Nghị quyết 21/2018/NQ-HĐND

Nghị quyết 21/2018/NQ-HĐND về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng để thực hiện các dự án đợt 2 năm 2018 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Nội dung toàn văn Nghị quyết 21/2018/NQ-HĐND chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án Tây Ninh 2018


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH
TÂY NINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 21/2018/NQ-ND

Tây Ninh, ngày 12 tháng 12 năm 2018

 

NGHỊ QUYẾT

V CHUYN MC ĐÍCH S DNG ĐT TRNG LÚA, ĐT RNG ĐC DNG Đ THC HIN CÁC D ÁN ĐT 2 NĂM 2018 TRÊN ĐỊA BÀN TNH TÂY NINH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 10

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Xét Tờ trình số 2978/TTr-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng để thực hiện các dự án đợt 2 năm 2018 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất chuyển mục đích sử dụng 49,54 ha đất (gồm 34,93 ha đất trồng lúa và 14,61 ha đất rừng đặc dụng) để thực hiện 28 dự án đợt 2 năm 2018 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

(Phụ lục kèm theo)

Trong quá trình thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất, nếu có sai số do đo đạc thì diện tích được điều chỉnh theo số liệu thực tế.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết đảm bảo đúng quy định.

Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức giám sát thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh Khóa IX, Kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 12 tháng 12 năm 2018 và có hiệu lực từ ngày 23 tháng 12 năm 2018./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL-B Tư pháp;
- Thường trực Tnh ủy;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Ủy ban MTTQVN tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Văn phòng: Tỉnh ủy; UBND tỉnh;
- Các Sở: TN&MT; Tư pháp;
- HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- Báo Tây Ninh;
- Trung tâm Công báo - Tin học tnh;
- Lưu: VT, VP HĐND tỉnh.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thành Tâm

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC DỰ ÁN CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TRNG LÚA, ĐT RỪNG ĐẶC DỤNG ĐỂ THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN ĐỢT 2 NĂM 2018 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH
(Kèm theo Nghị quyết số 21/2018/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tnh Tây Ninh)

STT

Tên dự án

Mục đích sử dụng

Mã loại đất

Địa điểm

Diện tích sử dụng (ha)

Đất trồng lúa

Đất rừng đặc dụng

I

Huyện Bến Cầu

 

 

11

5,74

 

1

Chốt dân quân biên giới Cầu Trắng

Đất quốc phòng

CQP

Xã Tiên Thuận

0,13

 

2

Đào mương thoát nước cặp bờ tả kênh Long Khánh 8

Đất thủy lợi

DTL

Xã Long Khánh

0,30

 

3

Đào mương thoát nước cặp bờ t kênh Long Giang

Đất thủy lợi

DTL

Xã Long Giang

0,24

 

4

Láng nhựa đường bao thị trấn

Đất giao thông

DGT

Thị trấn Bến Cầu

0,42

 

5

Nâng cấp, mở rộng tuyến đường Long Khánh - Bàu Nổ (đoạn từ trường THCS Long Khánh đến giáp đường tuần tra biên giới)

Đất giao thông

DGT

Xã Long Khánh

0,20

 

6

Nâng cấp sỏi phún tuyến đường từ nhà ông 10 Tài đến nhà ông Lắng

Đất giao thông

DGT

Xã Long Thuận

0,20

 

7

Dự án hoạt động khoáng sản

Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản

SKS

Xã Long Thuận

3,20

 

8

Sỏi phún đường nội đồng ấp Thuận Đông

Đất giao thông

DGT

Xã Lợi Thuận

0,14

 

9

Sỏi phún đường Lợi Thuận 7 nối dài

Đất giao thông

DGT

Xã Lợi Thuận

0,45

 

10

Cầu T5 xã Lợi Thuận

Đất giao thông

DGT

Xã Lợi Thuận

0,24

 

11

Cầu T6 xã Lợi Thuận

Đất giao thông

DGT

Xã Lợi Thuận

0,22

 

II

Huyện Tân Biên

 

 

1

6,10

 

1

Nhà máy chế biến tinh bột khoai mì

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

SKC

Xã Tân Bình

6,10

 

III

Huyện Tân Châu

 

 

1

0,55

 

1

Dự án vị trí móng cột và Trạm cắt - Nhà máy điện mặt trời Bách khoa Á Châu 1 và Trí Việt 1

Đất công trình năng lượng

DNL

Xã: Tân Hưng, Tân Phú

0,55

 

IV

Thành phố Tây Ninh

 

 

2

9,86

 

1

Nâng cấp, mở rộng đường Huỳnh Tấn Phát

Đất giao thông

DGT

Phường: Ninh Sơn, Ninh Thạnh

0,86

 

2

Khu đô thị có chức năng hỗn hợp - Trung tâm hành chính thành phố Tây Ninh (giai đoạn 1)

Đất tại đô thị

ODT

Phường: Ninh Sơn, Phường Hiệp Ninh

9,00

 

V

Huyện Châu Thành

 

 

3

4,09

 

1

Nhà máy sấy, xay xát lúa

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

SKC

Xã Thanh Điền

1,40

 

2

Cửa hàng kinh doanh xăng dầu

Đất thương mại, dịch vụ

TMD

Xã Ninh Điền

0,62

 

3

Dự án Nuôi trồng thủy sản

Đất nuôi trồng thủy sản

NTS

Xã Thái Bình

2,07

 

VI

Huyện Gò Dầu

 

 

6

4,94

 

1

Khu di tích lịch sử Căn cứ lõm vùng ruột huyện Gò Dầu

Đất có di tích lịch sử - văn hóa

DDT

Xã Phước Thạnh

1,10

 

2

Nhà máy chế biến gỗ

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

SKC

Xã Thạnh Đức

0,80

 

3

Mở rộng đường Phước Trạch - Hiệp Thạnh - Phước Thạnh

Đất giao thông

DGT

Xã: Phước Trạch, Hiệp Thạnh, Phước Thạnh

1,00

 

4

Dự án nâng cấp mở rộng, Đường Hương lộ 1 (làm mương)

Đất thủy lợi

DTL

Xã: Thanh Phước, Phước Đông

0,20

 

5

Dự án sản xuất gạch theo công nghệ Tuy nen

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

SKC

Xã Phước Đông

1,4

 

6

Dự án lộ ra 110kV Trạm 220kV Tây Ninh 2

Đất công trình năng lượng

DNL

Xã Bàu Đồn

0,44

 

VII

Huyện Trảng Bàng

 

 

1

2,18

 

1

Dự án sản xuất gạch theo công nghệ Tuy nen

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

SKC

Xã An Tịnh

2,18

 

VIII

Huyện Dương Minh Châu

 

 

2

1,47

 

1

Dự án Ca hàng kinh doanh xăng dầu của Nhà đầu tư Nguyễn Thị Thanh Hiền

Đất thương mại, dịch vụ

TMD

Xã Truông Mít

0,99

 

2

Dự án Cửa hàng kinh doanh xăng dầu của Công ty TNHH MTV Huỳnh Công Minh

Đất thương mại, dịch vụ

TMD

Xã Truông Mít

0,48

 

IX

Dự án liên huyện Tân Châu, Tân Biên, Châu Thành, Bến cầu và Trảng Bàng

 

 

1

 

14,61

1 I

Dự án Đường tuần tra biên giới

Đất giao thông

DGT

Huyện: Tân Châu, Tân Biên, Châu Thành, Bến cầu, Trảng Bàng

 

14,61 (huyện Tân Biên: 11,5; huyện Châu Thành: 3,11)

 

Tổng cộng

 

 

28

34,93

14,61

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 21/2018/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu21/2018/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/12/2018
Ngày hiệu lực23/12/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 tháng trước
(14/01/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 21/2018/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 21/2018/NQ-HĐND chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án Tây Ninh 2018


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 21/2018/NQ-HĐND chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án Tây Ninh 2018
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu21/2018/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Tây Ninh
        Người kýNguyễn Thành Tâm
        Ngày ban hành12/12/2018
        Ngày hiệu lực23/12/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBất động sản
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 tháng trước
        (14/01/2019)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 21/2018/NQ-HĐND chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án Tây Ninh 2018

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 21/2018/NQ-HĐND chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án Tây Ninh 2018

            • 12/12/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 23/12/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực