Quyết định 02/2017/QĐ-UBND

Quyết định 02/2017/QĐ-UBND phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm đối với loại hình sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương trên địa bàn Khánh Hòa

Nội dung toàn văn Quyết định 02/2017/QĐ-UBND quản lý nhà nước an toàn thực phẩm loại hình kinh doanh nhỏ lẻ Khánh Hòa


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/2017/QĐ-UBND

Khánh Hòa, ngày 09 tháng 3 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN CẤP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM ĐỐI VỚI CÁC LOẠI HÌNH SẢN XUẤT, KINH DOANH THỰC PHẨM NHỎ LẺ THUỘC TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật an toàn thực phẩm ngày 17 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Nghị định s 38/2012/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm;

Căn cứ Thông tư s 58/2014/TT-BCT ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định cấp, thu hồi Giấy Chứng nhận cơ sở đủ điu kiện an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương;

Căn cứ Thông tư số 57/2015/TT-BCT ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Công Thương;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT ngày 09 tháng 4 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát trin nông thôn và Bộ trưởng Bộ Công Thương hướng dẫn việc phân công, phối hợp trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 22/2015/TTLT-BCT-BNV ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương và Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về công thương thuộc y ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Khánh Hòa tại Tờ trình số 10/TTr-SCT ngày 06 tháng 3 năm 2017 về việc phân cấp quản lý nhà nước v an toàn thực phm đi với các loại hình sản xuất, kinh doanh thực phm nhỏ lẻ thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân cấp cho UBND các huyện, thị xã, thành phố (sau đây gọi tắt là UBND cấp huyện) quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm đối với các loại hình sản xut, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương trên địa bàn, bao gồm:

1. Các cơ sở kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ và thực phẩm tổng hợp nhỏ lẻ (không bao gồm chợ đầu mối và chợ đấu giá nông sản) được cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc không thuộc đối tượng phải đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

2. Buôn bán hàng rong (đối tượng kinh doanh thực phẩm không có địa điểm cố định).

3. Các tổ chức, cá nhân sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ được cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

4. Các tổ chức, cá nhân sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ không thuộc đối tượng phải đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

5. Cơ sở kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn không yêu cầu điều kiện bảo quản đặc biệt (không sử dụng các trang thiết bị, dụng cụ để duy trì các yêu cu vnhiệt độ, độ m, ánh sáng và các yếu tbảo quản khác theo yêu cu của nhà sản xuất nhằm đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm).

Điều 2. Trên cơ sở phân cp tại nội dung tại Điều 1, Quyết định này, UBND cấp huyện ủy quyền cho Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng thực hiện quản lý an toàn thực phẩm đối với các loại hình sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ trên địa bàn theo các nội dung cụ thể như sau:

1. Tiếp nhận hồ sơ, tổ chức kiểm tra và cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm đối với các đối tượng quy định tại Điều 1, Quyết định này.

2. Tiếp nhận hồ sơ, thực hiện cấp, thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điu kiện an toàn thực phẩm đối với các đối tượng quy định tại Khoản 3, Điều 1, Quyết định này.

3. Tổ chức ký Cam kết bảo đảm an toàn thực phẩm đối với các đối tượng quy định tại Khoản 1, 2, 4, 5 Điều 1.

4. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm.

5. Tham mưu UBND cấp huyện thành lập các đoàn kiểm tra, thanh tra và kiến nghị xử lý vi phạm về an toàn thực phẩm theo quy định.

6. Báo cáo nhanh, đột xuất, định kỳ hàng quý, 6 tháng, hàng năm kết quả quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm theo phân cấp về Sở Công Thương đtheo dõi, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Bộ Công Thương theo quy định.

Điều 3. Sở Công Thương có trách nhiệm hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ cho Phòng Kinh tế hoặc phòng kinh tế và hạ tầng trong công tác qun lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 20/3/2017.

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Công Thương, Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
-
y ban Thường Vụ Quốc Hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Vụ Pháp chế - Bộ Công Thương;
- Cục Kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp;
- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- UBMTTQVN tỉn
h;
- Chủ tịch và các PCT
UBND tỉnh;
- Ban Pháp chế HĐND tỉnh;
- Lãnh đạo VP. UBND tỉnh;
- Các Sở: TP, NV, TC;
- Chi cục QLTT;
- Báo KH, Đài PTTH KH;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Trung tâm Công báo tỉnh 02 bản;
- Phòng Khoa giáo Văn xã;
- Lưu: VT, HB, HN, Tle

TM852(QĐ-PHANCAP-ATTP)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Đức Vinh

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 02/2017/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu02/2017/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/03/2017
Ngày hiệu lực20/03/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 năm trước

Download Văn bản pháp luật 02/2017/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 02/2017/QĐ-UBND quản lý nhà nước an toàn thực phẩm loại hình kinh doanh nhỏ lẻ Khánh Hòa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 02/2017/QĐ-UBND quản lý nhà nước an toàn thực phẩm loại hình kinh doanh nhỏ lẻ Khánh Hòa
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu02/2017/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Khánh Hòa
        Người kýLê Đức Vinh
        Ngày ban hành09/03/2017
        Ngày hiệu lực20/03/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 02/2017/QĐ-UBND quản lý nhà nước an toàn thực phẩm loại hình kinh doanh nhỏ lẻ Khánh Hòa

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 02/2017/QĐ-UBND quản lý nhà nước an toàn thực phẩm loại hình kinh doanh nhỏ lẻ Khánh Hòa

            • 09/03/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 20/03/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực