Nghị quyết 25/NQ-HĐND

Nghị quyết 25/NQ-HĐND năm 2018 về Kế hoạch đầu tư công trung hạn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 do tỉnh Lai Châu ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 25/NQ-HĐND 2018 Kế hoạch đầu tư công thực hiện chương trình quốc gia Lai Châu


HỘI ĐNG NHÂN DÂN
TỈNH LAI CHÂU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 25/NQ-HĐND

Lai Châu, ngày 10 tháng 12 năm 2018

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIAI ĐOẠN 2016-2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU
KHOÁ XIV, KỲ HỌP THỨ TÁM

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm;

Căn cứ các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: Số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 về việc phê duyệt Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2016-2020; số 1760/QĐ-TTg ngày 10/11/2017 về Điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016; số 1722/QĐ-TTg ngày 02/9/2016 về Phê duyệt chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020; số 12/2017/QĐ-TTg ngày 22/4/2017 về việc ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2016-2020; số 1291/QĐ-TTg ngày 29/8/2017 về việc giao kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách nhà nước (bao gồm vốn trái phiếu Chính phủ) giai đoạn 2016-2020 (đợt 2); số 1865/QĐ-TTg ngày 23/11/2017 về việc giao kế hoạch thực hiện các Chương trình MTQG giai đoạn 2016-2020; số 900/QĐ-TTg ngày 20/6/2017 về việc phê duyệt danh sách xã ĐBKK, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của chương trình 135 giai đoạn 2017-2020;

Xét Tờ trình số 1854/TTr-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh dự thảo Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn thực hiện các Chương trình MTQG giai đoạn 2016-2020; Báo cáo thẩm tra số 516/BC-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2018 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Kế hoạch đầu tư công trung hạn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020, như sau:

I. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐẾN NĂM 2020

1. Số xã đạt chuẩn nông thôn mới: 38 xã.

2. Tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới: 39,6%.

3. Bình quân số tiêu chí xây dựng nông thôn mới: 15,5 tiêu chí/xã.

4. Mức giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân hằng năm: 4,18%.

II. KẾ HOẠCH GIAI ĐOẠN 2016-2020

1. Nguyên tắc phân bổ vốn

1.1. Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững

- Thực hiện theo nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 tại Nghị quyết số 60/2016/NQ-HĐND ngày 10/12/2016 của HĐND tỉnh Lai Châu.

- Đối với 02 huyện thoát nghèo theo Quyết định số 275/QĐ-TTg (huyện Than Uyên và Tân Uyên): Số vốn đầu tư còn lại các năm 2019-2020 chưa phân bổ chi tiết, chỉ thực hiện khi có quyết định của Thủ tướng Chính phủ, văn bản hướng dẫn của Bộ, ngành Trung ương.

- Nguyên tắc phân bổ vốn đầu tư chi tiết cho từng dự án: Căn cứ nguồn vốn Trung ương giao hằng năm thực hiện bố trí vốn theo thứ tự ưu tiên: Trả vốn ứng trước còn lại trong giai đoạn 2016-2020, bố trí đủ vốn cho các dự án hoàn thành trong giai đoạn 2016-2020, bố trí cho các dự án chuyển tiếp theo tiến độ thực hiện, nếu còn vốn mới bố trí cho các dự án dự kiến khởi công mới (theo khả năng cân đối kế hoạch hàng năm đảm bảo đầy đủ thủ tục đầu tư theo quy định).

- Đối với kinh phí sự nghiệp: Thực hiện dự án 3, 4, 5 thuộc Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững, thực hiện phân bổ chi tiết theo thông báo nguồn kinh phí cụ thể từng năm của các bộ, ngành Trung ương.

1.2. Chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới

- Thực hiện theo Quyết định số 12/2017/QĐ-TTg ngày 22/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn NSTW và tỷ lệ vốn đối ứng ngân sách địa phương thực hiện Chương trình MTQG Xây dựng NTM giai đoạn 2016-2020.

- Đối với nguồn vốn trích dự phòng (10%): Triển khai thực hiện theo hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương.

- Kinh phí hoạt động của ban chỉ đạo các cấp: Ban chỉ đạo cấp tỉnh bình quân mỗi năm 700 triệu đồng; Ban chỉ đạo cấp huyện bằng số xã x 15 triệu đồng/năm; riêng huyện Tân Uyên bổ sung thêm 100 triệu đồng/năm (huyện phấn đấu đạt chuẩn năm 2020); Ban chỉ đạo cấp xã trung bình 20 triệu đồng/xã/năm.

2. Kế hoạch giai đoạn 2016-2020

Tổng kế hoạch vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2016-2020: 3.196.051 triệu đồng, trong đó: Vốn đầu tư 2.340.106 triệu đồng, vốn sự nghiệp 855.945 triệu đồng, cụ thể:

2.1. Vốn Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững

Tổng kế hoạch vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2016-2020: 2.048.051 triệu đồng, trong đó:

- Vốn đầu tư phát triển: 1.453.406 triệu đồng.

- Vốn sự nghiệp: 594.645 triệu đồng.

2.2. Vốn Chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới

Tổng kế hoạch vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2016-2020: 1.148.000 triệu đồng, trong đó:

- Vốn đầu tư phát triển hỗ trợ từ nguồn ngân sách Trung ương và nguồn trái phiếu Chính phủ: 886.700 triệu đồng.

- Vốn sự nghiệp từ nguồn ngân sách Trung ương: 261.300 triệu đồng.

(Có biểu chi tiết kèm theo)

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao

1. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện.

- Đối với các xã, bản ĐBKK thực hiện Chương trình 135 và xã thực hiện Chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới, căn cứ tình hình đầu tư thực tế, cho phép điều chỉnh mức vốn đã giao cho xã, bản cho phù hợp, đảm bảo không vượt mức phân bổ cho huyện (đối với xã) và xã (đối với bản ĐBKK).

- Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vấn đề phát sinh, UBND tỉnh báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh để xem xét, điều chỉnh theo quy định của Chính phủ và phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu khóa XIV, kỳ họp thứ tám thông qua ngày 10 tháng 12 năm 2018 và có hiệu lực từ ngày thông qua./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT; Lao động, TB và XH;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- Thường trực HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- Công báo tỉnh, Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu
: VT./.

CHỦ TỊCH
Vũ Văn Hoàn

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 25/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu25/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/12/2018
Ngày hiệu lực10/12/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 tháng trước
(09/01/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 25/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 25/NQ-HĐND 2018 Kế hoạch đầu tư công thực hiện chương trình quốc gia Lai Châu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 25/NQ-HĐND 2018 Kế hoạch đầu tư công thực hiện chương trình quốc gia Lai Châu
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu25/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lai Châu
        Người kýVũ Văn Hoàn
        Ngày ban hành10/12/2018
        Ngày hiệu lực10/12/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 tháng trước
        (09/01/2019)

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Nghị quyết 25/NQ-HĐND 2018 Kế hoạch đầu tư công thực hiện chương trình quốc gia Lai Châu

         Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 25/NQ-HĐND 2018 Kế hoạch đầu tư công thực hiện chương trình quốc gia Lai Châu

         • 10/12/2018

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 10/12/2018

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực