Nghị quyết 29/2017/NQ-HĐND

Nghị quyết 29/2017/NQ-HĐND về quy định đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Đắk Nông được vay vốn từ nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội

Nội dung toàn văn Nghị quyết 29/2017/NQ-HĐND quy định đối tượng chính sách khác được vay vốn Đắk Nông


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK NÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 29/2017/NQ-HĐND

Đắk Nông, ngày 14 tháng 12 năm 2017

 

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH ĐỐI TƯỢNG CHÍNH SÁCH KHÁC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK NÔNG ĐƯỢC VAY VỐN TỪ NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG ỦY THÁC QUA NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG
KHÓA III, KỲ HỌP THỨ 5

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bn quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04 tháng 10 năm 2002 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đi tượng chính sách khác;

Căn cứ Thông tư số 11/2017/TT-BTC ngày 08 tháng 02 năm 2017 của Bộ Tài chính quy định về quản lý và sử dụng nguồn vn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội đ cho vay đối với người nghèo và các đi tượng chính sách khác;

Xét Tờ trình số 6197/TTr-UBND ngày 03 tháng 11 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc Ban hành Quy định đối tượng chính sách khác của tnh Đắk Nông được vay vốn từ nguồn vn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội; Báo cáo thm tra của Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tnh; ý kiến thảo luận của các đại biu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, cụ th như sau:

Đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Đắk Nông được vay vốn do ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội là những hộ gia đình, các cá nhân gặp rủi ro do các nguyên nhân: Tai nạn, bệnh tật, thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh dẫn đến khó khăn về tài chính.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai, hướng dẫn thực hiện Nghị quyết và bổ sung đối tượng nêu trên vào Quy chế quản lý, sử dụng vn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội đcho vay theo quy định.

Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tđại biu và đại biu Hội đồng nhân dân tnh giám sát thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Đk Nông Khóa III Kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 14 tháng 12 năm 2017 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2018./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban thường vụ Quốc hội;
- Ban công tác đại biểu;
- Văn phòng: Quốc hội, Chính phủ;
- Cục kiểm tra văn bản Bộ Tư pháp;
- Bộ Tài chính;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
-
UBMTTQ tỉnh;
- Ủy ban nhân dân tỉnh;
- VP Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Các đại biểu HĐND tỉnh;
- Các Sở, Ban, ngành, đoàn th
tỉnh;
- Chi nhánh NHCSXH tỉnh;
- HĐND, UBND các huyện, thị xã;
- HĐND, UBND các xã, phường, thị trấn;
- Công báo tỉnh; Báo Đắk Nông;
- Đài PTTH tỉnh; Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh;
- Lưu: VT, LĐ, CV Phòng TH
, HSKH.

CHỦ TỊCH
Lê Diễn

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 29/2017/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu29/2017/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/12/2017
Ngày hiệu lực01/01/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Tiền tệ - Ngân hàng
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 29/2017/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 29/2017/NQ-HĐND quy định đối tượng chính sách khác được vay vốn Đắk Nông


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 29/2017/NQ-HĐND quy định đối tượng chính sách khác được vay vốn Đắk Nông
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu29/2017/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đắk Nông
        Người kýLê Diễn
        Ngày ban hành14/12/2017
        Ngày hiệu lực01/01/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Tiền tệ - Ngân hàng
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 29/2017/NQ-HĐND quy định đối tượng chính sách khác được vay vốn Đắk Nông

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 29/2017/NQ-HĐND quy định đối tượng chính sách khác được vay vốn Đắk Nông

            • 14/12/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/01/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực