Nghị quyết 25/2012/NQ-HĐND

Nghị quyết 25/2012/NQ-HĐND về danh mục dự án chuẩn bị đầu tư giai đoạn 2013- 2015 của tỉnh Cao Bằng

Nội dung toàn văn Nghị quyết 25/2012/NQ-HĐND danh mục dự án chuẩn bị đầu tư giai đoạn 2013 2015


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH CAO BẰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 25/2012/NQ-HĐND

Cao Bằng, ngày 13 tháng 12 năm 2012

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ DANH MỤC CÁC DỰ ÁN CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ GIAI ĐOẠN 2013 - 2015

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG
KHOÁ XV KỲ HỌP THỨ 5

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Xét Tờ trình số 3306/TTr-UBND ngày 03 tháng 12 năm 2012 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc đề nghị phê chuẩn danh mục dự án chuẩn bị đầu tư giai đoạn 2013 - 2015;

Sau khi nghe báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách, ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua danh mục các dự án chuẩn bị đầu tư giai đoạn 2013- 2015 như sau:

I. Huyện Nguyên Bình

1. Cầu treo Rỏong Cun, xã Hưng Đạo.

2. Trung tâm y tế huyện.

3. Đường giao thông QL34 - thủy điện Nà Ngàn.

4. Trụ sở làm việc Uỷ ban nhân dân thị trấn Nguyên Bình.

5. Đài truyền thanh - truyền hình.

6. Đầu tư các tuyến đường giao thông nội thị theo quy hoạch được duyệt tại thị trấn Nguyên Bình.

7. Trụ sở làm việc Uỷ ban nhân dân xã Yên Lạc.

8. Mương Nà Phát xã Thể Dục.

9. Mương Cốc Chủ, Bản Cải xã Minh Tâm.

10. Nhựa hóa đường Tam Kim - Hưng Đạo.

11. Nhựa hóa đường Cao Sơn - Mai Long.

12. Nhựa hóa đường Hoa Thám - QL 3.

13. Nhựa hóa đường vào xã Vũ Nông.

II. Huyện Bảo Lạc

1. Trung tâm y tế huyện.

2. Đường giao thông nông thôn Nà Khuổi, Sơn Lộ - Bản Bét, Huy Giáp.

3. Hệ thống cấp nước sạch thị trấn Bảo lạc.

4. Trụ sở Uỷ ban nhân dân xã Sơn Lập.

5. Đường giao thông nông thôn Nà Dạn - Khuổi Chủ - Nà Mạn, xã Thượng Hà.

6. Đường giao thông nông thôn Khuổi Cắt - Thôm Trang, xã Hồng Trị.

7. Sửa chữa trụ sở Uỷ ban nhân dân huyện Bảo Lạc.

8. Cải tạo, sửa chữa đường giao thông nông thôn xã Cốc Pàng và xã Thượng Hà.

9. Dự án đường vành đai biên giới đoạn Cốc Sì ( mốc 564 ) - Cốc Thốc - Bản Chang - Nà Lèng - Thiêng Qua (mốc 589).

10. Dự án bố trí ổn định dân cư biên giới xóm Cà Lò A, xã Khánh Xuân.

11. Dự án bố trí ổn định dân cư biên giới khu vực Thôn Lũng, xã Khánh Xuân.

12. Dự án bố trí ổn định dân cư biên giới xóm Lũng Pù, xã Xuân Trường.

13. Dự án bố trí ổn định dân cư biên giới xóm Bó Vài - Bản Chang, xã Thượng Hà.

14. Dự án di dân, ổn định dân cư biên giới xóm Nà Rào, xã Cô Ba.

15. Dự án đầu tư xây dựng khu căn cứ chiến đấu huyện Bảo Lạc.

III. Huyện Bảo Lâm

1. Trụ sở Uỷ ban nhân dân xã Nam Quang.

2. Công trình nước sạch trung tâm huyện Bảo Lâm.

3. Trường Trung học cơ sở Nam Cao.

4. Trường mầm non xã Thạch Lâm.

5. Trường mầm non xã Lý Bôn.

6. Trường mầm non xã Thái Học.

7. Trường mầm non xã Nam Quang.

7. Dự án ổn định dân cư biên giới xóm Lũng Mần và cụm dân cư xóm Nà Pịa, xã Đức Hạnh.

8. Trụ sở Uỷ ban nhân dân xã Thái Học.

9. Trụ sở Uỷ ban nhân dân xã Lý Bôn.

10. Nâng cấp Đường Pác Miầu - Mông Ân.

11. Đường giao thông nông thôn Nà Mạt, xã Lý Bôn - Pác Ngàm, xã Nam Cao.

12. Đường giao thông nông thôn Lũng Vài - Khau Trù - Khau Piò - Nà Mấư, xã Mông Ân - Nặm Ngoại - Nặm Tăn, xã Vĩnh Phong.

13. Kè chống xói lở khu ruộng Nà Mo, thị trấn Pác Miều.

14. Cải tạo, sửa chữa đường giao thông nông thôn xã Đức Hạnh và xã Yên Thổ.

15. Kè chống xói lở ruộng xóm Đon Sài, Nà Dịm, Tổng Phườn, Nà Rình, xã Nam Quang.

IV. Huyện Hạ Lang

1. Trường mầm non xã Cô Ngân.

2. Chợ trung tâm huyện lỵ Hạ Lang.

3. Hệ thống cấp nước sinh hoạt trung tâm cụm xã Lý Quốc.

4. Cấp điện sinh hoạt xóm Khu Đâư - Khu Noọc, xã Thị Hoa.

5. Mương thủy lợi Pác Thoong - Lũng Phiô, xã Lý Quốc.

6. Mương thủy lợi Sộc Áng, xã An Lạc.

7. Đường giao thông nông thôn Thoong Nhàn ( Kim Loan) - Nà Ray ( An Lạc), xã Kim Loan.

8. Cấp nước sinh hoạt xóm Thoong Pha, xã Minh Long.

9. Cấp nước sinh hoạt xóm Cúng - Búa - Mán, xã Đồng Loan.

10. Cấp nước sinh hoạt xóm Pò Mười, xã Vinh Quý.

11. Đường giao thông nông thôn Bản Kha - Boong Dưới, xã Thắng Lợi.

12. Trường Trung học cơ sở Thị Hoa.

13. Trường Mầm non Đức Quang.

14. Nhà công vụ giáo viên Trường tiểu học Lý Quốc.

15. Hệ thống thủy lợi thị trấn Thanh Nhật.

16. Trụ sở Uỷ ban nhân dân xã Vĩnh Quý.

V. Huyện Hòa An

1. Cải tạo, mở rộng Chợ Trung tâm thị trấn Nước Hai.

2. Đường giao thông nội thị, thị trấn Nước hai (các nhánh còn lại).

3. Cầu treo xã Trương Lương.

4. Cầu treo xã Bình Long.

5. Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện (giai đoạn II).

6. Điện sinh hoạt xóm Khuổi Lầy - Khuổi Ín, xã Bình Dương.

7. Nhựa hoá đường từ Phan Thanh - Uỷ ban nhân dân xã Quang Trung.

8. Nhựa hóa đường từ cầu Sam Luồng - Uỷ ban nhân dân xã Công Trừng.

9. Trường Trung học cơ sở Hoàng Tung.

10. Trường Tiểu học Nam Tuấn.

11. Trường Mầm non Nam Tuấn.

12. Trường Tiểu học Hoàng Tung.

13. Trường Trung học cơ sở Trưng Vương.

14. Trường Trung học cơ sở Đức Xuân.

15. Trường Mầm non Quang Trung.

16. Trường Mầm non Trưng Vương.

17. Trường Mầm non Trương Lương.

18. Trường Mầm non Đại Tiến.

VI. Huyện Phục Hòa

1. Trung tâm giáo dục thường xuyên, huyện Phục Hòa.

2. Nhà Công vụ trường Trung học cơ sở Tiên Thành.

3. Trạm y tế thị trấn Tà Lùng.

4. Mương Thua Khua, Tà Lạc xã Hồng Đại.

5. Đường giao thông nông thôn Tục Mỹ, Lăng Bản xã Mỹ Hưng - Nưa Khau, Bản Chập, xã Tiên Thành.

6. Ổn định dân cư xóm Nà Trào xã Mỹ Hưng.

7. Đường giao thông nông thôn Tha Miang - Phia Chiếu xã Triệu Ẩu.

8. Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Phục Hòa.

9. Nhà công vụ giáo viên trường mầm non Phục Hòa.

10. Cấp nước sinh hoạt xóm Pác Bó, thị trấn Hòa Thuận.

11. Dự án tôn tạo, bảo tồn và phát huy giá trị di tích thành nhà Mạc, thị trấn Hòa Thuận.

VII. Huyện Quảng Uyên

1. Cải tạo nâng cấp đường Quốc Phong - Quốc Dân.

2. Cấp nước sinh hoạt Nà Cưởm, xã Quảng Hưng.

3. Trụ sở Uỷ ban nhân dân xã Hoàng Hải.

4. Đường vào Uỷ ban nhân dân xã Đoài Khôn.

5. Đường giao thông nông thôn quốc lộ 3 (Hạnh Phúc) - Lũng Cút, Bó Ngùa (Hồng Quang).

6. Mương Tục Ngôn, thị trấn Quảng Uyên.

7. Mương Lũng Nà - Lũng Phiệt, xã Hồng Quang.

8. Trụ sở Đài truyền thanh - Truyền hình huyện Quảng Uyên.

9. Đầu tư xây dựng cống dọc các công trình đường nội thị, thị trấn Quảng Uyên.

10. Đường vào trường Dân tộc nội trú, thị trấn, Trung tâm giáo dục thường xuyên và Trường tiểu học thị trấn Quảng Uyên.

11. Đường giao thông liên xã Hồng Định - Hạnh Phúc.

12. Đường giao thông liên xã Bình Lăng (Quảng Uyên) - Đoài Côn (Trùng Khánh).

13. Cải tạo, nâng cấp đường giao thông nông thôn liên xã Ngọc Động (Quảng Uyên) - Trưng Vương (Hòa An).

14. Sân vận động huyện Quảng Uyên.

15. Cải tạo, nâng cấp đường giao thông liên xã Chí Thảo - Tự Do - Ngọc Động - Hoàng Hải - Hạnh Phúc.

VIII. Huyện Thạch An

1. Đường giao thông liên xã Đức Xuân - Lê Lợi - Danh Sỹ.

2. Khu xử lý nước thải thị trấn Đông Khê.

3. Đường giao thông liên Bản Là xã Đức Long - Bản Luồng xã Thụy Hùng.

4. Đường giao thông Mu Nẩu - Nà Phai - Nà Ngài xã Trọng Con.

5. Bến xe khách Đông Khê.

6. Đường giao thông xã Vân Trình (Thạch An) - xã Hồng Nam (Hòa An).

7. Đường giao thông liên xã Đức Thông - Trọng Con.

8. Đài truyền thanh truyền hình huyện.

9. Đầu tư xây dựng các dự án ổn định dân cư các xóm biên giới.

IX. Huyện Thông Nông

1. Nâng cấp chợ huyện Thông Nông.

2. Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Thông Nông.

3. Trường mầm non xã Cần Nông.

4. Nâng cấp đường lên trụ sở huyện ủy huyện Thông Nông.

5. Nhà văn hóa trung tâm huyện Thông Nông.

6. Trường trung học cơ sở xã Lương Thông.

7. Xây dựng trường mầm non xã Vị Quang.

8. Xây dựng trường mầm non xã Yên Sơn.

9. Đường từ đầu cầu tả Rọt - Trường Trung học phổ thông Thông Nông.

10. Trụ sở làm việc Đài phát thanh truyền hình huyện Thông Nông.

11. Đập, mương Phai Chẩu xã Lương Thông.

12. Kè chống sói lở Nà Pẩu - Phai Tác xã Đa Thông.

13. Kè chống sói lở Nà Rào - Nà Tè xã Đa Thông.

14. Kè chống sói lở Dẻ Rào, Tả Rọt thị trấn Thông Nông.

X. Huyện Trà Lĩnh

1. Đường giao thông nông thôn liên xã Tri Phương (Trà Lĩnh) - Lăng Yên (Trùng Khánh).

2. Đường giao thông nông thôn Quốc Toản - Xuân Nội.

3. Đường giao thông nông thôn xóm Lũng Tum, xã Xuân Nội - xóm Đông Căn, xã Tri Phương.

4. Dự án bố trí sắp xếp dân cư xóm Lũng Po, xã Cô Mười.

5. Nhà làm việc Khối đoàn thể huyện Trà Lĩnh.

6. Hạ tầng khu tái định cư huyện Trà Lĩnh.

XI. Huyện Trùng Khánh

1. Trụ sở làm việc xã Thân Giáp.

2. Trụ sở làm việc xã Lăng Yên.

3. Nhà văn hóa trung tâm huyện Trùng Khánh.

4. Trụ sở làm việc xã Trung Phúc.

5. Trụ sở làm việc xã Ngọc Chung.

6. Trụ sở làm việc xã Phong Nậm.

7. Kè chống sói lở sông Bắc Vọng.

8. Mương Phai Ca Nà Khiêu - Nà Rầy, đường ra cánh đồng Nà Rầy - Nà Khiêu, xã Đức Hồng.

XII. Huyện Hà Quảng

1. Đường nội thị thị trấn Xuân Hòa.

2. Trụ sở Uỷ ban nhân dân xã Trường Hà.

3. Trường Trung học cơ sở xã Vần Dính.

4. Trường mầm non xã Vần Dính.

5. Đường dây hạ thế Nà Nghiềng - Lũng Củm.

6. Trường mầm non xã Đào Ngạn.

7. Trường mầm non xã Tổng Cọt.

8. Trường Trung học cơ sở Kéo Yên.

9. Đường Bó Shóp, xã Kéo Yên - Pác Bó, xã Trường Hà.

10. Bể nước ăn nước Lũng Hoài.

11. Trụ sở xã Đào Ngạn.

12. Trường mầm non xã Nà Sác.

13. Đập và mương Co Múc, thị trấn Xuân Hòa.

14. Đầu tư xây dựng các dự án ổn định dân cư các xã biên giới huyện Hà Quảng.

15. Dự án đầu tư khu căn cứ chiến đấu huyện Hà Quảng.

16. Sân vận động huyện Hà Quảng.

17. Trung tâm y tế huyện.

XIII. Thành phố Cao Bằng

1. Trụ sở làm việc phường Duyệt Chung, thành phố Cao Bằng.

2. Cải tạo, nâng cấp đường sau khán đài A - Sân vận động tỉnh.

3. Đường Uỷ ban nhân dân phường Sông Bằng - Công ty cổ phần trúc tre Cao Bằng.

4. Cải tạo, nâng cấp đường Tân An (đoạn từ ngã tư Công an tỉnh - Trụ sở Uỷ ban nhân dân xã Hoà Chung).

5. Cải tạo, nâng cấp trụ sở làm việc Trung tâm Phát triển quỹ đất và giải phóng mặt bằng và một số phòng ban khác của thành phố Cao Bằng.

6. Trụ sở làm việc Trung tâm cấp quyền sử dụng đất, thành phố Cao Bằng.

7. Chợ Cao Bình.

8. Cải tạo, nâng cấp mặt đường và hệ thống thoát nước các tuyến đường (công trình nâng cấp hệ thống đào thải), thành phố Cao Bằng.

9. Làm mới đường nối QL4A với QL3 và lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng.

10. Xây dựng nhà văn hóa phường Sông Bằng.

11. Xây dựng nhà văn hóa phường Duyệt Trung.

12. Xây dựng nhà văn hóa xã Chu Trinh.

13. Đường giao thông nông thôn 06 tuyến trên địa bàn thành phố Cao Bằng (chương trình nâng cấp giai đoạn đầu tư sau năm 2012).

14. Xây dựng nghĩa trang phục vụ giải phóng mặt bằng dự án thu hồi đất hai bên đường phía Nam.

15. Nâng cấp đường giao thông Nà Cạn, thành phố Cao Bằng - xã Quang Trung, huyện Hòa An.

16. Cải tạo, nâng cấp chợ Sông Bằng.

XIV. Sở Công Thương

1. Điện xã Nam Cao, huyện Bảo Lâm.

2. Điện xã Thạch Lâm, huyện Bảo Lâm.

XV. Sở Giáo dục và Đào tạo

1. Trường phổ thông Dân tộc nội trú Bảo Lạc.

2. Trường phổ thông Dân tộc nội trú Hòa An.

3. Trường phổ thông Dân tộc nội trú Bảo Lâm.

4. Trường phổ thông Dân tộc nội trú Thạch An.

5. Trường phổ thông Dân tộc nội trú Trà Lĩnh.

6. Trường phổ thông Dân tộc nội trú Hạ Lang.

7. Trường phổ thông Dân tộc nội trú Quảng Uyên.

8. Trường phổ thông Dân tộc nội trú Nguyên Bình.

9. Trường phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Cao Bằng.

10. Trường trung học phổ thông Trùng Khánh.

11. Trường trung học phổ thông chuyên tỉnh.

12. Trường Trung học phổ thông thành phố Cao Bằng (nhà lớp học khối 10)

13. Các phòng học mầm non các huyện, thành phố (Uỷ ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh danh mục cụ thể).

XVI. Sở Giao thông Vận tải

1. Cầu Nặm Toòng (Km23+482 đường tỉnh 212).

2. Cải tạo, sửa chữa lớn đường QL3 cũ và ĐT 203.

XVII. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

1. Kiên cố hoá kênh mương hồ chứa nước Bản Nưa, xã Đào Ngạn, Hà Quảng.

2. Cụm thủy lợi xã Xuân Trường, Bảo Lạc.

3. Cụm thủy lợi xã Đức Long, Hòa An.

4. Hồ chứa nước Khuổi Dáng, xã Nam Tuấn, Hòa An

5. Trạm bảo vệ thực vật huyện Thạch An.

6. Dự án phát triển đàn bò.

7. Dự án phát triển mía đường giai đoạn 2011 - 2015.

8. Dự án phát triển cây trúc sào giai đoạn 2011 - 2015.

9. Dự án phát triển thuốc lá giai đoạn 2011 - 2016.

10. Đầu tư xây dựng các công trình kè chống xói lở bờ Sông Bằng, khu vực huyện Hòa An.

XVIII. Sở Ngoại vụ

1. Kè bảo vệ bờ sông Quây Sơn từ mốc 784 về hạ lưu thuộc xã Ngọc Côn, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng.

2. Kè bảo vệ bờ sông Quây Sơn từ mốc 785 về hạ lưu thuộc xã Ngọc Côn, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng.

3. Kè bảo vệ bờ suối đoạn từ mốc 789/2 đến mốc 790 thuộc xã Ngọc Côn, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng.

4. Đường giao thông nông thôn từ mốc 598 đến mốc 605, xã Xuân Trường, Bảo Lạc

XIX. Sở Tài nguyên và Môi trường

1. Xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu địa chính thành phố Cao Bằng.

2. Dự án xây dựng giải pháp bảo vệ nguồn nước Sông Bằng, Sông Hiến trên địa bàn huyện Hòa An, Thạch An và Nguyên Bình.

3. Dự án nâng cao nhận thức và năng lực ứng phó biến đổi khí hậu tỉnh Cao Bằng.

4. Dự án tăng cường năng lực quan trắc và kiểm soát ô nhiễm môi trường tỉnh Cao Bằng.

XX. Sở Thông tin và Truyền thông

1. Dự án hệ thống quản lý văn bản và điều hành công việc tại văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: Thành phố Cao Bằng, Hòa an, Hà quảng, Trùng Khánh, Phục hòa, Hạ Lang.

2. Dự án xây dựng 5 cổng thành phần: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kho Bạc Nhà nước tỉnh.

3. Cổng thông tin điện tử thành phần 10 cơ quan: Sở Giáo dục và đào tạo; Sở Y tế; Sở Văn hóa thể thao và Du lịch; Sở Tư pháp; Thanh tra tỉnh; Sở ngoại vụ; Ban Dân tộc tỉnh; Văn phòng Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tỉnh; Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh.

XXI. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch

1. Dự án đầu tư Bảo tồn, tôn tạo di tích gốc và khu di tích Làng Bó Bẩm khu di tích Pác Bó.

2. Dự án Nhà trưng bày bổ sung khu di tích Vườn Cam, thành phố Cao Bằng.

3. Cải tạo sửa chữa mặt sân vận động tỉnh.

4. Dự án Quy hoạch chi tiết khu liên hợp thể thao tỉnh.

5. Cải tạo, nâng cấp khu di tích Đà Quận, xã Hưng Đạo, thành phố Cao Bằng.

6. Trụ sở làm việc Đoàn nghệ thuật tỉnh Cao Bằng.

XXII. Sở Xây dựng

1. Trụ sở Tỉnh ủy Cao Bằng.

2. Trụ sở Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng.

3. Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư nông thôn Thành phố Cao Bằng.

4. Khu công viên trung tâm khu đô thị mới Đề Thám, thành phố Cao Bằng.

5. Hạ tầng kỹ thuật khu lâm viên kết hợp nhà ở khu đô thị mới Đề Thám, thành phố Cao Bằng.

XXIII. Sở Y tế

1. Trung tâm y tế huyện Quảng Uyên.

2. Trung tâm dân số - kế hoạch hóa gia đình huyện Bảo Lâm.

3. Trung tâm dân số - kế hoạch hóa gia đình huyện Hà Quảng.

4. Trạm y tế xã Hồng Định, huyện Quảng Uyên.

5. Trạm y tế xã Đại Sơn, huyện Phục Hòa.

6. Trạm y tế xã Cách Linh, huyện Phục Hòa.

7. Trạm y tế xã Dân Chủ, huyện Hòa An.

8. Trạm y tế xã Hoàng Tung, huyện Hòa An.

9. Trạm y tế xã Chu Trinh, thành phố Cao Bằng.

10. Trạm y tế phường Đề Thám, thành phố Cao Bằng.

11. Đầu tư xây dựng Trung tâm y tế huyện Phục Hòa và huyện Trà Lĩnh.

XXIV. Ban quản lý khu kinh tế tỉnh

1. Trạm xử lý nước thải và hệ thống thu gom nước thải thị trấn Tà Lùng, huyện Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng.

2. Cơ sở hạ tầng cửa khẩu Quốc gia Lý Vạn - huyện Hạ Lang (nhà Trạm kiểm soát liên hợp).

3. Đền bù, giải phóng mặt bằng theo quy hoạch cửa khẩu Sóc Giang.

4. Đền bù, giải phóng mặt bằng theo quy hoạch cửa khẩu Trà Lĩnh.

5. Trụ sở làm việc Trạm biên phòng cửa khẩu Trà Lĩnh, huyện Trà Lĩnh.

6. Đầu tư xây dựng hệ thống mương thoát nước trong khu kinh tế cửa khẩu Sóc Cao Bằng.

XXV. Đài phát thanh truyền hình tỉnh

1. Dự án nâng cấp trang thiết bị sản xuất và phát sóng phát thanh và truyền hình.

XXVI. Sở Nội vụ

1. Trụ sở làm việc Ban Tôn giáo tỉnh.

XXVII. Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh

1. Nhà nghiệp vụ đối ngoại Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng.

2. Nâng cấp đường từ thị trấn Thanh Nhật, Uỷ ban nhân dân xã Quang Long - Đồn Biên phòng Quang Long, Hạ Lang.

3. Nâng cấp đường giao thông từ Tả Cán, Uỷ ban nhân dân xã Tổng Cọt - Đồn Biên phòng Tổng Cọt, Hà Quảng.

Hàng năm, nếu có nhu cầu cấp thiết cần bổ sung danh mục đầu tư khác, trên cơ sở đáp ứng được nguồn vốn đầu tư, Uỷ ban nhân dân tỉnh tỉnh thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh để bổ sung thêm và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh trong kỳ họp gần nhất.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao cho Uỷ ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết này và định kỳ báo cáo kết quả thực hiện với Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức thành viên cùng phối hợp triển khai tuyên truyền, động viên mọi tầng lớp nhân dân thực hiện tốt Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và các Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày thông qua.

Nghị quyết đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng khoá XV kỳ họp thứ 5 thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Hà Ngọc Chiến

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 25/2012/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu25/2012/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/12/2012
Ngày hiệu lực23/12/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 25/2012/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 25/2012/NQ-HĐND danh mục dự án chuẩn bị đầu tư giai đoạn 2013 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 25/2012/NQ-HĐND danh mục dự án chuẩn bị đầu tư giai đoạn 2013 2015
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu25/2012/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Cao Bằng
        Người kýHà Ngọc Chiến
        Ngày ban hành13/12/2012
        Ngày hiệu lực23/12/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 25/2012/NQ-HĐND danh mục dự án chuẩn bị đầu tư giai đoạn 2013 2015

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 25/2012/NQ-HĐND danh mục dự án chuẩn bị đầu tư giai đoạn 2013 2015

            • 13/12/2012

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 23/12/2012

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực