Giàng A Tính, Chưa có hiệu lực

Tìm thấy văn bản phù hợp.