Nghị quyết 20/2017/NQ-HĐND

Nghị quyết 20/2017/NQ-HĐND về quy định phân chia nguồn thu tiền chậm nộp cho ngân sách cấp tỉnh Đắk Nông, giai đoạn 2017-2020

Nội dung toàn văn Nghị quyết 20/2017/NQ-HĐND phân chia nguồn thu tiền chậm nộp cho ngân sách Đắk Nông


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK NÔNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 20/2017/NQ-HĐND

Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2017

 

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH VIỆC PHÂN CHIA NGUỒN THU TIỀN CHẬM NỘP CHO NGÂN SÁCH CÁC CẤP TỈNH ĐẮK NÔNG, GIAI ĐOẠN 2017-2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG
KHÓA III, KỲ HỌP THỨ 5

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Thông tư số 324/2016/TT-BTC ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định Hệ thống Mục lục ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một s điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Xét Tờ thình số 6195/TTr-UBND ngày 03 tháng 11 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tnh Đk Nông về việc ban hành quy định phân chia nguồn thu tin chậm nộp cho ngân sách các cấp tnh Đk Nông, giai đoạn 2017-2020; Báo cáo thm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định phân chia tiền chậm nộp theo Luật Quản lý thuế cho ngân sách cấp tnh, ngân sách cấp huyện và ngân sách cấp xã tỉnh Đk Nông, giai đoạn 2017- 2020, như sau:

1. Tiền chậm nộp của các khon thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm giữa các cấp ngân sách tỉnh Đắk Nông, thực hiện phân chia cùng tỷ lệ phân chia của sắc thuế tương ứng phát sinh tiền chậm nộp theo quy định hiện hành.

2. Tiền chậm nộp ca các khoản thu thuộc nguồn thu hưởng 100% của ngân sách cấp nào thì ngân sách cấp đó hưởng 100%. Đối với khoản thu tiền chậm nộp không được hạch toán riêng theo từng nội dung thu, thực hiện phân chia:

- Ngân sách cấp tnh hưng đối với sthu tiền chậm nộp của người nộp do cấp tỉnh quản lý và khon thu tiền chậm nộp do đơn vị thuộc cấp trung ương quản lý nộp ngân sách nhưng địa phương được hưởng;

- Ngân sách cấp huyện hưởng đối với số thu tiền chậm nộp của người nộp do cấp huyện quản lý;

- Ngân sách cấp xã hưởng đối với số thu tiền chậm nộp của người nộp do cấp xã quản lý.

Điều 2. Giao cho Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này, định kỳ báo cáo kết quả cho Hội đồng nhân dân tỉnh.

Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biu và các đại biu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông Khóa III Kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 14 tháng 12 năm 2017 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2018./.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban thường vụ Quốc hội;
- Văn phòng: Quốc hội, Chính ph;
- Ban Công tác đại biểu Quốc hội;
- Cục kiểm tra văn bản Bộ Tư pháp;
- Bộ Tài chính;
- Thường trực Tỉnh ủy; HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh, UBMTTQ tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Các Ban HĐND tỉnh;
- Các đại biểu HĐND tỉnh;
- Các Ban đảng của Tỉnh ủy, Trường Chính trị t
nh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- HĐND, UBND các huyện, thị xã;
- Báo Đắk Nông; Đài PTTH tỉnh; Công báo tỉnh;
- C
ng TTĐT tỉnh; Chi cục Văn t-Lưu trữ tnh;
- Lưu: VT, LĐ và CV Phòng TH, HSKH.

CHỦ TỊCH
Lê Diễn

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 20/2017/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu20/2017/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/12/2017
Ngày hiệu lực01/01/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 20/2017/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 20/2017/NQ-HĐND phân chia nguồn thu tiền chậm nộp cho ngân sách Đắk Nông


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 20/2017/NQ-HĐND phân chia nguồn thu tiền chậm nộp cho ngân sách Đắk Nông
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu20/2017/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đắk Nông
        Người kýLê Diễn
        Ngày ban hành14/12/2017
        Ngày hiệu lực01/01/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 20/2017/NQ-HĐND phân chia nguồn thu tiền chậm nộp cho ngân sách Đắk Nông

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 20/2017/NQ-HĐND phân chia nguồn thu tiền chậm nộp cho ngân sách Đắk Nông

           • 14/12/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/01/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực