Nghị quyết 92/2018/NQ-HĐND

Nghị quyết 92/2018/NQ-HĐND quy định về mức hỗ trợ kinh phí mua bảo hiểm y tế năm 2019 cho nhóm đối tượng được ngân sách Nhà nước hỗ trợ mức đóng do tỉnh Gia Lai ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 92/2018/NQ-HĐND mức hỗ trợ kinh phí mua bảo hiểm y tế Gia Lai 2019


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 92/2018/NQ-ND

Gia Lai, ngày 06 tháng 12 năm 2018

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC HỖ TRỢ KINH PHÍ MUA BẢO HIỂM Y TẾ NĂM 2019 CHO MỘT SỐ ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC HỖ TRỢ MỨC ĐÓNG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI
KHÓA XI, KỲ HỌP THỨ BẢY

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;

Căn cứ Luật Bảo hiểm y tế năm 2008 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế;

Thực hiện Quyết định số 1167/QĐ-TTg ngày 28 tháng 6 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về điều chỉnh chỉ tiêu bao phủ bảo hiểm y tế giai đoạn 2016-2020;

Thực hiện Văn bản số 1018/TTg-KGVX ngày 10 tháng 6 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phát triển, mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm y tế và tin học hóa công tác giám định, thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế;

Thực hiện Nghị quyết số 40/NQ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ về Phiên họp thường kỳ tháng 4 năm 2017;

Xét Tờ trình số 2582/TTr-UBND ngày 15 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh về việc đề nghị quy định mức hỗ trợ kinh phí mua bảo hiểm y tế năm 2019 cho một số đối tượng được ngân sách Nhà nước hỗ trợ mức đóng; Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại Kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định mức hỗ trợ kinh phí mua bảo hiểm y tế năm 2019 cho một số nhóm đối tượng được ngân sách Nhà nước hỗ trợ mức đóng, cụ thể:

TT

Đối tượng thụ hưởng

Mức NSNN hỗ trợ theo quy định của Trung ương

Mức HĐND tỉnh Quyết nghị hỗ trợ thêm

Số còn lại đối tượng thụ hưởng phải đóng

1

Người thuộc hộ cận nghèo theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định 146/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ.

70%

30%

0%

2

Người thuộc hộ nghèo đa chiều thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản khác (không bị thiếu hụt bảo hiểm y tế) theo Nghị quyết số 40/NQ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ.

70%

30%

0%

3

Học sinh, sinh viên theo quy định tại khoản 3 Điều 4 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ thuộc hộ gia đình có đông con (từ 3 con trở lên), gặp khó khăn về kinh tế.

30%

20%

50%

4

Người thuộc hộ nông, lâm, ngư nghiệp có mức sống trung bình theo quy định tại khoản 4 Điều 4 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ.

30%

20%

50%

Nguồn kinh phí thực hiện: Kinh phí thực hiện việc hỗ trợ mức đóng mua bảo hiểm y tế năm 2019 cho một số nhóm đối tượng được sử dụng từ nguồn kết dư bảo hiểm y tế năm 2018 và từ nguồn ngân sách của tỉnh năm 2019.

Khi có kết dư quỹ bảo hiểm y tế năm 2018 thì Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét hỗ trợ mua bảo hiểm y tế cho hộ dân tộc thiểu số sinh sống ở vùng 1 (trừ những người thuộc đối tượng quy định tại các Điều 1, 2, 3, 4, 6 Nghị định 146/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ).

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XI, Kỳ họp thứ Bảy thông qua ngày 6 tháng 12 năm 2018 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2019./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 2;
- Ủy ban TVQH;
- VPQH; VPCP;
- Bộ Tài chính; Bộ LĐ-TB&XH;
- Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư Pháp;
- TT Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Các đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- Các Văn phòng: Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh;
- HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Website: htttp//dbnd.gialai.gov.vn;
- Báo Gia Lai, Đài PTTH tỉnh;
- Lãnh đạo và chuyên viên phòng Tổng hợp;
- Lưu: VT-TH.

CHỦ TỊCH
Dương Văn Trang

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 92/2018/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu92/2018/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/12/2018
Ngày hiệu lực01/01/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thể thao - Y tế, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 tháng trước
(01/01/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 92/2018/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 92/2018/NQ-HĐND mức hỗ trợ kinh phí mua bảo hiểm y tế Gia Lai 2019


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 92/2018/NQ-HĐND mức hỗ trợ kinh phí mua bảo hiểm y tế Gia Lai 2019
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu92/2018/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Gia Lai
        Người kýDương Văn Trang
        Ngày ban hành06/12/2018
        Ngày hiệu lực01/01/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thể thao - Y tế, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 tháng trước
        (01/01/2019)

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Nghị quyết 92/2018/NQ-HĐND mức hỗ trợ kinh phí mua bảo hiểm y tế Gia Lai 2019

         Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 92/2018/NQ-HĐND mức hỗ trợ kinh phí mua bảo hiểm y tế Gia Lai 2019

         • 06/12/2018

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 01/01/2019

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực