Nghị quyết 64/2017/NQ-HĐND

Nghị quyết 64/2017/NQ-HĐND về cơ chế, chính sách hỗ trợ loại hình giáo dục mầm non ngoài công lập trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2018-2025

Nội dung toàn văn Nghị quyết 64/2017/NQ-HĐND chính sách hỗ trợ loại hình giáo dục mầm non ngoài công lập Lạng Sơn


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 64/2017/NQ-HĐND

Lạng Sơn, ngày 11 tháng 12 năm 2017

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ MỘT SỐ CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ LOẠI HÌNH GIÁO DỤC MẦM NON NGOÀI CÔNG LẬP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN GIAI ĐOẠN 2018 - 2025

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
KHÓA XVI KỲ HỌP THỨ SÁU

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30 ngày 5 tháng 2008 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường; Nghị định số 59/2014/NĐ-CP ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường;

Căn cứ Thông tư số 69/2008/NĐ-CP \">135/2008/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số số 69/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường; Thông tư số 156/2014/TT-BTC ngày 23 tháng 10 năm 2014 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 69/2008/NĐ-CP \">135/2008/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số số 69/NĐ- CP ngày 30 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường;

Xét Tờ trình số 119/TTr-UBND ngày 21 tháng 11 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về cơ chế, chính sách khuyến khích đầu tư phát triển loại hình giáo dục mầm non ngoài công lập trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2018- 2025; Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa-Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định về một số cơ chế, chính sách hỗ trợ loại hình giáo dục mầm non ngoài công lập trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2018 - 2025, như sau:

1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị quyết này quy định định mức hỗ trợ kinh phí xây dựng mới phòng học mầm non và hỗ trợ thu nhập cho giáo viên mầm non trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2018 - 2025.

2. Đối tượng áp dụng

Nghị quyết này áp dụng đối với cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập được thành lập theo quy định của pháp luật; nhà đầu tư tự nguyện tham gia và chịu sự quản lý về các nội dung được hỗ trợ theo quy định và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Điều 2. Các chính sách hỗ trợ

1. Hỗ trợ xây dựng phòng học mầm non

a) Mức hỗ trợ

Hỗ trợ 150 triệu đồng/phòng học đối với phòng học được xây dựng mới của các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập.

b) Nguyên tắc hỗ trợ

Hỗ trợ các phòng học được xây dựng mới, đảm bảo đạt chuẩn theo quy định tại Thông tư số 02/2014/TT-BGDĐT ngày 08/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia và theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 3907:2011 ; có đủ hồ sơ về quản lý đầu tư, quản lý chất lượng theo quy định của pháp luật hiện hành tại thời điểm xem xét hỗ trợ; đảm bảo quy mô về số trẻ tối đa trong nhóm, lớp theo Quyết định số 1470/QĐ-TTg ngày 22/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Danh mục chi tiết các loại hình, tiêu chí, quy mô, tiêu chuẩn của các cơ sở thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục , dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường ban hành kèm theo Quyết định số 1466/QĐ-TTg ngày 10/6/2008 của Thủ tướng Chính phủ.

2. Hỗ trợ thu nhập cho giáo viên trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập

a) Mức hỗ trợ:

Giáo viên (kể cả giáo viên hợp đồng ngắn hạn) đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập hằng tháng được hỗ trợ một khoản thu nhập bằng 50% mức lương cơ sở/người/tháng/. Mức hỗ trợ này nằm ngoài mức lương thỏa thuận giữa chủ cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập và giáo viên hợp đồng giảng dạy.

b) Nguyên tắc hỗ trợ:

Hỗ trợ đối với giáo viên theo định biên của nhà nước quy định, có trình độ đào tạo chuyên ngành mầm non đạt chuẩn trở lên, thực hiện chi trả trực tiếp cho giáo viên.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân tỉnh Lạng Sơn khóa XVI, Kỳ họp thứ sáu thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2017 và có hiệu lực từ ngày 21 tháng 12 năm 2017./.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Các Bộ Tài chính;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Cục Kiểm tra VBQPPL-Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh;

- Ủy ban MTTQVN tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Các đại biểu HĐND tỉnh;
- VKSND, TAND, THADS tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- TT HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- C
,PVP; chuyên viên Văn phòng HĐND tỉnh;
- C
,PVP và các phòng Văn phòng UBND tỉnh;
- Công báo tỉnh, Báo Lạng Sơn;
- Lưu: VT, HSKH.

CHỦ TỊCH
Hoàng Văn Nghiệm

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 64/2017/NQ-HĐND

Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 64/2017/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 11/12/2017
Ngày hiệu lực 21/12/2017
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Giáo dục
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 11 tháng trước
(07/01/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 64/2017/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 64/2017/NQ-HĐND chính sách hỗ trợ loại hình giáo dục mầm non ngoài công lập Lạng Sơn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Nghị quyết 64/2017/NQ-HĐND chính sách hỗ trợ loại hình giáo dục mầm non ngoài công lập Lạng Sơn
Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 64/2017/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành Tỉnh Lạng Sơn
Người ký Hoàng Văn Nghiệm
Ngày ban hành 11/12/2017
Ngày hiệu lực 21/12/2017
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Giáo dục
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 11 tháng trước
(07/01/2020)

Văn bản thay thế

Văn bản gốc Nghị quyết 64/2017/NQ-HĐND chính sách hỗ trợ loại hình giáo dục mầm non ngoài công lập Lạng Sơn

Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 64/2017/NQ-HĐND chính sách hỗ trợ loại hình giáo dục mầm non ngoài công lập Lạng Sơn

  • 11/12/2017

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 21/12/2017

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực