Nghị quyết 38/2016/NQ-HĐND

Nghị quyết 38/2016/NQ-HĐND về hỗ trợ kinh phí hoạt động đối với cơ quan Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Hà Nam giai đoạn 2017-2020

Nội dung toàn văn Nghị quyết 38/2016/NQ-HĐND hỗ trợ kinh phí hoạt động cơ quan Tòa án nhân dân Viện Kiểm sát Hà Nam


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 38/2016/NQ-HĐND

Hà Nam, ngày 08 tháng 12 năm 2016

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC HỖ TRỢ KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG ĐỐI VỚI CÁC CƠ QUAN TÒA ÁN NHÂN DÂN,VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN, THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ NAM GIAI ĐOẠN 2017-2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM
KHÓA XVIII KỲ HỌP THỨ BA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020;

Xét Tờ trình số 2900/TTr-UBND ngày 01 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về hỗ trợ kinh phí hoạt động đối với các cơ quan Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Hà Nam; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận, thống nhất của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hỗ trợ kinh phí từ nguồn ngân sách địa phương cho các cơ quan Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân và Thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2020

1. Đối tượng hỗ trợ

a) Tòa án nhân dân tỉnh; Tòa án nhân dân các huyện, thành phố.

b) Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; Viện Kiểm sát nhân dân các huyện, thành phố.

c) Cục thi hành án dân sự tỉnh; Chi cục thi hành án dân sự các huyện, thành phố.

2. Nội dung hỗ trợ: Hỗ trợ thực hiện các nhiệm vụ chính trị theo yêu cầu của cấp ủy, chính quyền địa phương.

3. Cơ chế hỗ trợ:

a) Phương thức hỗ trợ:

- Ngân sách cấp tỉnh hỗ trợ cho Tòa án nhân dân tỉnh; Viện kiểm sát nhân dân tỉnh; Cục thi hành án dân sự tỉnh.

- Ngân sách cấp huyện hỗ trợ cho Tòa án nhân dân huyện; Viện kiểm sát nhân dân huyện; Chi cục thi hành án dân sự huyện.

b) Mức hỗ trợ: Căn cứ vào nội dung hỗ trợ nêu trên, chương trình công tác các cơ quan: Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Thi hành án dân sự lập dự toán báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định trong dự toán ngân sách hàng năm.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam khóa XVIII, kỳ họp thứ ba thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2016 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2017./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban TVQH;
- Chính phủ;
- Các Bộ: Bộ Tài chính; Bộ Tư pháp;
- BTV Tỉnh ủy;
- UBND tỉnh; Ủy ban MTTQ tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Các Ban HĐND tỉnh;
- Các Đại biểu HĐND tỉnh;
- TT HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- Công báo tỉnh;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Phạm Sỹ Lợi

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 38/2016/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu38/2016/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/12/2016
Ngày hiệu lực01/01/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thủ tục Tố tụng
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 38/2016/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 38/2016/NQ-HĐND hỗ trợ kinh phí hoạt động cơ quan Tòa án nhân dân Viện Kiểm sát Hà Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 38/2016/NQ-HĐND hỗ trợ kinh phí hoạt động cơ quan Tòa án nhân dân Viện Kiểm sát Hà Nam
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu38/2016/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Nam
        Người kýPhạm Sỹ Lợi
        Ngày ban hành08/12/2016
        Ngày hiệu lực01/01/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thủ tục Tố tụng
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 38/2016/NQ-HĐND hỗ trợ kinh phí hoạt động cơ quan Tòa án nhân dân Viện Kiểm sát Hà Nam

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 38/2016/NQ-HĐND hỗ trợ kinh phí hoạt động cơ quan Tòa án nhân dân Viện Kiểm sát Hà Nam

            • 08/12/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/01/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực