Nghị quyết 38/2017/NQ-HĐND

Nghị quyết 38/2017/NQ-HĐND về Quy định thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách, thời hạn gửi các báo cáo tài chính - ngân sách và giao dự toán ngân sách cho cơ quan, đơn vị, địa phương áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Nội dung toàn văn Nghị quyết 38/2017/NQ-HĐND Quy định thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách Bắc Kạn


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 38/2017/NQ-HĐND

Bắc Kạn, ngày 07 tháng 12 năm 2017

 

NGHỊ QUYẾT

BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ THỜI HẠN PHÊ CHUẨN QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH; THỜI HẠN GỬI CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH - NGÂN SÁCH VÀ GIAO DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CHO CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ, ĐỊA PHƯƠNG ÁP DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ BẢY

Căn cứ Luật T chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 06 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 06 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2017 của Chính phủ ban hành Quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm địa phương, dự toán và phân b ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương hng năm;

Căn cứ Thông tư số 344/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định về quản lý ngân sách xã và các hoạt động tài chính khác của xã, phường, thị trấn;

Xét Tờ trình số 91/TTr-UBND ngày 08 tháng 11 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về dự thảo Nghị quyết quy định thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách cấp xã, cấp huyện; thời hạn Ủy ban nhân dân các cấp gửi các báo cáo tài chính - ngân sách của địa phương đến các cơ quan theo quy định và thời hạn giao dự toán ngân sách địa phương của Ủy ban nhân dân các cấp cho các cơ quan, đơn vị, địa phương cấp dưới áp dụng trên địa bàn tỉnh Bc Kạn; Báo cáo thm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và tổng hợp ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách, thời hạn gửi các báo cáo tài chính - ngân sách và giao dự toán ngân sách cho các cơ quan, đơn vị, địa phương áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn như sau:

1. Thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương của Hội đồng nhân dân

a) Cấp huyện: Trước ngày 15 tháng 7 năm sau;

b) Cấp xã: Trước ngày 15 tháng 6 năm sau.

2. Thời hạn gửi Báo cáo quyết toán ngân sách địa phương của Ủy ban nhân dân

a) Cấp tỉnh: Gửi Ban Kinh tế - Ngân sách đồng gửi cơ quan tài chính cấp trên trước ngày 01 tháng 10 năm sau; gửi Thường trực Hội đồng nhân dân trước ngày 15 tháng 11 năm sau; gửi Hội đồng nhân dân tỉnh chậm nht là 07 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp Hội đồng nhân dân.

b) Cấp huyện: Gửi Ban Kinh tế - Xã hội đồng gửi cơ quan tài chính cấp trên trước ngày 15 tháng 6 năm sau; gửi Thường trực Hội đồng nhân dân trước ngày 30 tháng 6 năm sau; gửi Hội đồng nhân dân chậm nht là 07 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp Hội đồng nhân dân.

c) Cấp xã: Gửi Ban Kinh tế - Xã hội đồng gửi cơ quan tài chính cấp trên trước ngày 15 tháng 4 năm sau; gửi Thường trực Hội đồng nhân dân trước ngày 15 tháng 5 năm sau; gửi Hội đồng nhân dân chậm nht là 07 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp Hội đồng nhân dân.

3. Thời hạn gửi Báo cáo dự toán ngân sách địa phương, phương án phân bổ ngân sách năm sau của Ủy ban nhân dân

a) Cấp tỉnh: Gửi Ban Kinh tế - Ngân sách trước ngày 10 tháng 11 hằng năm; gửi Thường trực Hội đồng nhân dân trước ngày 25 tháng 11 hng năm; gửi Hội đồng nhân dân chậm nhất là 07 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp Hội đồng nhân dân.

b) Cấp huyện: Gửi Ban Kinh tế - Xã hội trước ngày 25 tháng 11 hằng năm; gửi Thường trực Hội đồng nhân dân trước ngày 05 tháng 12 hng năm; gửi Hội đồng nhân dân chậm nhất là 07 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp Hội đồng nhân dân.

c) Cấp xã: Gửi Ban Kinh tế - Xã hội trước ngày 05 tháng 12 hằng năm; gửi Thường trực Hội đồng nhân dân trước ngày 15 tháng 12 hằng năm; gửi Hội đồng nhân dân chậm nhất là 07 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp Hội đồng nhân dân.

4. Thời hạn giao dự toán ngân sách năm sau cho từng cơ quan, đơn vị thuộc cấp mình và cấp dưới của Ủy ban nhân dân

a) Cấp tỉnh: Trước ngày 11 tháng 12 hằng năm.

b) Cấp huyện: Trước ngày 21 tháng 12 hằng năm.

c) Cấp xã: Trước ngày 31 tháng 12 hằng năm.

5. Thời hạn gửi Báo cáo tài chính 03 năm của Ủy ban nhân dân tỉnh

a) Gửi Ban Kinh tế - Ngân sách trước ngày 10 tháng 11 hằng năm.

b) Gửi Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh trước ngày 20 tháng 11 hằng năm.

c) Gửi Hội đồng nhân dân tỉnh chậm nhất là 07 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp Hội đồng nhân dân.

6. Thời hạn gửi Kế hoạch Tài chính - Ngân sách 5 năm của Ủy ban nhân dân tỉnh

a) Gửi Ban Kinh tế - Ngân sách trước ngày 10 tháng 11 năm thứ 5 của kế hoạch tài chính 05 năm giai đoạn trước.

b) Gửi Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh trước ngày 20 tháng 11 năm thứ 5 của kế hoạch tài chính 05 năm giai đoạn trước.

c) Gửi Hội đồng nhân dân tỉnh chậm nhất là 07 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp Hội đồng nhân dân.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, kỳ họp thứ bảy thông qua ngày 07 tháng 12 năm 2017 và có hiệu lực từ ngày 17 tháng 12 năm 2017./.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- VPQH, VPCP, VPCTN;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Tư pháp;
- Cục Kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp)
;
- TT.T
ỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- UBMTTQVN và các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- TT. Huyện (Thành) ủy, HĐND, UBND,
UBMTTQ các huyện, thành phố;
- Trung tâm Công báo - Tin học tỉnh;
- LĐVP;

- Phòng TH;
- Lưu: VT, HS.
/.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Du

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 38/2017/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu38/2017/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/12/2017
Ngày hiệu lực17/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 38/2017/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 38/2017/NQ-HĐND Quy định thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách Bắc Kạn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 38/2017/NQ-HĐND Quy định thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách Bắc Kạn
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu38/2017/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Kạn
        Người kýNguyễn Văn Du
        Ngày ban hành07/12/2017
        Ngày hiệu lực17/12/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 38/2017/NQ-HĐND Quy định thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách Bắc Kạn

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 38/2017/NQ-HĐND Quy định thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách Bắc Kạn

            • 07/12/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 17/12/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực