Nghị quyết 217/2018/NQ-HĐND

Nghị quyết 217/2018/NQ-HĐND quy định về nội dung, mức chi bảo đảm hoạt động của Hội đồng Tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và Ban Tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận, huyện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Nội dung toàn văn Nghị quyết 217/2018/NQ-HĐND mức chi hoạt động Hội đồng Tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Đà Nẵng


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 217/2018/NQ-HĐND

Đà Nẵng, ngày 19 tháng 12 năm 2018

 

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH NỘI DUNG CHI, MỨC CHI BẢO ĐẢM HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG TƯ VẤN THUỘC ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM THÀNH PHỐ VÀ BAN TƯ VẤN THUỘC ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM QUẬN, HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
KHÓA IX, NHIỆM KỲ 2016-2021, KỲ HỌP THỨ 9

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ngày 09 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015;

Căn cứ Thông tư số 35/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động của Hội đồng tư vấn thuộc Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ủy ban Mặt trận T quốc Việt Nam cấp tỉnh, Ban tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện;

Xét Tờ trình số 8849/TTr-UBND ngày 14 tháng 11 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc quy định một số định mức chi trên địa bàn thành phố Đà Nng; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân thành phố và ý kiến thảo luận của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định nội dung, mức chi bảo đảm hoạt động của Hội đồng Tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và Ban Tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận, huyện trên địa bàn thành phố Đà Nng, cụ thể như sau:

1. Mức chi hỗ trợ hoạt động hàng tháng cho Lãnh đạo Hội đồng Tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố; Lãnh đạo Ban Tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận, huyện là đối tượng không hưởng lương từ ngân sách nhà nước:

a) Hội đồng tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố:

- Chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn: Bằng 1,2 lần mức lương cơ sở.

- Phó Chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn: Bằng 0,95 lần mức lương cơ sở.

b) Ban Tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận, huyện:

- Trưởng Ban Tư vấn: Bằng 0,18 lần mức lương cơ sở.

- Phó Trưởng Ban Tư vấn: Bằng 0,12 lần mức lương cơ sở.

2. Mức chi hội nghị, hội thảo, công tác phí: Thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 95/2017/NQ-HĐND ngày 07/7/2017 của Hội đồng nhân dân thành phố quy định mức chi công tác phí, chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn thành phố Đà Nng. Trong quá trình thực hiện, trường hợp văn bản dẫn chiếu nêu trên được sửa đổi bổ sung hoặc thay thế thì thực hiện theo các văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế.

3. Mức chi viết báo cáo và góp ý bằng văn bản

a) Văn bản góp ý

- Đối với dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương: 500.000 đồng/văn bản.

- Đối với dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của địa phương: 250.000 đồng/văn bản.

- Đối với các văn bản còn lại: 100.000 đồng/văn bản.

b) Văn bản báo cáo: 100.000 đồng/văn bản.

4. Chi mua tài liệu, văn phòng phẩm, chi khác có liên quan trực tiếp đến hoạt động tư vấn (nếu có): Thanh toán theo hóa đơn, chng từ chi hợp pháp trong phạm vi kinh phí đã được giao.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết theo đúng quy định pháp luật.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 19 tháng 12 năm 2018 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2019./.

 


Nơi nhận:
- UBTVQH, Chính phủ;
- Bộ Tài Chính;
- VP Quốc hội, VP Chủ tịch n
ước, VP Chính phủ;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL-B
Tư pháp;
- BTV Thành ủy, cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy;
- ĐB HĐND thành phố; Đoàn ĐBQH thành phố;
- UBND, UBMTTQVN thành phố;
- VP Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND thành phố;
- Các sở, ngành, đoàn thể thành phố;
- Quận, huyện ủy; HĐND, UBND, UBMTTQVN các quận, huyện, HĐND, UBND các phường, xã;
- Báo ĐN, Báo CATP ĐN, Đ
ài PTTH ĐN, Trung tâm TTVN (VTV8), Cổng TTĐT thành phố;
- Lưu: VT, TH.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Nho Trung

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 217/2018/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu217/2018/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/12/2018
Ngày hiệu lực01/01/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 tháng trước
(14/01/2019)

Download Văn bản pháp luật 217/2018/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 217/2018/NQ-HĐND mức chi hoạt động Hội đồng Tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Đà Nẵng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 217/2018/NQ-HĐND mức chi hoạt động Hội đồng Tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Đà Nẵng
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu217/2018/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhThành phố Đà Nẵng
        Người kýNguyễn Nho Trung
        Ngày ban hành19/12/2018
        Ngày hiệu lực01/01/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 tháng trước
        (14/01/2019)

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 217/2018/NQ-HĐND mức chi hoạt động Hội đồng Tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Đà Nẵng

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 217/2018/NQ-HĐND mức chi hoạt động Hội đồng Tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Đà Nẵng

           • 19/12/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/01/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực