Nghị quyết 21/2016/QH14

Nghị quyết 21/2016/QH14 điều chỉnh dự toán chi và phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2014 do Quốc hội ban hành

QUỐC HỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Nghị quyết số: 21/2016/QH14

Hà Nội, ngày 29 tháng 7 năm 2016

 

NGHỊ QUYẾT

ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN CHI VÀ PHÊ CHUẨN QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2014

QUỐC HỘI
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước số 01/2002/QH11;

Căn cứ Nghị quyết số 57/2013/QH13 ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước năm 2014, Nghị quyết số 61/2013/QH13 ngày 15 tháng 11 năm 2013 của Quốc hội về phân bổ ngân sách trung ương năm 2014, Nghị quyết số 939/NQ-UBTVQH13 ngày 18 tháng 5 năm 2015 về phân bổ, sử dụng nguồn tăng thu và Tiết kiệm chi ngân sách trung ương năm 2014;

Sau khi xem xét Báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước số 201/BC-CP ngày 12 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ, Báo cáo kiểm toán quyết toán ngân sách nhà nước số 226/BC-KTNN ngày 07 tháng 7 năm 2016 của Kiểm toán nhà nước, Báo cáo thẩm tra số 3520/BC-UBTCNS13 ngày 18 tháng 7 năm 2016 của Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội, ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội và Báo cáo tiếp thu, giải trình số 15/BC-UBTVQH14 ngày 28 tháng 7 năm 2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về Điều chỉnh dự toán chi và phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2014,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2014

Bổ sung 26.169 tỷ đồng (hai mươi sáu nghìn, một trăm sáu mươi chín tỷ đồng) do giải ngân vốn vay ngoài nước ODA tăng vào dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2014.

Điều 2. Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2014

1. Tổng số thu cân đối ngân sách nhà nước là 1.130.609 tỷ đồng (một triệu, một trăm ba mươi nghìn, sáu trăm linh chín tỷ đồng), bao gồm cả nguồn từ năm 2013 chuyển sang năm 2014, thu kết dư ngân sách địa phương năm 2013, thu huy động đầu tư của ngân sách địa phương và thu từ quỹ dự trữ tài chính theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

2. Tổng số chi cân đối ngân sách nhà nước là 1.339.489 tỷ đồng (một triệu, ba trăm ba mươi chín nghìn, bốn trăm tám mươi chín tỷ đồng), bao gồm cả 235.506 tỷ đồng (hai trăm ba mươi lăm nghìn, năm trăm linh sáu tỷ đồng) chuyển nguồn từ năm 2014 sang năm 2015.

3. Bội chi ngân sách nhà nước là 249.362 tỷ đồng (hai trăm bốn mươi chín nghìn, ba trăm sáu mươi hai tỷ đồng), bằng 6,33% tổng sản phẩm trong nước (GDP), không bao gồm kết dư ngân sách địa phương.

Nguồn bù đắp bội chi ngân sách nhà nước gồm: vay trong nước 196.693 tỷ đồng (một trăm chín mươi sáu nghìn, sáu trăm chín mươi ba tỷ đồng); vay ngoài nước 52.669 tỷ đồng (năm mươi hai nghìn, sáu trăm sáu mươi chín tỷ đồng).

(Ban hành kèm theo Điều 2 của Nghị quyết này các phụ lục số 1, 2, 3, 4, 5 và 6)

Điều 3. Giao Chính phủ

1. Công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2014;

2. Chỉ đạo các cơ quan trung ương, địa phương và đơn vị kịp thời khắc phục những hạn chế được nêu trong Báo cáo thẩm tra số 3520/BC-UBTCNS13 ngày 18 tháng 7 năm 2016 của Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội, kết luận, kiến nghị của Kiểm toán nhà nước và ý kiến của đại biểu Quốc hội tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIV về quyết toán ngân sách nhà nước năm 2014;

3. Kiểm Điểm trách nhiệm, xử lý nghiêm, kịp thời các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật trong việc quản lý, Điều hành ngân sách nhà nước và báo cáo kết quả với Quốc hội khi trình Báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2015.

Điều 4. Giám sát thực hiện

Ủy ban thường vụ Quốc hội, Ủy ban Tài chính - Ngân sách, Hội đồng dân tộc, các Ủy ban khác của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội và đại biểu Quốc hội trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIV, kỳ họp thứ nhất thông qua ngày 29 tháng 7 năm 2016.

 

 

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI
Nguyễn Thị Kim Ngân

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

 

Thuộc tính văn bản 21/2016/QH14
Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 21/2016/QH14
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 29/07/2016
Ngày hiệu lực 29/07/2016
Ngày công báo 29/08/2016
Số công báo Từ số 891 đến số 892
Lĩnh vực Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 3 năm trước

Lược đồ văn bản

Nghị quyết 21/2016/QH14 điều chỉnh dự toán chi phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước 2014


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Nghị quyết 21/2016/QH14 điều chỉnh dự toán chi phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước 2014
Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 21/2016/QH14
Cơ quan ban hành Quốc hội
Người ký Nguyễn Thị Kim Ngân
Ngày ban hành 29/07/2016
Ngày hiệu lực 29/07/2016
Ngày công báo 29/08/2016
Số công báo Từ số 891 đến số 892
Lĩnh vực Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 3 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

 • 29/07/2016

  Văn bản được ban hành

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 29/08/2016

  Văn bản được đăng công báo

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 29/07/2016

  Văn bản có hiệu lực

  Trạng thái: Có hiệu lực