Nghị quyết 26/2017/NQ-HĐND

Nghị quyết 26/2017/NQ-HĐND về quy định thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách của Hội đồng nhân dân cấp xã, cấp huyện và thời hạn Ủy ban nhân dân gửi báo cáo quyết toán ngân sách trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Nội dung toàn văn Nghị quyết 26/2017/NQ-HĐND phê chuẩn quyết toán ngân sách của Hội đồng nhân dân Quảng Trị


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 26/2017/NQ-HĐND

Quảng Trị, ngày 14 tháng 12 năm 2017

 

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH THỜI HẠN PHÊ CHUẨN QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CẤP XÃ, CẤP HUYỆN VÀ THỜI HẠN ỦY BAN NHÂN DÂN GỬI BÁO CÁO QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ
KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 6

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 06 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 163/2016/NĐ-CP quy định chi tiết Luật ngân sách nhà nước">342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước;

Xét Tờ trình số 5650/TTr-UBND ngày 09/11/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định thời hạn phê chuẩn báo cáo quyết toán ngân sách cấp xã, cp huyện và thời hạn Ủy ban nhân dân gửi báo cáo quyết toán ngân sách; Báo cáo thm tra của Ban kinh tế - ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biu Hội đng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

Nghị quyết này quy định thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách của Hội đồng nhân dân cấp xã, Hội đồng nhân dân cấp huyện, thời hạn Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị gửi báo cáo quyết toán ngân sách đến các Ban của Hội đồng nhân dân và báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân.

Điều 2. Quy định thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách của Hội đồng nhân dân cấp xã, cấp huyện và thời hạn Ủy ban nhân dân các cấp gửi báo cáo quyết toán ngân sách như sau:

1. Thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách của Hội đồng nhân dân cấp xã, cấp huyện:

- Hội đồng nhân dân cấp xã, Hội đồng nhân dân cấp huyện phê chuẩn quyết toán ngân sách năm trước tại kỳ họp giữa năm sau của Hội đồng nhân dân cùng cấp.

- Hội đồng nhân dân cấp xã phê chuẩn quyết toán ngân sách năm trước trước ngày 30 tháng 6 năm sau; Hội đồng nhân dân cấp huyện phê chuẩn quyết toán ngân sách năm trước trước ngày 31 tháng 7 năm sau.

2. Thời hạn Ủy ban nhân dân các cấp gửi báo cáo quyết toán ngân sách đến Ban của Hội đồng nhân dân cùng cấp đthẩm tra, đồng thời gửi cơ quan tài chính cấp trên trực tiếp:

- Ủy ban nhân dân cấp xã gửi báo cáo quyết toán ngân sách năm trước của cấp mình (báo cáo quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn xã, phường, thị trấn được giao và quyết toán chi ngân sách cấp xã) đến Ban kinh tế - xã hội của Hội đồng nhân dân cùng cấp để thẩm tra, đồng thời gửi Phòng tài chính cấp huyện chậm nhất 10 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp.

- Ủy ban nhân dân cấp huyện gửi báo cáo quyết toán ngân sách năm trước của cấp mình (báo cáo quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố được giao và quyết toán thu, chi ngân sách cấp huyện) đến Ban kinh tế - xã hội của Hội đồng nhân dân cùng cấp để thẩm tra, đồng thời gửi Sở tài chính chậm nhất 20 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp.

- Ủy ban nhân dân tỉnh gửi báo cáo quyết toán ngân sách địa phương năm trước (báo cáo quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh và quyết toán thu, chi ngân sách địa phương) đến Ban kinh tế - ngân sách của Hội đồng nhân dân tỉnh để thẩm tra, đồng thời gửi Bộ Tài chính, Kiểm toán nhà nước chậm nhất 30 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp cuối năm.

3. Ủy ban nhân dân các cấp báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết toán ngân sách địa phương để cho ý kiến trước khi trình Hội đồng nhân dân chậm nhất 07 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp đối với cấp xã; chậm nhất 10 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp đối với cấp huyện; chậm nhất 15 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp đối với cấp tỉnh.

Điều 3.

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các ban Hội đồng nhân dân, các tđại biểu Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội giám sát thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị Khóa VII, Kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 14 tháng 12 năm 2017, có hiệu lực thi hành từ ngày 24 tháng 12 năm 2017 và được áp dụng từ năm ngân sách 2017./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- VPQH, VPCP, VPCTN;
- Bộ KHĐT, Bộ Tài chính;
- Cục Kiểm tra VBQPPL Bộ Tư pháp;
- TVTU, TT HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;
- Đoàn ĐBQH, TAND, VKSND tỉnh;
- VP: TU, HĐND, UBND tỉnh;
- Các sở, ban ngành cấp tỉnh;
- TT HĐND, UBND c
p huyện;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- TT Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, KTNS.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Hùng

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 26/2017/NQ-HĐND

Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 26/2017/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 14/12/2017
Ngày hiệu lực 24/12/2017
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 26/2017/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 26/2017/NQ-HĐND phê chuẩn quyết toán ngân sách của Hội đồng nhân dân Quảng Trị


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Nghị quyết 26/2017/NQ-HĐND phê chuẩn quyết toán ngân sách của Hội đồng nhân dân Quảng Trị
Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 26/2017/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành Tỉnh Quảng Trị
Người ký Nguyễn Văn Hùng
Ngày ban hành 14/12/2017
Ngày hiệu lực 24/12/2017
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 6 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Nghị quyết 26/2017/NQ-HĐND phê chuẩn quyết toán ngân sách của Hội đồng nhân dân Quảng Trị

Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 26/2017/NQ-HĐND phê chuẩn quyết toán ngân sách của Hội đồng nhân dân Quảng Trị

  • 14/12/2017

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 24/12/2017

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực