Nghị quyết 29/2017/NQ-HĐND

Nghị quyết 29/2017/NQ-HĐND quy định nội dung, mức chi hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội của địa phương do tỉnh Đắk Lắk ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 29/2017/NQ-HĐND nội dung mức chi hoạt động giám sát phản biện xã hội Đắk Lắk


HỘI ĐNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 29/2017/NQ-HĐND

Đắk Lắk, ngày 11 tháng 10 năm 2017

 

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH NỘI DUNG, MỨC CHI HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT, PHẢN BIỆN XÃ HỘI CỦA ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM VÀ CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI CỦA ĐỊA PHƯƠNG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK
KHÓA IX, KỲ HỌP BẤT THƯỜNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ khoản 2 Điều 7 Thông tư số 337/2016/TT-BTC ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận T quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội;

Xét Tờ trình số 113 /TTr-UBND ngày 15 tháng 9 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị ban hành Nghị quyết quy định nội dung, mức chi hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội của địa phương; Báo cáo thẩm tra s 66/BC-HĐND ngày 06 tháng 10 năm 2017 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định nội dung, mức chi hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội của địa phương; cụ thể như sau:

1. Phạm vi điều chỉnh:

Nghị quyết này quy định nội dung, mức chi hoạt động giám sát, phản biện xã hội của y ban Mặt trận Tquốc Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội của địa phương.

2. Đối tượng áp dụng:

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội của địa phương.

3. Nội dung, mức chi hoạt động giám sát, phản biện xã hội:

a) Chi công tác phí cho các đoàn công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, khảo sát: Thanh toán công tác phí, tiền thuê chỗ ở nơi công tác, phương tiện phục vụ công tác giám sát, phản biện xã hội, mức chi áp dụng tại Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị.

b) Chi tổ chức hội nghị:

- Nội dung chi và mức chi được áp dụng tại Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị.

- Đối với hội nghị đối thoại, tọa đàm, hội thảo ngoài các khoản chi được áp dụng tại Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị, được chi một số khoản sau:

+ Chủ trì cuộc họp:

* Cấp tỉnh:  150.000 đồng/người/cuộc họp

* Cấp huyện:  120.000 đồng/người/cuộc họp

* Cấp xã: 100.000 đồng/người/cuộc họp

+ Thành viên cuộc họp:

* Cấp tỉnh:  100.000 đồng/người/cuộc họp

* Cấp huyện:  80.000 đồng/người/cuộc họp

* Cấp xã:  60.000 đồng/người/cuộc họp

+ Chi báo cáo tham luận theo đơn đặt hàng:

* Cấp tỉnh:  500.000 đồng/bài viết

* Cấp huyện:  400.000 đồng/bài viết

* Cấp xã: 300.000 đồng/bài viết.

c) Chi thuê chuyên gia thẩm định, chuyên gia tư vấn độc lập:

Trường hợp thực hiện hoạt động giám sát, phản biện xã hội có nội dung phức tạp, thuộc lĩnh vực chuyên môn sâu, cần lấy ý kiến tư vấn, phản biện của các chuyên gia độc lập, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh quyết định việc thuê chuyên gia thẩm định, chuyên gia tư vấn độc lập nhưng phải có hợp đồng công việc, có sản phẩm chất lượng được thủ trưởng đơn vị phê duyệt, số lượng chuyên gia do cơ quan chủ trì quyết định, nhưng tối đa không quá 05 chuyên gia cho nội dung cần thẩm định hoặc tư vấn trong hoạt động giám sát, phản biện xã hội. Mức chi 1.000.000 đồng/báo cáo kết quả thẩm định hoặc tư vấn.

d) Chi hỗ trợ, bồi dưỡng thành viên tham gia đoàn giám sát, phản biện xã hội (ngoài chế độ thanh toán công tác phí theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị):

- Thành viên chính thức của đoàn giám sát:

+ Cấp tỉnh: 100.000 đồng/người/ngày

+ Cấp huyện: 80.000 đồng/người/ngày

+ Cấp xã: 60.000 đồng/người/ngày

- Các thành viên khác:

+ Cấp tỉnh: 70.000 đồng/người/ngày

+ Cấp huyện: 50.000 đồng/người/ngày

+ Cấp xã: 40.000 đồng/người/ngày

đ) Chi xây dựng báo cáo kết quả giám sát, phản biện xã hội (báo cáo theo định kỳ, báo cáo kết quả giám sát, phản biện xã hội theo chuyên đề được giao); văn bản kiến nghị (tính cho sản phẩm cuối cùng, bao gồm cả tiếp thu, chỉnh lý); mức chi:

+ Cấp tỉnh: 2.000.000 đồng/báo cáo hoặc văn bản

+ Cấp huyện: 1.500.000 đồng/báo cáo hoặc văn bản

+ Cấp xã: 1.000.000 đồng/báo cáo hoặc văn bản

e) Các khoản chi khác: Trong phạm vi kinh phí phục vụ giám sát, phản biện xã hội được cơ quan có thẩm quyền giao, căn cứ tình hình thực tế triển khai công việc, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị quyết định việc chi tiêu cho các nội dung công việc thực tế phát sinh, bảo đảm theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành và tiết kiệm, hiệu quả.

4. Kinh phí phục vụ hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tquốc Việt Nam và tổ chức chính trị - xã hội các cấp do ngân sách cùng cấp bảo đảm theo phân cấp quản lý ngân sách nhà nước hiện hành.

5. Các quy định khác không nêu trong Nghị quyết này được thực hiện theo Thông tư số 337/2016/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc triển khai, thực hiện Nghị quyết.

Điều 3. Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk khóa IX, Kỳ họp bất thường thông qua ngày 11 tháng 10 năm 2017 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 10 năm 2017./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Ủy ban Trung ương MTTQVN;
- Ban Công tác đại biểu;
- Bộ Tài chính;
- Vụ Pháp chế - Bộ Tài chính;
- Cục KTVB - Bộ Tư pháp;
- Thư
ng trực Tỉnh ủy;
- UB MTTQVN t
nh;
- Các tổ chức Chính trị xã hội của t
nh;
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- Văn phòng HĐND tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Các Sở: Tài chính, Tư pháp;
- Cục thuế tnh, KBNN Đắk Lắk;
- TT HĐND, UBND các huyện, TX, TP;
- Báo Đắk Lắk, Đài PTTH tỉnh;
- Công báo tỉnh;
Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, P.Ct HĐND.

CHỦ TCH
Y Biêr Niê

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 29/2017/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu29/2017/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/10/2017
Ngày hiệu lực25/10/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 29/2017/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 29/2017/NQ-HĐND nội dung mức chi hoạt động giám sát phản biện xã hội Đắk Lắk


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 29/2017/NQ-HĐND nội dung mức chi hoạt động giám sát phản biện xã hội Đắk Lắk
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu29/2017/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đắk Lắk
        Người kýY Biêr Niê
        Ngày ban hành11/10/2017
        Ngày hiệu lực25/10/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 29/2017/NQ-HĐND nội dung mức chi hoạt động giám sát phản biện xã hội Đắk Lắk

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 29/2017/NQ-HĐND nội dung mức chi hoạt động giám sát phản biện xã hội Đắk Lắk

            • 11/10/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 25/10/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực