Quyết định 02/2018/QĐ-UBND

Quyết định 02/2018/QĐ-UBND về quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ cận nghèo năm 2018 và người thuộc hộ nghèo đa chiều thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản khác (không thiếu hụt bảo hiểm y tế) giai đoạn 2017-2018 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Nội dung toàn văn Quyết định 02/2018/QĐ-UBND mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế hộ cận nghèo Ninh Thuận


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/2018/QĐ-UBND

Ninh Thuận, ngày 04 tháng 01 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH MỨC HỖ TRỢ ĐÓNG BẢO HIỂM Y TẾ CHO HỘ CẬN NGHÈO NĂM 2018 VÀ NGƯỜI THUỘC HỘ NGHÈO ĐA CHIỀU THIẾU HỤT CÁC DỊCH VỤ XÃ HỘI CƠ BẢN KHÁC (KHÔNG THIẾU HỤT BẢO HIỂM Y TẾ) GIAI ĐOẠN 2017-2018 TRÊN ĐA BÀN TỈNH NINH THUẬN.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Bảo hiểm y tế ngày 14 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bo hiểm y tế ngày 13 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 105/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế;

Căn cứ Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19 tháng 11 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chun nghèo tiếp cận đa chiu áp dụng cho giai đon 2016-2020;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 24 tháng 11 năm 2014 ca Liên Bộ Y tế và Bộ Tài chính Hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế;

Thực hiện Nghị quyết số 40/NQ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ tại phiên họp thường kỳ tháng 4/2017 về thực hiện chính sách đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Nghị quyết số 46/2017/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho hộ cận nghèo năm 2018 và người thuộc hộ nghèo đa chiều thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản khác (không thiếu hụt bảo hiểm y tế) giai đoạn 2017-2018 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 2744/TTr-SLĐTBXH ngày 27 tháng 12 năm 2017.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ cận nghèo năm 2018 và người thuộc hộ nghèo đa chiều thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản khác (không thiếu hụt bảo hiểm y tế) giai đoạn 2017-2018.

1. Phạm vi điều chỉnh:

Quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ cận nghèo năm 2018 và người thuộc hộ nghèo đa chiều thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản khác (không thiếu hụt bảo hiểm y tế) giai đoạn 2017-2018 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

2. Đối tượng áp dụng:

a) Đối tượng được hỗ trợ:

Người thuộc hộ gia đình cận nghèo không thuộc diện được quy định tại điểm a, b khoản 1 Điều 3 chương I Nghị định số 105/2014/NĐ-CP ngày 15/11/2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế và không bao gồm những người đang được các chương trình, dự án của nhà nước hoặc của các tổ chức quốc tế, tổ chức phi Chính phủ và các tổ chức hợp pháp khác hỗ trợ tham gia Bảo hiểm y tế tự nguyện.

Người thuộc hộ nghèo đa chiều thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản khác (không bị thiếu hụt bảo hiểm y tế) không thuộc các đối tượng hỗ trợ mua BHYT từ các chương trình khác.

b) các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Điều 2. Mức hỗ trợ và nguồn kinh phí

1. Mức hỗ trợ:

Kinh phí địa phương hỗ trợ 30% mức đóng bảo hiểm y tế cho đối tượng quy định tại Điểm a khoản 2 Điều 1 của Quyết định này.

2. Nguồn kinh phí thực hiện:

a) Tổng kinh phí thực hiện: 32.728 triệu đồng (dự kiến).

b) Kinh phí do Ngân sách Trung ương cấp 70% là: 22.909 triệu đồng.

c) Kinh phí địa phương cấp phần còn lại 30% là: 9.819 triệu đồng.

Điều 3. Thời gian thực hiện

a) Đối với hộ cận nghèo: bắt đầu từ ngày 01/01/2018 đến ngày hết ngày 31/12/2018.

b) Đối với hộ nghèo đa chiều thiếu hụt: bắt đầu từ ngày 10/5/2017 đến hết ngày 31/12/2018.

Điều 4. Tổ chức thực hiện

1. Sở Lao động-Thương binh và Xã hội chtrì, phối hợp với y ban nhân dân các huyện, thành phố rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo nhằm tạo điều kiện cho hộ nghèo, hộ cận nghèo có điều kiện nhận thẻ bảo hiểm y tế từ đầu năm; đồng thời báo cáo kết quả cho Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Sở Tài chính bố trí kinh phí hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ cận nghèo và hộ nghèo đa chiều thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản khác (không thiếu hụt bo hiểm y tế).

3. Sở Y tế tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế cho các tuyến; đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực, tạo điều kiện cho các đơn vị triển khai tốt hoạt động chăm sóc sức khỏe cho người dân, trong đó có hộ cận nghèo.

4. Bảo hiểm xã hội chủ trì, phối hợp với các ban, ngành có liên tổ chức tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế đối với tất cả các nhóm đối tượng, trên phạm vi toàn tỉnh; chủ trì, phối hợp với ngành Lao động-Thương binh và Xã hội xác định đối tượng và tiến hành cấp phát thẻ bảo hiểm y tế cho nhân dân theo đúng quy định.

5. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã phường thị trấn:

- Lập danh sách hộ và người trong hộ cận nghèo gửi về cơ quan Bảo hiểm xã hội các huyện thành phố đảm bảo không trùng lắp, không bỏ sót đối tượng được hưởng;

- Cấp phát thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng thụ hưởng sau khi nhận từ Bảo him xã hội về, đảm bảo hộ cận nghèo được thụ hưởng các dịch vụ y tế từ đu năm.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 14 tháng 01 năm 2018.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưng các Ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ LĐTBXH;
- B
Y tế;
- Bộ Tài chính;
- Cục kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- TT.T
nh ủy, TT.HĐND tỉnh;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Thuận;
- CT, PCT UBND tỉnh Lê Văn Bình;
- HĐND các huyện, thành phố;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- C
ng Thông tin điện tử tỉnh;
- VPUB: CVP, PVP (HNX);
- Lưu: VT, KGVX. NVT

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Văn Bình

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 02/2018/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu02/2018/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/01/2018
Ngày hiệu lực14/01/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thể thao - Y tế, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 tháng trước
(07/01/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 02/2018/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 02/2018/QĐ-UBND mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế hộ cận nghèo Ninh Thuận


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 02/2018/QĐ-UBND mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế hộ cận nghèo Ninh Thuận
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu02/2018/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Ninh Thuận
        Người kýLê Văn Bình
        Ngày ban hành04/01/2018
        Ngày hiệu lực14/01/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thể thao - Y tế, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 tháng trước
        (07/01/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 02/2018/QĐ-UBND mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế hộ cận nghèo Ninh Thuận

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 02/2018/QĐ-UBND mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế hộ cận nghèo Ninh Thuận

           • 04/01/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 14/01/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực