Nghị quyết 20/NQ-HĐND

Nghị quyết 20/NQ-HĐND năm 2019 về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị năm 2020

Nội dung toàn văn Nghị quyết 20/NQ-HĐND 2019 Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 20/NQ-HĐND

Quảng Trị, ngày 20 tháng 7 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NĂM 2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ
KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 10

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân ngày 20 tháng 11 năm 2015;

Xét Tờ trình số 217/TTr-HĐND ngày 17 tháng 7 năm 2019 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về việc đề nghị phê chuẩn chương trình giám sát năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chương trình giám sát năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh gồm các nội dung sau:

1. Giám sát tại kỳ họp

a) Xem xét báo cáo công tác 06 tháng, hằng năm của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, các ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh;

b) Xem xét các báo cáo chuyên đề của Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đng nhân dân tỉnh;

c) Xem xét báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về kinh tế - xã hội; về thực hiện ngân sách nhà nước, quyết toán ngân sách nhà nước ở địa phương; về công tác phòng, chng tham nhũng; vthực hành tiết kiệm, chng lãng phí; vcông tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; về việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của cử tri. Trong đó, xem xét việc thực hiện kết lun sau giám sát của HĐND, Thường trực HĐND, các ban HĐND tỉnh và ý kiến, kiến nghị của cử tri;

d) Xem xét việc trả lời chất vấn của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Thủ trưởng cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan khác theo quy định của pháp luật.

2. Giám sát giữa hai kỳ họp

a) Lĩnh vực kinh tế - ngân sách

Giám sát kết quả thực hiện chủ trương thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đt theo luật đt đai năm 2013; chủ trương chuyn mục đích sử dụng rừng thực hiện các dự án thu hút đu tư theo quy định của Luật lâm nghiệp năm 2017; tình hình quản lý sử dụng đt tại các khu cụm công nghiệp trên đa bàn tỉnh;

Giám sát v công tác trin khai và kết quả thực hiện các quy hoạch trên địa bàn tỉnh theo Luật quy hoạch;

Giám sát tình hình thực hiện cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác theo Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính ph;

Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về phương án chuyển đi đất rừng phòng hộ ít xung yếu sang đất sản xuất của nhân dân theo Nghị quyết số 14/2016/NQ-HĐND ngày 19/8/2016;

Giám sát việc thực hiện đổi mới Hp tác xã nông nghiệp gắn với tái cơ cấu nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới theo Luật hp tác xã năm 2012;

Giám sát một số Nghị quyết chuyên đề về lĩnh vực kinh tế - ngân sách của Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành.

b) Lĩnh vực văn hóa - xã hội

Giám sát việc tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới;

Giám sát về công tác quản lý nhà nước đối với các di tích lịch sử trên địa bàn tỉnh Quảng Trị;

Giám sát việc thực hiện chính sách đối với người có công và các đối tượng bảo trợ xã hội;

Giám sát đối với công tác quản lý môi trường ở nông thôn, đặc biệt đối với việc thu gom xử lý rác thải thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng tại địa phương;

Giám sát một số Nghị quyết chuyên đề về lĩnh vực văn hóa - xã hội của Hội đng nhân dân tỉnh đã ban hành.

c) Lĩnh vực pháp chế

Giám sát về Tình hình oan, sai trong việc áp dụng pháp luật về hình sự, tố tụng hình sự và việc bồi thường thiệt hại cho người bị oan trong hoạt động ttụng hình sự theo quy định của pháp luật;

Giám sát về tình hình triển khai luật Giao thông đường bộ và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, tình hình trật tự an toàn giao thông năm 2020;

Giám sát về kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Quảng Trị;

Giám sát một số Nghị quyết chuyên đề về lĩnh vực pháp chế của Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành.

d) Lĩnh vực dân tộc

Giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 09/2018/NQ-HĐND ngày 28/7/2018 của HĐND tỉnh về Chính sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cp xã người dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2018 - 2025, chiến lược đến năm 2030;

Giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 10/2018/NQ-HĐND ngày 28/7/2018 về Chính sách hỗ trợ đất ở và kinh phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đt ở, đất sản xuất cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở các xã khu vực III, thôn, bản đặc biệt khó khăn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2019 - 2022;

Giám sát một số Nghị quyết chuyên đề về lĩnh vực dân tộc của Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành.

Điều 2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2020; chỉ đạo, điều hòa, phối hợp hoạt đng giám sát của các ban Hội đng nhân dân tỉnh, các tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh.

Tổ chức các hội nghị chất vấn, giám sát chuyên đề tại các phiên họp Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và báo cáo kết quả thực hiện chương trình giám sát năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp giữa năm sau của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Các cơ quan, tổ chức và địa phương liên quan có trách nhiệm phối hp chặt chẽ với Thường trực Hội đồng nhân dân, các ban của Hội đng nhân dân, tđại biểu, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh trong hoạt động giám sát; Báo cáo và cung cấp đầy đủ, kịp thời, chính xác các thông tin theo yêu cu của cơ quan giám sát, thực hiện nghiêm túc những kiến nghị sau giám sát và báo cáo kết quả thực hiện đến Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị, Khóa VII, Kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 20 tháng 7 năm 2019 và có hiệu lực thi hành ktừ ngày thông qua./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- VPQH, VPCP, VPCTN;
- Bộ TTL QK4;
- TVTU, TT HĐND, UBND, UBMTTQVN t
nh;
- Đoàn ĐBQH t
nh, TAND, VKSND tnh;
- VP: TU, HĐND t
nh, UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh;
- TT HĐND,
UBND cấp huyện;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- TT Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, TH.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Hùng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 20/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu20/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/07/2019
Ngày hiệu lực20/07/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 20/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 20/NQ-HĐND 2019 Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 20/NQ-HĐND 2019 Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu20/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Trị
        Người kýNguyễn Văn Hùng
        Ngày ban hành20/07/2019
        Ngày hiệu lực20/07/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Nghị quyết 20/NQ-HĐND 2019 Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị

         Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 20/NQ-HĐND 2019 Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị

         • 20/07/2019

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 20/07/2019

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực