Nghị quyết 31/2018/NQ-HĐND

Nghị quyết 31/2018/NQ-HĐND quy định về mức kinh phí hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Nội dung toàn văn Nghị quyết 31/2018/NQ-HĐND kinh phí hỗ trợ hoạt động Ban Thanh tra nhân dân cấp xã Hà Giang


HỘI ĐNG NHÂN DÂN
TỈNH HÀ GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 31/2018/NQ-HĐND

Hà Giang, ngày 07 tháng 12 năm 2018

 

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH MỨC KINH PHÍ HỖ TRỢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN THANH TRA NHÂN DÂN CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG
KHÓA XVII - KỲ HỌP THỨ TÁM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn c Thông tư s 63/2017/TT-BTC ngày 19 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính quy định về lập dự toán, quản , sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân;

Xét Tờ trình số 110/TTr-UBND ngày 16 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tnh về việc ban hành Nghị quyết Quy định mức kinh phí hỗ trợ hoạt động của Ban thanh tra nhân dân xã, phường, thị trn trên địa bàn tỉnh Hà Giang; Báo cáo thẩm tra s 43/BC-BPC ngày 02 tháng 12 năm 2018 của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tnh và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định mức kinh phí hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Hà Giang, như sau:

1. Đối tượng áp dụng: Ban Thanh tra nhân dân xã, phường, thị trn (sau đây gi chung là cấp xã).

2. Mc hỗ trợ kinh phí hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân cấp xã là: 5.000.000 đồng/Ban/năm,

Điều 2. Hội đồng nhân dân tnh giao cho Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện.

Các nội dung khác không quy định trong Nghị quyết này được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 63/2017/TT-BTC ngày 19 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính, quy định về lp dự toán, qun lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bo đảm hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân.

Điều 3. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tnh Khóa XVII, Kỳ họp thTám thông qua và có hiệu lực thi hành ktừ ngày 01 tháng 01 năm 2019./.

 


Nơi nhận:

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Ủy ban Trung ương MTTQVN;
- Văn phòng Quốc hi; Văn phòng Chính phủ;
- Ban công tác đại biểu - UBTVQH;
- Bộ Tài chính;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL, Bộ Tư pháp;
- TTr Tỉnh ủy; HĐND; UBND tỉnh; UBMTTQ tnh;
- Đoàn ĐĐQH khóa XIV tnh Hà Giang;
- Đại biểu HĐND tnh khóa XVII;
- Các sở, ban, ngành, t chức CT-XH cp tnh;
- TTr.HĐND, UBND các huyện, thành ph;
- VP: Tỉnh ủy; Đoàn ĐBQH; HĐND; UBND tỉnh;
- Báo Hà Giang; Đài PTTH tnh;
- Cng TTĐT tỉnh; TT Công báo - Tin học tnh;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Thào Hồng Sơn

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 31/2018/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu31/2018/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/12/2018
Ngày hiệu lực01/01/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 tháng trước
(08/01/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 31/2018/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 31/2018/NQ-HĐND kinh phí hỗ trợ hoạt động Ban Thanh tra nhân dân cấp xã Hà Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 31/2018/NQ-HĐND kinh phí hỗ trợ hoạt động Ban Thanh tra nhân dân cấp xã Hà Giang
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu31/2018/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Giang
        Người kýThào Hồng Sơn
        Ngày ban hành07/12/2018
        Ngày hiệu lực01/01/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 tháng trước
        (08/01/2019)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 31/2018/NQ-HĐND kinh phí hỗ trợ hoạt động Ban Thanh tra nhân dân cấp xã Hà Giang

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 31/2018/NQ-HĐND kinh phí hỗ trợ hoạt động Ban Thanh tra nhân dân cấp xã Hà Giang

            • 07/12/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/01/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực