Quyết định 02/2016/QĐ-UBND

Quyết định 02/2016/QĐ-UBND quy định mức trần chi phí in, chụp, đánh máy giấy tờ, văn bản tại các cơ quan thực hiện chứng thực trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Nội dung toàn văn Quyết định 02/2016/QĐ-UBND mức trần chi phí in chụp đánh máy văn bản cơ quan chứng thực Quảng Ngãi


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/2016/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 20 tháng 01 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH MỨC TRẦN CHI PHÍ IN, CHỤP, ĐÁNH MÁY GIẤY TỜ, VĂN BẢN TẠI CÁC CƠ QUAN THỰC HIỆN CHỨNG THỰC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ s gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 147/TTr-STP ngày 29/12/2015 và Giám đốc Sở Tài chính tại Công văn số 2890/STC- TCHCSN ngày 20/11/2015,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Quy định mức trần chi phí in, chụp, đánh máy giấy tờ, văn bản tại các cơ quan thực hiện chứng thực trên địa bàn tỉnh (chi tiết kèm theo Quyết định này).

Mức trần chi phí in, chụp, đánh máy giấy tờ, văn bản là mức thu tối đa và đã bao gồm thuế giá trị gia tăng. Căn cứ tình hình thực tế tại địa phương, UBND cấp huyện quy định mức thu của Phòng Tư pháp; UBND cấp xã quy định mức thu phù hợp nhưng không được vượt quá mức trần quy định tại Quyết định này, gửi Sở Tư pháp để theo dõi; đồng thời, niêm yết công khai tại trụ sở của cơ quan trong quá trình thực hiện.

Điều 2. Đối tượng nộp, cơ quan thu

1. Đối tượng nộp: Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu in, chụp, đánh máy giấy tờ, văn bản khi thực hiện yêu cầu cấp bản sao từ sgốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch.

2. Cơ quan thu: Phòng Tư pháp cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh.

Điều 3. Quản lý và sử dụng chi phí in, chụp, đánh máy giấy tờ văn bản

1. Phòng Tư pháp cấp huyện, UBND cấp xã có trách nhiệm mở sổ sách kế toán để theo dõi, hạch toán chi phí in, chụp, đánh máy giấy tờ, văn bản theo pháp luật về kế toán thống kê; toàn bộ số tiền thu được thực hiện chi cho các nội dung sau:

a) Chi phí phục vụ trực tiếp cho việc thực hiện công việc in, chụp, đánh máy giấy tờ, văn bản như: văn phòng phẩm, vật tư văn phòng, thông tin liên lạc, công tác phí trong nước theo tiêu chuẩn, định mức hiện hành.

b) Chi mua sắm, sửa chữa thường xuyên tài sản, trang thiết bị phục vụ trực tiếp cho thực hiện in, chụp, đánh máy giấy tờ, văn bản.

c) Chi hỗ trợ tiền công cho người trực tiếp thực hiện công việc in, chụp, đánh máy giấy tờ, văn bản như: chi bổ sung thu nhập tăng thêm, ngoài giờ, khen thưởng cho những người trực tiếp làm công tác chứng thực, chi cho các hoạt động phúc lợi tập thể theo quy định.

d) Nội dung chi tại các điểm a, b và c, khoản 1 Điều này phải được quy định tại Quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan thực hiện việc chứng thực trước khi thực hiện.

2. Sau khi thực hiện chi cho các nội dung chi theo quy định tại khoản 1 Điều này, phần kinh phí còn lại (nếu có) chưa chi hết vào cuối năm thì được chuyển sang năm sau để tiếp tục thực hiện.

3. Việc thu, nộp tiền chi phí in, chụp, đánh máy giấy tờ, văn bản khi thực hiện chứng thực bằng tiền đồng Việt Nam (VNĐ); mức thu được quy định tại Quyết định này không bao gồm lệ phí chứng thực theo quy định hiện hành.

Điều 4. Sở Tư pháp có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Cục Thuế tỉnh hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Quyết định này.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 6. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Tư pháp, Tài chính; Cục Thuế tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 6;
- Bộ Tư pháp (báo cáo);
- Cục kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (Bộ Tư pháp);
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, PCT
UBND tỉnh;
- Đài PH-TH tỉnh, Báo Quảng Ngãi;
- VPUB: PCVP(NC), KTTH, CBTH;
- Lưu: VT. NC
lmc42.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Ngọc Căng

 

QUY ĐỊNH

MỨC TRẦN CHI PHÍ IN, CHỤP, ĐÁNH MÁY GIẤY TỜ, VĂN BẢN TẠI CÁC CƠ QUAN THỰC HIỆN CHỨNG THỰC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI
(Kèm theo Quyết định số 02/2016/QĐ-UBND ngày 20/01/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi)

STT

Loại việc

Mức trần (đồng/trang)

1

In giấy tờ, văn bản (khổ A4)

1.000

2

In giấy tờ, văn bản (khổ A3)

2.000

3

Chụp giấy tờ, văn bản (khổ A4)

500

4

Chụp giấy tờ, văn bản (khổ A3)

1.000

5

Đánh máy và in giấy tờ, văn bản (khổ A4)

10.000

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 02/2016/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu02/2016/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/01/2016
Ngày hiệu lực30/01/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 02/2016/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 02/2016/QĐ-UBND mức trần chi phí in chụp đánh máy văn bản cơ quan chứng thực Quảng Ngãi


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 02/2016/QĐ-UBND mức trần chi phí in chụp đánh máy văn bản cơ quan chứng thực Quảng Ngãi
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu02/2016/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Ngãi
        Người kýTrần Ngọc Căng
        Ngày ban hành20/01/2016
        Ngày hiệu lực30/01/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDịch vụ pháp lý
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 02/2016/QĐ-UBND mức trần chi phí in chụp đánh máy văn bản cơ quan chứng thực Quảng Ngãi

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 02/2016/QĐ-UBND mức trần chi phí in chụp đánh máy văn bản cơ quan chứng thực Quảng Ngãi

            • 20/01/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 30/01/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực