Nghị quyết 30/2018/NQ-HĐND

Nghị quyết 30/2018/NQ-HĐND về thông qua "Đề án xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị"

Nội dung toàn văn Nghị quyết 30/2018/NQ-HĐND xử lý triệt để cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng Quảng Trị


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 30/2018/NQ-HĐND

Quảng Trị, ngày 08 tháng 12 năm 2018

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC THÔNG QUA “ĐỀ ÁN XỬ LÝ TRIỆT ĐỂ CÁC CƠ SỞ GÂY Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG NGHIÊM TRỌNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ”

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ
KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 9

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;

Căn cứ Quyết định số 1788/QĐ-TTg ngày 01/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt kế hoạch xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đến năm 2020;

Căn cứ Thông tư số 43/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-BTC ngày 06/01/2017 của Bộ Tài chính về hướng dẫn quản lý kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường;

Xét Tờ trình số 5186/TTr-UBND ngày 16/11/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị phê duyệt đề án xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị; báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Đề án xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, với các nội dung chính sau:

1. Mục tiêu:

a) Mục tiêu tổng quát:

Xử lý ô nhiễm, cải thiện và phục hồi chất lượng môi trường tại các khu vực bị ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; ngăn chặn sự phát sinh các khu vực bị ô nhiễm, suy thoái mới nhằm đảm bảo sức khỏe cộng đồng và góp phần vào sự nghiệp phát triển bền vững của tỉnh.

b) Mục tiêu cụ thể:

Từ năm 2019 đến năm 2021, tập trung xử lý triệt để 75% khu vực, cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, ngăn chặn không để phát sinh cơ sở mới gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Phấn đấu đến năm 2025 xử lý hoàn thành 100% khu vực, cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

2. Nội dung:

a) Giai đoạn năm 2019-2021:

- Hoàn thành xử lý triệt để tại 05/05 cơ sở sản xuất kinh doanh gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

- Xử lý ô nhiễm và cải thiện môi trường đối với 17 khu vực bị ô nhiễm môi trường nghiêm trọng do hóa chất bảo vệ thực vật tồn lưu trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 807/QĐ-TTg ngày 03/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

- Xử lý ô nhiễm môi trường tại 04 bãi chôn lấp chất thải rắn không hợp vệ sinh gồm: Bãi rác thành phố Đông Hà (xử lý ô nhiễm tại bãi rác cũ), bãi rác thị trấn Khe Sanh (xử lý ô nhiễm tại bãi rác cũ) bãi rác Vĩnh Linh, bãi rác huyện Đakrông.

- Xử lý ô nhiễm và cải thiện môi trường đối với 03 làng nghề điển hình đang gây ô nhiễm môi trường gồm: Làng bún Cẩm Thạch, xã Cam An, huyện Cam Lộ; làng bún Linh Chiểu và làng bún Thượng Trạch, xã Triệu Sơn, huyện Triệu Phong.

b) Hướng đến năm 2025

- Xử lý ô nhiễm và cải thiện môi trường đối với 19 khu vực bị ô nhiễm môi trường nghiêm trọng do hóa chất bảo vệ thực vật tồn lưu theo Quyết định số 807/QĐ-TTg ngày 03/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

- Đầu tư xây dựng bãi rác thành phố Đông Hà (nâng cấp các hạng mục bảo vệ môi trường tại bãi rác mới), bãi rác thị trấn Khe Sanh (xây dựng cụm lò đốt ở bãi rác mới); hoàn thành việc đầu tư xây dựng giai đoạn 02 cho 04 bãi rác gồm: bãi rác thị trấn Hải Lăng, bãi rác thị trấn Ái Tử, bãi rác thị trấn Gio Linh, bãi rác thị trấn Cam Lộ.

- Hoàn thành xử lý ô nhiễm 05 khu chợ gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng gồm: Chợ Khe Sanh, chợ Bồ Bản, chợ Mỹ Chánh, chợ Cam Lộ và chợ Cầu.

- Xử lý ô nhiễm 3/3 cơ sở giết mổ gia súc gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng và chứng nhận hoàn thành các biện pháp xử lý ô nhiễm triệt để gồm: lò giết mổ gia súc phường 1, thành phố Đông Hà; lò giết mổ gia súc phường 2, thị xã Quảng Trị và Hợp tác xã giết mổ gia súc thị trấn Khe Sanh.

3. Kinh phí thực hiện đề án:

- Giai đoạn 2019 - 2021: Tổng kinh phí thực hiện là: 161.539 triệu đồng. Trong đó:

+ Ngân sách Trung ương hỗ trợ là: 144.490 triệu đồng;

+ Nguồn ngân sách địa phương (từ nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường và các nguồn vốn hợp pháp khác) là: 17.049 triệu đồng.

- Từ năm 2022 - 2025: Tranh thủ các nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách Trung ương và các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện mục tiêu đề án. Đối với nguồn ngân sách địa phương: Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định trong dự toán chi tiêu ngân sách hàng năm theo lộ trình; đảm bảo phù hợp với Luật Ngân sách nhà nước và khả năng cân đối của ngân sách tỉnh.

Điều 2. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết;

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các ban Hội đồng nhân dân tỉnh, các tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể chính trị xã hội giám sát thực hiện Nghị quyết;

Nghị quyết này Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị Khóa VII, Kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2018 và có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày thông qua./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban thường vụ Quốc hội;
- VPQH, VPCP, VPCTN;
- Bộ TN&MT, Bộ Tư pháp; Bộ Tài chính, Bộ KH&ĐT;
- BTLQK4; Cục kiểm tra VB Bộ Tư pháp;
- TVTU, TTHĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- TAND, Viện KSND tỉnh;
- VP: TU, Đoàn ĐBQH; HĐND tỉnh; UBND tỉnh;
- Các Sở, Ban ngành cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- ĐB HĐND tỉnh;
- TT Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, HĐND tỉnh.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Hùng

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 30/2018/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu30/2018/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/12/2018
Ngày hiệu lực18/12/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 tháng trước
(11/01/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 30/2018/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 30/2018/NQ-HĐND xử lý triệt để cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng Quảng Trị


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 30/2018/NQ-HĐND xử lý triệt để cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng Quảng Trị
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu30/2018/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Trị
        Người kýNguyễn Văn Hùng
        Ngày ban hành08/12/2018
        Ngày hiệu lực18/12/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 tháng trước
        (11/01/2019)

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Nghị quyết 30/2018/NQ-HĐND xử lý triệt để cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng Quảng Trị

         Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 30/2018/NQ-HĐND xử lý triệt để cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng Quảng Trị

         • 08/12/2018

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 18/12/2018

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực