Nghị quyết 51/2016/NQ-HĐND

Nghị quyết 51/2016/NQ-HĐND thông qua Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu công nghiệp cửa khẩu Bình Hiệp (giai đoạn 1) trong Khu kinh tế cửa khẩu Long An, xã Bình Hiệp, xã Bình Tân, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An

Nội dung toàn văn Nghị quyết 51/2016/NQ-HĐND quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp cửa khẩu Bình Hiệp Long An


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 51/2016/NQ-HĐND

Long An, ngày 08 tháng 12 năm 2016

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC THÔNG QUA ĐỒ ÁN QUY HOẠCH PHÂN KHU XÂY DỰNG TỶ LỆ 1/2.000 KHU CÔNG NGHIỆP CỬA KHẨU BÌNH HIỆP (GIAI ĐOẠN 1) TRONG KHU KINH TẾ CỬA KHẨU LONG AN XÃ BÌNH HIỆP, XÃ BÌNH TÂN, THỊ XÃ KIẾN TƯỜNG, TỈNH LONG AN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LONG AN
KHÓA IX - KỲ HỌP THỨ 4

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một s nội dung về quy hoạch xây dựng;

Quyết định s 15/QĐ-TTg ngày 07/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Long An, tỉnh Long An đến năm 2030;

Căn cứ Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 của Bộ Xây dựng quy định về hồ sơ của nhiệm vụ và đ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù;

Sau khi xem xét Tờ trình s 4666/TTr-UBND ngày 11/11/2016 của UBND tỉnh về việc thông qua đ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu công nghiệp cửa khẩu Bình Hiệp (giai đoạn 1) trong Khu kinh tế cửa khẩu Long An, xã Bình Hiệp, xã Bình Tân, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An; Báo cáo thm tra của Ban kinh tế - ngân sách HĐND và ý kiến thảo luận của đại biu Hội đng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất thông qua Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu công nghiệp cửa khẩu Bình Hiệp (giai đoạn 1) trong Khu kinh tế cửa khẩu Long An, xã Bình Hiệp, xã Bình Tân, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An (đính kèm Đồ án).

Đối với dự án có ngành nghề dệt nhuộm (01 dự án), do khu vực sản xuất đầu nguồn, chưa xây dựng khu xử lý nước thải tập trung đồng bộ, nên khi doanh nghiệp đi vào hoạt động, phải xây dựng khu xử lý nước thải tập trung đạt Quy chuẩn Việt Nam QCVN 40-2011/BTNMT giới hạn A dẫn ra hồ điều hòa để kiểm soát trước khi thải ra nguồn tiếp nhận.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện và định kỳ báo cáo kết quả thực hiện với Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định.

Điều 3. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Thường trực, các Ban và Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Long An khóa IX kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2016 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2017./.

 


Nơi nhận:
- UB Thường vụ QH (b/c);
- Chính phủ (b/c);
- VP.QH, VP.CP (TP. HCM) (b/c);
- Ban công tác ĐB của UBTVQH (b/c);
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL-Bộ tư pháp;
- TT.TU (b/c);
- ĐB HĐND t
nh khóa IX;
- UBND t
nh, UBMTTQ VN tnh;
- Đoàn ĐBQH đơn vị t
nh;
- Các sở, ngành, đoàn thể tỉnh;
- TT.HĐND, UBND huyện, thị xã, thành phố;
- VP.UBND t
nh;
- LĐ và CV VP. HĐND t
nh;
- Phòng Công báo - VP.UBND t
nh;
- Trang thông tin điện tử HĐND t
nh;
- Lưu: VT (TĐ).

CHỦ TỊCH
Phạm Văn Rạnh

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 51/2016/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu51/2016/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/12/2016
Ngày hiệu lực01/01/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước

Download Văn bản pháp luật 51/2016/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 51/2016/NQ-HĐND quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp cửa khẩu Bình Hiệp Long An


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 51/2016/NQ-HĐND quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp cửa khẩu Bình Hiệp Long An
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu51/2016/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Long An
        Người kýPhạm Văn Rạnh
        Ngày ban hành08/12/2016
        Ngày hiệu lực01/01/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 51/2016/NQ-HĐND quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp cửa khẩu Bình Hiệp Long An

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 51/2016/NQ-HĐND quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp cửa khẩu Bình Hiệp Long An

            • 08/12/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/01/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực