Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước, Đào Thiện Thi, Không còn phù hợp

Tìm thấy 1 văn bản phù hợp.