang cửa ra của cống, xây dựng cầu công tác.

+ Nâng cấp, mở rộng xây dựng hồ mới: 1. Đập đất (đập dâng nước); 2. Cống lấy nước; 3. Tràn xả lũ; 4. Đường quản lý và đường thi công; 5. Nhà quản lý; 6. Hệ thống thiết bị gồm cửa van phẳng cống lấy nước, van cầu cung cấp nước cho công nghiệp, các trang thiết bị vận hành quản lý.

- Địa điểm đầu tư: xã Suối Tre, xã Bình Lộc, thị xã Long Khánh tỉnh Đồng Nai.

- Tổng mức vốn đầu tư khoảng 164,274 tỷ đồng.

- Thời gian thực hiện dự án: 2019 - 2022.

10. Dự án trạm bơm Đắc Lua, huyện Tân Phú

- Mục tiêu đầu tư: để phục vụ tưới tiêu tăng vụ và tăng năng suất cây trồng phục vụ phát triển kinh tế Khu vực cánh đồng xã Đắc Lua huyện Tân Phú có diện tích khoảng 703,48 ha thuộc diện vùng sâu, vùng xa của huyện Tân Phú.

- Quy mô đầu tư: Xây dựng mới Trạm bơm Đắc Lua, huyện Tân Phú gồm các hạng mục: Nhà Trạm bơm; Nhà quản lý; Hệ thống kênh tưới (kênh chính + kênh cấp 1, kênh cấp 2 tổng chiều dài khoảng 35.245m); Các công trình trên kênh; Đường dây trung thế + trạm biến áp đảm bảo cấp điện động lực và chiếu sáng, quản lý.

Nội dung đầu tư xây dựng gồm: 1. Nhà Trạm bơm; 2. Nhà quản lý; 3. Xây dựng đường dây trung thế 22KVA và trạm biến áp 400KVA cấp điện cho trạm bơm; 4. Sân đường nội bộ, cổng tường rào, phục vụ công tác vận hành, quản lý trạm bơm; 5. Xây dựng và kiên cố hóa hệ thống các kênh tưới dài khoảng 35.245m (Kênh chính dài khoảng 6.116m; Các tuyến kênh cấp 1 dài khoảng 15.952m, các công trình trên kênh như cửa chia nước, cống qua đường, cống tiêu, ống lấy nước, cửa điều tiết, đan qua kênh…).

- Địa điểm đầu tư: xã Đắc Lua, huyện Tân Phú.

- Tổng mức vốn đầu tư: khoảng 131,058 tỷ đồng.

- Thời gian thực hiện dự án: 2018 - 2020.

11. Dự án chống ngập úng khu vực suối Cải, thị xã Long Khánh

- Mục tiêu đầu tư: cải tạo, nạo vét và kiên cố hóa suối Cải nhằm đảm bảo thoát nước mưa, nước thải sinh hoạt cho lưu vực khoảng 1.995 ha, chống ngập lụt cục bộ cho các khu dân cư thuộc các phường: Xuân Bình, Xuân Thanh; các xã: Bảo Vinh, Suối Tre, khu công nghiệp nằm trong vùng dự án. Đồng thời, nhằm hoàn thiện dần hệ thống thoát nước đô thị Long Khánh theo quy hoạch.

- Quy mô đầu tư: Cải tạo, nạo vét, kiên cố tuyến suối Cải với chiều dài khoảng 9.042m, điểm đầu tư dự án tại K0+000 (từ thượng lưu suối đến cống qua Quốc lộ 1A dài khoảng 824m) và điểm cuối dự án tại K6+800 (gặp suối Nho). Riêng đoạn từ K3+950 (cửa điều tiết) đến K5+850 (chỗ hợp lưu giữa hai nhánh) có bổ sung thêm nhánh 2 dài khoảng 2.242m có ký hiệu từ DH0+000 đến DH2+242.

Nội dung đầu tư xây dựng gồm:

+ Nhánh suối Cải 1:1. Cải tạo, nạo vét và kiên cố kênh (suối) từ K0+000 đến K6+800 dài 6.800 m (điểm đầu thượng lưu cống qua Quốc lộ 1 tại Cua Heo đến điểm cuối là đầu suối Nhon); 2. Xây dựng các công trình trên kênh gồm bậc nước, cửa thu nước theo quy hoạch, cửa thu nước dân sinh (tự nhiên), cống hộp qua đường và 01 cống điều tiết phân phối lưu lượng tiêu thoát.

+ Nhánh suối Cải 2: 1. Cải tạo, nạo vét và kiên cố kênh (suối) từ DH0+000 đến DH2+242 dài 2.242 (điểm đầu là đập dâng Đồng Háp đến điểm cuối là hợp lưu với tuyến 1 nêu trên); 2. Xây dựng các công trình trên kênh gồm cửa thu nước theo quy hoạch, cửa thu nước dân sinh (tự nhiên), cầu giao thông qua kênh và cống điều tiết đầu kênh nhánh 2.

- Địa điểm đầu tư: xã Suối Tre, xã Bảo Vinh và các phường: Xuân Bình, Xuân Trung, Xuân Thanh, thị xã Long Khánh.

- Tổng mức vốn đầu tư: khoảng 334,809 tỷ đồng (Trong đó có chi phí bồi thường khoảng 55,389 tỷ đồng, sử dụng ngân sách thị xã Long Khánh).

- Thời gian thực hiện dự án: 2019 - 2022.

12. Dự án hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thị trấn Trảng Bom, giai đoạn ưu tiên

- Mục tiêu đầu tư: từng bước hoàn chỉnh hạ tầng để đạt tiêu chí là đô thị loại 4 trong đó cần thiết đầu tư hệ thống thu gom và xử lý nước thải giai đoạn ưu tiên 1.000m3/ngày để bảo vệ môi trường, nâng cao sức khỏe cộng đồng.

- Quy mô đầu tư: Xây dựng hệ thống tuyến ống thu gom và Trạm xử lý nước thải công suất 1.000 m3/ngày.

Nội dung đầu tư xây dựng gồm: 1. Xây dựng hệ thống thu gom nước thải dọc đường hiện hữu và đường theo quy hoạch với tổng chiều dài khoảng 16.588 m của các khu dân cư thuộc khu phố 1, 2, 4, 5 và một phần khu phố 3 thị trấn Trảng Bom; 2. Xây dựng Nhà máy xử lý nước thải, công suất 1.000 m3/ngày.

- Tổng mức vốn đầu tư: khoảng 99,841 tỷ đồng.

- Địa điểm đầu tư: thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom.

- Thời gian thực hiện dự án: 2016 - 2020.

13. Dự án hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thị trấn Long Thành, giai đoạn ưu tiên

- Mục tiêu đầu tư: Từng bước hoàn chỉnh hạ tầng để đạt tiêu chí là đô thị loại 4 trong đó cần thiết đầu tư hệ thống thu gom và xử lý nước thải với giai đoạn ưu tiên có công suất 1.000m3/ngày nhằm bảo vệ môi trường, nâng cao sức khỏe cộng đồng.

- Quy mô đầu tư: Xây dựng hệ thống tuyến ống thu gom và Trạm xử lý nước thải công suất 1.000 m3/ngày.

Nội dung đầu tư xây dựng gồm:

+ Xây dựng hệ thống thu gom nước thải dọc đường hiện hữu và đường theo quy hoạch với tổng chiều dài khoảng 18.326m;

+ Xây dựng Nhà máy xử lý nước thải, công suất 1.000 m3/ngày.

- Địa điểm đầu tư: thị trấn Long Thành, huyện Long Thành.

- Tổng mức vốn đầu tư khoảng 107,18 tỷ đồng.

- Thời gian thực hiện dự án: năm 2016 - 2020.

14. Dự án đầu tư Cụm tượng đài và nhà lưu niệm truyền thống tại khu di tích căn cứ Tỉnh ủy Biên Hòa U1

- Mục tiêu đầu tư: Xây dựng Cụm tượng đài và nhà lưu niệm truyền thống tại vị trí của khu di tích căn cứ Tỉnh ủy Biên Hòa U1 nay là xã Thanh Bình huyện Trảng Bom, nhằm tôn vinh nền văn hóa, lịch sử, tinh thần đấu tranh yêu nước của dân tộc, là địa điểm trưng bày, triển lãm về văn hóa, lịch sử, phát triển dịch vụ du lịch của địa phương.

- Quv mô đầu tư: Hạng mục cụm tượng đài, phù điêu; Hạng mục nhà lưu niệm truyền thống, chòi nghỉ, hạ tầng kỹ thuật; cây xanh.

- Địa điểm: tại khu di tích căn cứ Tỉnh ủy Biên Hòa U1 hiện hữu, xã Thanh Bình huyện Trảng Bom tỉnh Đồng Nai.

- Tổng mức vốn đầu tư dự kiến: khoảng 65 tỷ đồng.

- Tiến độ đầu tư năm 2016-2018.

15. Dự án đầu tư xây dựng Nhà thi đấu đa năng huyện Định Quán

- Mục tiêu đầu tư: nhằm đáp ứng điều kiện về cơ sở vật chất, rèn luyện thể chất nâng cao đời sống tinh thần của người dân, tổ chức các giải thi đấu thể dục thể thao của địa phương và các giải thi đấu trên địa bàn tỉnh là cần thiết.

- Quy mô đầu tư: Khối nhà thi đấu đa năng 1.000 chỗ ngồi (03 tầng) phục vụ thi đấu các môn: bóng đá mini trong nhà; bóng rổ, bóng chuyền, bóng bàn, bi da, cầu lông, các môn võ thuật, các môn thể dục thể hình, thể dục dụng cụ...; Hệ thống chống sét toàn khu; 02 nhà bảo vệ (01 tầng); Cổng, tường rào, bảng tên công trình; San nền; Hệ thống cấp điện toàn khu; Hệ thống cấp, thoát nước toàn khu; Hệ thống phòng cháy chữa cháy; Sân: đường nội bộ.

- Địa điểm: tại ấp Hiệp Đồng thị trấn Định Quán huyện Định Quán.

- Tổng mức vốn đầu tư: khoảng 87 tỷ đồng

- Thời gian thực hiện: Năm 2017-2019.

16. Dự án đầu tư xây dựng khối điều trị Bệnh viện đa khoa Thống Nhất

- Mục tiêu đầu tư: Xây dựng Khối điều trị Bệnh viện đa khoa Thống Nhất, đạt quy mô 1.000 giường bệnh, nhằm đáp ứng điều kiện về cơ sở vật chất tốt hơn cho Bệnh viện phục vụ cho công tác chăm sóc, khám chữa bệnh cho nhân dân trên địa bàn tỉnh.

- Quy mô đầu tư: Quy mô đầu tư công trình dự kiến 450-500 giường. Tổng diện tích khu đất 4,787m2 . Tầng cao công trình: 09 tầng. Tầng hầm: 01 tầng Tổng diện tích sàn xây dựng khu điều trị (không kể mái - sân thượng và tầng hầm): 22.500 m2. Trang thiết bị và cơ sở hạ tầng phụ trợ phục vụ.

- Địa điểm: Tại vị trí Bệnh viện đa khoa Thống Nhất hiện hữu, phường Tân Biên thành phố Biên Hòa.

- Tổng mức đầu tư dự kiến: khoảng 600 tỷ đồng

- Thời gian thực hiện.: Năm 2018-2022.

17. Dự án đầu tư mở rộng, tu bổ, tôn tạo di tích đền thờ Nguyễn Hữu Cảnh

- Mục tiêu đầu tư: Mở rộng, tu bổ, tôn tạo di tích đền thờ Nguyễn Hữu Cảnh tại xã Hiệp Hòa thành phố Biên Hòa, nhằm tôn vinh nền văn hóa, lịch sử, tinh thần đấu tranh yêu nước của dân tộc, là địa điểm trưng bày, triển lãm về văn hóa, lịch sử, phát triển du lịch của địa phương.

- Quy mô dự kiến đầu tư mở rộng, tu bổ, tôn tạo di tích, gồm: Hạ giải và tái dựng lại toàn bộ Đền thờ Nguyễn Hữu Cảnh tại vị trí mới, diện tích xây dựng khoảng 242 m2; Hạ giải và tái dựng lại toàn bộ Nhà khách tại vị trí mới, diện tích xây dựng khoảng 130 m2; Hạ giải và tái dựng lại toàn bộ Nhà bếp + kho tại vị trí mới, diện tích xây dựng khoảng  110 m2; Di dời Bình phong đến vị trí mới, diện tích xây dựng khoảng 02 m2; Xây dựng mới Nhà bia khoảng 115 m2; Xây dựng mới Cổng Tam quan khoảng 12 m2; Tượng đài đá tự nhiên + bê tông cốt thép; Xây dựng nhà trưng bày khoảng 195 m2; Xây dựng Bến thuyền khoảng 370 m2 và hệ thống hạ tầng kỹ thuật, thiết bị kèm theo.

- Địa điểm: tại Đền thờ Nguyễn Hữu Cảnh hiện hữu, xã Hiệp Hòa thành phố Biên Hòa.

- Tổng mức vốn đầu tư khoảng 99 tỷ đồng.

Tiến độ đầu tư: Năm 2016-2018./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 169/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu169/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/07/2015
Ngày hiệu lực16/07/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 169/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 169/NQ-HĐND 2015 đầu tư dự án nhóm B trong đầu tư công trung hạn 2016 2020 Đồng Nai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 169/NQ-HĐND 2015 đầu tư dự án nhóm B trong đầu tư công trung hạn 2016 2020 Đồng Nai
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu169/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Nai
        Người kýTrần Văn Tư
        Ngày ban hành16/07/2015
        Ngày hiệu lực16/07/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Nghị quyết 169/NQ-HĐND 2015 đầu tư dự án nhóm B trong đầu tư công trung hạn 2016 2020 Đồng Nai

         Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 169/NQ-HĐND 2015 đầu tư dự án nhóm B trong đầu tư công trung hạn 2016 2020 Đồng Nai

         • 16/07/2015

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 16/07/2015

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực