Tỉnh Thái Bình, Hoàng Đình Thạch, Còn hiệu lực

Tìm thấy 2 văn bản phù hợp.